New Lexington Obituaries

New Lexington Obituaries

Local obituary notices in New Lexington, OH

    More local obituaries

  • Friday Feb 10 | via The Marion Star 

    Stapleton, Thomas J.

    Thomas J. Stapleton ENGLEWOOD, FL: Thomas J. Stapleton, born 11-3-58 to Oscar E. and Joan D. Stapleton in Marion, Ohio. On 1-28-2017 he passed in Englewood, Florida.

    Comment?