Send a Message
to tukutukulaumea

Comments

58

Joined

Mar 18, 2012

tukutukulaumea Profile

Forums Owned

Recent Posts

BORN RETARDED !!!!!!!!why??????

Jay, 'oua te ke fu'u afe'i mamahi 'eta talanoa. Tuhu'i mai angee pe ko fe ha'aku lea kovi atu. Hala!! 'Ilonga ai e tapukupuku ho'o fakakaukau he 'oku 'ikai te ke lava 'o fakafoki mai 'eta debate. Retarded is still the topic, brother. I haven't changed it. Kaikehe, kou ki'i fakapiko'ia au he talanoa mo e kauleka peheni.  (Aug 19, 2012 | post #60)

any Samoan medalists at the London Olympics?

But Samoa cannot produce a single athlete to represent them in the Olympics and get them a medal. That's sad man!  (Aug 19, 2012 | post #53)

You the choice of the parents!!!

Fo'i lole, te ke toe tou'a fakaku ange he mau ki'i palepale ke talaange kia Kau ke teuteu maau ke ha'u 'o ve'e tou'a pea 'osi pe tau kalapu pea tau oo ai pe ki he faifekau 'o fai ai pe homo mali hahahaha  (Aug 16, 2012 | post #20)

http://matangitonga.to/2012/08/17/burglars-scare-vaini-re...

Puke mai kalasi ko 'ena 'o ta ke mahaki  (Aug 16, 2012 | post #3)

Tongan Queen Mother absent from royal wedding

Masi'i tamu, 'oua 'omai me'a ia mei tu'a 'o 'ai he'etau ki'i loki hahahaha. Ngata pe koe ia he retard mo e hinga 'oku ke ngali mo ia. Tuku pe tala ia 'o e fonua kia kimautolu, he 'oku 'ikai foki ke ke care ki ai he ko ho fiepalangi.  (Aug 16, 2012 | post #307)

You the choice of the parents!!!

Masi'i kingtonga, fo'i me'a 'eni 'oku ta fu'u kauhala TATAU 'aupito taua ia ai. haha Mahalo na'e tika ange ki'i ta'anga ia 'a e motu'a ki he tou'a pea toki hoko leva 'a jay ia ko hono ki'i me'a falala ke hanga lelei ia ai ki he ki'i motu'a ka e fai e 'eva 'a e motu'a ka e mo'oni e lau 'a e hiva ... Hauhau e vao maile ... hahaha malie eh .. 'ai foki na'a ko poti 'ena ia na'a ne si'i kaipau'i 'a Jay haha Tou mai ...  (Aug 16, 2012 | post #17)

BORN RETARDED !!!!!!!!why??????

And that's what I just said on my previous post. Every human being is God's Creation, whether is it retard or not. But we, their fwllow human beings, call them by different names and inappropriate tooJay, 'ikai mahino ia pe 'e ta'efakamaau pe 'ikai. Me'a pe 'oku 'asi he folofola 'e fakamaau'i 'a e mo'ui mo e mate. Talamai ange pe 'oku mo'oni 'a e fo'i fakakaukau ko 'eni. Ke talamai 'e koe he'ikai toe fakamaau'i ia he 'oku 'ikai ha'ane kovi. Ka 'oku talamai 'e he tohi matolu, ko e passport ki he hu ki Hevani ko e tali 'a Sisu ki loto ke tu'i mo fakamo'ui pea te TUI pea tafoki 'aupito 'o fakatomala mei he'ete kovi. Tapu pe mo e kakai ko 'eni 'oku ke 'omai ke tau talanga ai, 'e anga fefe ke mahino ki honau 'atamai, hufanga he fakatapu, 'a Sisu mo 'ene tokateline 'okapau 'oku faingata'a ke mahino kiate kinautolu ha toe me'a kehe. 'E fefe ia? Tali'i mai masi'i e ki 'i fehu'i ko 'ena, I'm dying to see what you think of it. And don't say 'oku mama'o 'eni mei he poini, because it doesn't. Ke pehe foki ko e topic ko 'eni ke ako mei ai 'a e fanau mo e to'utupu, pea kou tui ko e poini 'eni 'e lava ai ke ako ha ni'ihi. Ka ke tali mai 'ena ka ta toki hoko atu, ka mau ki'i fakatau mautolu ha'amau ki'i takai na'a 'ohovale pe kuo fakateetee vaka e tou'a ia he kumete.  (Aug 16, 2012 | post #41)

any Samoan medalists at the London Olympics?

Right on brother, I backing the Oceanic teams to dominate the podium come Rio 2016. I hope and I pray that Tonga will once again stand on the podium. We are so longing for another medal now  (Aug 16, 2012 | post #43)

BORN RETARDED !!!!!!!!why??????

Oua te ke toe kalo Hisa eh hahahaha ko e anga pe ia 'etau talanga 'atautolu ko e 'ai pe ha me'a ke ma'u ai ha'atau oli hahahaha  (Aug 15, 2012 | post #30)

Tongan Queen Mother absent from royal wedding

Koau ia na'e 'ikai keu fu'u poupou au ia ki he ta'ane ko 'eni. Putting myself in his shoes, I wouldn't be able to marry my cousin. But hey, kiate au ia kapau na'e 'ikai ke na fie mali, kou tui te na oppose to the decision. Ka 'okapau na'e 'ai atu pe ke na ta'ane pea 'ikai ha'ana toe oppos, pea mahino pe na'a na fiemali pe kinaua ... ... BUT ... I would never bring myself to entertain the thoughts of marrying my own cousin let alone sleep with her .... palaku. Kiate au ia, fele 'aupito pe fanau ia 'a e kau hou'eiki nopele fe'unga ke ta'ane mo e tama pilinisi kalauni. Ka e tuku pe ia ka e 'ai pe ke nau mali famili. Some people say that this relates to two marriages in the bible. Believe me, it doesn't have any relation at all to those marriages.  (Aug 15, 2012 | post #295)

Do you think Isileli Folau is a good guy?

Ko e siasi mamonga ko e siasi pe ia 'ou sai ....... kiate kinautolu pe 'oku memipa 'i he siasi. Na'a ku 'osi fanongo tonu au he tangata ma'olunga 'i he siasi ko 'eni na'a ne 'osi lea 'aki 'o ne pehee, "Kapau 'oku ke fie tu'umalie, ha'u ki he mamonga. Kapau 'oku ke feinga ke mo'ui ho laumalie, 'alu koe ki ha siasi kehe 'oku toe sai ange" Pea mou vakai ange aa. 'Oku lahi e kakai ia he siasi ko 'eni 'oku ou 'ilo'ilo pau 'oku nau 'osi tafoki kinautolu 'o siasi kehe pea 'i ai mo e ni'ihi ne nau tafoki ki ai pea kuo nau toe tafoki mai pe nautolu ia. Ko e 'uhinga pe ko e 'ikai ke ongo'i 'e kinautolu 'oku fakalakalaka 'enau mo'ui fakalaumalie kimu'a  (Aug 15, 2012 | post #47)

Do you think Isileli Folau is a good guy?

Na'e talanoa mai 'e hoku kaunga tangata lelei 'aupito ko 'ene tangata'eiki ko e motu'a faifekau 'i he Siasi Uesiliana ka kuo ne malolo mai mei he ngaue 'o hoko pe ko e faifekau malolo. 'Aho 'e taha, kuo tukituki atu e tokotaha 'i he matapa pea ne fakaava hake ko e ongo faifekau mamonga. Ko 'ena 'aluange pe 'e faingamalie pe ke na hu ange ke nau fevahevahe'aki, 'ikai ke 'i ai ha'ana misi 'anaua 'e taha ko e motu'a 'eni ia ne ta'u lahi 'ene ngaue fakalotu pea na'e tupu hake pe ia he ongo matu'a lotu pea 'i ai mo hono ongo ta'okete 'e tokoua mo hono tehina ko e ongo faifekau loua pea ko e famili 'eni tu'umo'unga he lotu mo e ako 'i he siasi mo e fonua. Ne kole ange 'e he tangata'eiki ke kataki ko ia 'oku ki'i ongosia he na'e toki foki mai mei 'uta ka e si'i vili pe ongo faifekau mamonga ke na ki'i hu atu pe taimi si'i pe. Kiate au, kou ui ia 'e au ko e vili ta'e'unua mo e angakovi. Faifai 'ena vili pea tali 'e he tangata'eiki pea ko e oli ia fai 'enau fevahevahe'aki 'i he folofola 'ohovale pe kuo he'aki hake 'e he ongo matu'a mamonga 'a Sosefo Samita. Ko e ngata ai pe ia 'enau fevahevahe'aki, toe kole atu e ongo mamonga ia ke nau toe hoko atu pe mu'a 'ikai pe toe tali ia 'e he tangata'eiki. Uike pe 'e taha toe tu'u atu ongo faifekau kehe pe ia ka ko e hoa 'eni ia 'o e faifekau malolo 'oku ne tali mai e matapa. Kau tangata, ko e me'a tatau. Fai pe vili pea tali pea kamata 'aki 'enau lotu 'osi pe ko ia kuo kamata e fevahevahe'aki 'a e ongo faifekau mamonga. Taimi si'i pe kuo 'asi hake hingoa 'o Sosefo Samita pea ko 'ene 'osi ia 'a e 'a'ahi. Toe fai atu e kole ia ko e hu mai ia 'a e finemotu'a ki mui 'o hu atu mo e taufale 'o si'i se'e 'aki e ongo faifekau ki tu'a.  (Aug 15, 2012 | post #46)

Do you think Isileli Folau is a good guy?

'Isileli Folau???? Oh, ko e tama liiki 'iloa 'ena ia 'i mamani pea ko e tangata ia 'oku ou malie'ia ma'u pe au he sio 'i he'ene va'inga. God Bless you man!!.  (Aug 15, 2012 | post #45)

BORN RETARDED !!!!!!!!why??????

Masi'i Hisa, kapau ko ia pea kou pehee 'e au 'oku retarded pe mo Jaybaz ia ... ka e vakai fakalelei atu pe na'a kuo hiki hake me'a ia lalo 'o 'ai ia he vaha'auma ka e 'alu hifo e me'a ia 'i olunga 'o 'ai ia he vaha'a me'a 'i lalo ... tulou pe mo e ha'ofanga ko e toki vaha'a moluu mo'oni ia ... hahahah  (Aug 15, 2012 | post #26)