Send a Message
to Raboshabane oa mofokeng

Comments

113

Joined

Aug 12, 2012

Raboshabane oa mofokeng Profile

Forums Owned

Recent Posts

borena ba tsoalo

Tsuka la modisa...bophoqo keba tsoalo matloputsa  (May 11, 2014 | post #25)

Borena ba BAFOKENG

Atjhee!, hoetsa halang joale kalona Bafuk's????. Nah?, kennete hore bafokeng ka ntate babotsoa & selehe, but masala lapeng ke de best. Taba ena kese ke eutloile hangata hleng ????  (Jun 6, 2013 | post #501)

Borena ba BAFOKENG

Eleng hore oka rata hankare "SESOTHO/SEFO KENG" Monghadi?????. Kannete mona joale koena sefate se hlongoe monateng holatella.....  (May 10, 2013 | post #500)

Borena ba BAFOKENG

Chitja!, Hantle-ntle Vundle tribe known as one of Bafokeng clans baipitsa "Besutu/Basot ho" ha Bafokeng ba Botswana/NORTH WEST bare ke Bafokeng ba bouang puo ea setswana kapa serolong (Setswana speakers) mme habare ke batswana empa bare ke Bafokeng joale nna Batswana haba rate ho boua sesotho elehobane puo ea bo bona ele serolong kaofela bohle batsoetsoeng ke barolong puo ea bobona baeetseba le naha ea bona mahoatateng koana.....  (May 7, 2013 | post #498)

Borena ba BAFOKENG

Hake phethela ditaba tsa Monghadi Pesha Shale...... Haretla potsong eo batho ba bangata baetshabang malebana le marena a sehlooho harea Moshoeshoe’s day selemong see: Kenka hore ke nako hore joale taba ena ea marena a sehloho kahara naha kamona a kopanang feela joale rele setjhaba se sekaana sa Bafokeng se seiloeng ka thooko hobang hotlabe ho boua ka Marena aileng a etsa selekane le moshoeshoe, hare manena a selekane rona kele Pesha Shale kena le maikutlo a joalo mmeng hoa hlokahala le ho nepahala hee hore ditabeng tsena tsa naha, Borena ba Bafokeng bolokela kehore bo elelloehe hee. Mme nna kese keqadile ntlele hore ke lokela hore ke atamelane le bo oamphato bao banang le maikutlo/qholotso anang ele hore taba ena ea rona etle e utloahale mme e hlake hore ehlile reboua rele Bafokeng resa tshabe letho kannte hore hoa nepahala hore Borena ba Bafokeng bo elelloehe mme bo eloe hlooko bobeteng ho marena a selekane leka Senateng, maikutlo kehore Senate seke se hlahlobe kopo ea Bafokeng hobaneng hare nke se phethahetse haebaneng joale beng ba naha, mereana (tsebo ea ditlhare), tlhokomelo ea bomme le puo mme joale Bafokeng ba tlabe ba lesiko feela joale ho raloa ditaba tsa naha ea bona. Dibile joalo ditaba hobaneng hothoe “Bohlale habo ahe ntloana nngoe”.  (May 2, 2013 | post #496)

Borena ba BAFOKENG

Ke history efeng eo joale thabos, keea maloma moshoeshoe kapa joang ehlile hake utloisisi hantle kaha oa bochabela o se a boletse...  (Apr 13, 2013 | post #493)

Borena ba BAFOKENG

Contineu..... hlalefisitsoeng ka dibuka empa leka ditaba tsa moetlo , bophelo ba Sesotho bophelo boo ngoana Mosotho eo ereng haa hola a otlong ka bona ke tsona feela tseka etsang hore dibope ngoana Mosotho ea nepahetseng. Haebaneng reka tsamaea ka ditaba tsa babasoeu banko tsatsa ruri re tloba setjhaba sefelang feela mme ho bohlokoa hee kehore retsebe hoatleha nthong tsengata re lokela ke hoikokotlela ka ditaba tsarona Bafokeng re ditsebe ka nepo hona le hore diokoloe feela kahodimo. Mokete oa lona oo leotshoarang selemo le selemo ona morero eona keefeng: Dibaka tsena tseo kentseng ke dibala kaofeela kedibaka tseo rentseng re tshoara mekete hotsona releka hore Bafokeng bo babang eleng ba habo rona holate bohole re bakhatlametse hobang sebaka sa Thabatshoeu mona haShale eleng haabo ntata bona moholo haese bohle baka tsebang hotla ka lebaka leno leamang ese ele mekete e mmaloa joalo kaha kese ke badile dibaka tseo tsa habo bona mme sepheo eleng hore batho ba dilemo tsaka baateng re tsebane rele Bafokeng baMokhadi hore joale etle eseke eaba taba eaka kelemong re tshoaraneng ka matsoho ho anetsa thahasello ena kenang leeona ho babang hore nnete motjha a itsebe. Lelapa lena laheno le pharalletse haele mona okopanya lena laheno la Mokhadi mme letla kena joang kopanong tsa Bafokeng: Taba ea hoikopanya hooa Bafokeng ke taba eo kee tsebang ka botlalo ke supe hore le nakong eo eneng e simolla sekolong saneng se Maseru mane ST Joseph kene kele karolo ea eona ke hlalose lehore keile ka lemoha hore batho ba baholo hakalo baikitlahetsa hore batho ba dilemo tsaka bakopane ele hotseba ditaba tsa mofuta ona esere batsamaea ka tsona mohla ba orohang mm eke bontshe hore hone hoese bonolo hore reka kena kahara ditaba tseo tsa Bafokeng hafeela rene re sa itsebe hobaneng taba kholo enste ele hore joalo kaha re sena morena oa Bafokeng eo rekareng keena ea emetseng Bafokeng feela kahaa diboko tsena tseding dina le Marena/Morena oateng eleng hore rona retla qala kae mme eaeba taba ea hore Bafokeng boohle ka diboko tsa rona kahofapana hare qaleng peele ka ho re itsebeng etle ere hare itseba joale ere hare eetla retlo kopanela ditaba rele Bafokeng kaofeela Lesotho mona ebe ele hore motho emong le emong joale oa tseba hore naa kemang otsoa kae joale atle a tsebe hore o kena joang ditabeng tsenang. O ka etsa joang hore kopano ela esaleng eqala ea Bafokeng ba Lesotho hore taba eo e boele e kenele moea kaha ese e khathala: Ka lehlohonolo bekeng ea ho feeta keitle ka fumana buka e ngotsoeng ke Ntate Makara eo kamorao hore ke elekole keileng ka fumana hore tseding tsa ditaba tsa Bafokeng ba Mokhadi ka maikutlo aka hakea bona eka o dinepile joale ke nako ea joale ketla kopana le bona le babang bamphato bao re sentseng re tsamaisana tsela ena rele Bafokeng hore bontate Makara basantse bale teng hore ditaba tseo reileng ra difioa ele mofao hore reke re khutle reilo dibatla kenako joalo hore re tlo bafa joale ke nahana hore moea oaneng oaneng oneng oleteng taba ena ene e qala o khutle joale reephamolele hodimo esere ra salla morao. Mme hake ipiletsa nkare Bafokeng kese ke hlalositse mona hore keemong oa batjha baemeng ka maoto hore Bafokeng ka hara naha kamona haese batho feela holokela hore ho elelloe hee hore le bona hara diboko tsena tse teng kahara naha KE BATHO ASE BATHO FEELA EBILE KE BENG BA NAHA ENANG, athe joale ekaeba phooso e kholo haeba ditaba tsana naha ena direroa feela baiiloe morao ebile ele beng ba puo ena eo reebouang ka lebaka lena leamang kese ke qadile hee baheso hore boohle banang le thahasello joalo kanna-Bontate Makara, Ratokelo Nkoka, Ntatemoholo Ramakhula le ba bang beo nkekeng ka ba bitsa ka mabitso baeitseba kaofeela hoa bona hare teaneng rethong hoithuta e sere ha ba tsamaea/oroha baseke ba tsamaea ka letlotlo/lefa le lekaanakana.  (Apr 5, 2013 | post #490)

Borena ba BAFOKENG

Written by: Ntate Makhabanyane or Raboshabane oa Mofokeng PESHA SHALE lefokisi la mapolesa a Lesotho sepoleseng sa mabote. Pesha shale ke mora oa Ramotjhaki oa Mpekeoa Mokhoenene Shale oa Mokhadi joale monga ditaba ke lefokisi la sepoleseng sa mabote Lesotho. Thahasello ea hotseba maloko a Bafokeng le nalane ea bona haa dibeba enoa Mofokeng ore: Kehlahela hona mona Thabats’oeu haShale ka kena sekolo mose ha Lempetje kaboela kakena Thabana-morena Holeng High School eba keatloha katla Mafeteng High School sekolo seteng se setjha eneng ele Control peele joale hona joale se se sebitsoa Mafeteng High School. Hakentse kele sekolong mooning ke motho eaneng a rata thuto ea History haholo empa dikolong tsena kaofeela tseo ke keneng hotsona hahona moo eneng e etsoa teng joale haantse a tsamaea ka mosebetsi ona oa hae one a hlotse a kopana le batho babaholo joalo ka bontate Ratokelo nkoka le bontate moholo Ramakhula bao etlareng hantse ke qoqa lebona keutloe ba qoqa ditaba tse nqholotsang hoo keileng ka elelloa hore kappa hoithuta hore motho ore oaitseba olokela ke ho tseba ditaba tsaheno peele ketlaa tseba ditaba tsa kantle. Joale eaba kea qalella ke qoqa lebabang banabeso empa haketjho hore tlhase eaka eile ea bonahala kahore ntatemoholo Ramakhula ai itlhahise ke motsebe joale athe hakene ke qala homotseba one atlile lapeng le abuti Ramokhadi le abuti Motlalane keba haka Mantitana ka Tsoaing, Tjhee abuti Ramokhadi ena keoa ka haSehoehlane maneng Roma joale kabona hore batho banang le taba eaneng kentseng keebatla ke bana mme keha keqalella honyanya ditaba tsano hontatemoholo ebile kathabo hobaneng haaka ansoetsa. Eeaba keipapisa lebao baholoane ele kahobane kehlokomela hore mohlolomong bane basentse bale kapeele honna. Ntlheng ea hore ekaeba buka eka baloang ha ntatamoholoae Ramakhula ase a orohile teng ore: Joale kaha kese ke boletse hore kamoa hore ntatemoholo le baholoane bao ke seng babadile baete mme entse ese bona feela joalo kaha keile kalemoha hore taba enong ekeke ea nsebeletsa hakekeng kae beha faatshe ka mongolo athe nakong eo keneng kehlokomela hore re/ke e emele kamaoto eile eaba hore naa joale Bafokeng ba bang bahokae bao kelokelang hore kefumane kappa ho qoqa ditaba tsena le bona, taba ena eqadile hoetsahala hona teng lapeng eeare joale hakene ke se ketseba katloha joale ke tseba hore batho bana haba moona feela eaba reea moohothoeng Peka ha Makhaketsa hare tloha raeea Tsoaing ha Mantitana eaba reea Mohale’shoek Mohlakeng bateng bane batloha ka Maphutsing me hare khutla teng raea Maputsoe ha Mmathata hare khutla haMmathata eaba reea Quthing moohothoeng ke haModikoe ke sebaka se rehelletsoeng ka seba sa haModikoe mose hoteng moo hodulang ditloholo tsa Nyabanyana joalo kaha ntatemoholo aile a hlakisa mme hare khutla raea Leribe moo hothoeng ke Matlameng hodula bana ba Ratulo ke moena oa banong ba Maputsoe haMmathata hatatemoholo Khoho athe ditaba tsena kaofeela diteng ka mongolo le kahlohong ehlile ke dibokelletse tseo keneng kentse ke hlokomela hore ntatemoholo haha ase ale siko retlabe rele maotla hare kekeng radija lefa. Anaa ? kennete hore leloko haleea baneng lea feela mme oka ipiletsa oareng Mofokeng: Nkare nna kese ke qadile hohanyetsana le leele leo kaha haMokhadi mona haho joalo mme ke supe hore batho ba dilemo tsaka ehlile rehloka tsebo eseng tsebo feela eabo komatjhitja ba  (Apr 5, 2013 | post #489)

Borena ba BAFOKENG

Maaneng sekolong sa mohlakeng ke moo hoileng ha dula Ratheepe oile aeba ka tlaase homong hobitsong Dibopeng kajeno eaba Mosunyetsane oba moo hothoeng hamariti le ha Radintoane ke haa Mosunyetsane ha mora oa boraro oa Moriti hothoeng ke Nyabanyaba aileng a falla le morena Nkwebe Quthing. Joale borena baha Shale boile ba hola haholo moo eileng eaeba haShale, haMokhoenene aileng a tsoala Mpeke yena a tsoala Shalane borena bateng hola haholo mehleng ea hae morena Shalane hobane haotloha Dikhoele ka tsela ea dikoloi sebaka seo ene entse ele sa bona kaofeela. Empa paballo ene eleteng mehleng eo eaba hothoe afe morena Makholofale sebakanyana moo hothoeng ke haMakholofane mora oahae eaba Lempetje ke nakong eo bakereke ea Khatholiki ba bona sebaka sesetle ka khopolo eahore ke haLempetje eaba ba mokopa ho aha sekolo moo eaba morena Lempetje oeya ho morena Shalane ke moo aileng a eke mohopolo o motle oo kaha bana bahae ba tla tseba hokena sekolo moo eaba sekolo seo se re Lempetje. Batho ba bang Lempetje eaba bakopa hape hore ba ahe ka koano ho sekolo enste ele batho baLempetje ele paballo ea katoloso hoo eleng hore kajeno hoa tsekoa hore joale “kamele eile ea kenya hloho ka tenteng joale ese ere sebaka sekamoo ka tenteng ke sa eona kaofela” joale kaha moo moreneng haShale ka motho oa hae Ramatheko batho bao bantse ba kenella kahare ho motse, ore Tshidiso Tokonye Ramakhula o boile ka Thaba tshoeu le haShale, Thaba eteng eTshoeu entsho ka hodimo sehlaba se kahoma se hodihlaba tse sa aroloang ke sa bobedi kaboholo, ha sesehlo ele saQeeme mme mehleng eo hone ho ririellane mooning kahodimo hao sheba hantle le mahaha ateng moo aabonahala ale maholo ten gene ele moo khomo ditshabelang teng ka dipula le mahloa mme dikhomo tseo le tsa moreng dine di bokana teng kaofeela. Noka eteng e theohang thabeng moo hothoeng ke Setlofe ebitsoa Khakeletsa hobaneng ene ele metsi amatle haholo sediba seteng lehlakeng le leholo sediba seo kesona seneng se bitsoa Khakeletsa joale noka eo ene enka lebitso leo hotsoa dibeng seo. Ramakhula ore joale ka a hlalositse hore sebaka sa hotloha Matebeng hoea fihla Sekhutlong ke Mokhoenene joale morena oteng aneng a ahile pela sekolo tlsa lerallanyana motseng o bitsoang Dibopeng eile ea eba ha mora emong oa hae Rathepe aeba ena Sebopa a tummeng lebitso la Ramotjhaki joalo ka thoko ho moo oitse Ntshunyetsane ke ntata Mariti le Radintoane le Nyabanyaba. TSHIDISO RAMAKHULA o hlahetse Morija a holela ha ntataemoholo kabo 1925 mme one a kena sekolo mahlakeng Written by: Ntate Makhabanyane or Raboshabane oa Mofokeng  (Mar 25, 2013 | post #488)

Borena ba BAFOKENG

Continue thread 480# Mofumahadi mantitana oile a falla moo ankile tloholo tsahae tse pedi eleng Majara & Ntitana eaba ena o aha mosikong oa thaba ea Makhoarane ka mose ho Tsoaing Mjara ena atla haha nqengoe. Joale habase ba falatsa Ramakhula maneng Thaba bosiu oile a haha mosikong oa thaba moo hothoeng makhoaraneng mona moo hothoeng ke haThahanyane, Thahanyane enoa ene ele motho oahae. Eitse hanako entse ee ea Ramakhula enoa oa lehlasoa o qhekelloa ke Molapo ha ane a qabane le moholoane oahae Letsie koana morija hore ailo motiisetsa motse oahae moo aneng ailo aha teng, baile bafohla maneng hothoeng ke sebalabala haotloha moo pelenyana mosenyana kolonyama teng hoena le Baharamakhula fela joale base baipitsa baha ‘Mapudungoana Phaahla keba ailing a beatsa moo ha morena Molapo. Ramakhula enoa ene eleena aneng a sebetsa mabotho a Moshoeshoe aeba kabohlale hare otlosoa kehobaneng joale ntaoa ene ese e moqeta eaeba ore ere keilo aha pela tsela etle ere ha mabotho afeta moo kettle a sebetse kehaatla tla moo dipake tsa moholoanae le nkhonae eleng hore sebaka sa hofihla tsoing ene ele sa bana ba ‘Mantitana tjhee! Ha morao hole hanna hoa kenoa dipakeng hofihlella base ba arotsoe haobone ka bohlasoa bahae Ramakhula eaeba o tsanaetse ruri joale bana ere ba hlora ke moo moena areng batle atlohoba hodisa etleere bahola ebe bakhutla, eaeba baea etla abafa sebakanyana moo pela sekolo sa mahlakeng eaeba baseba dutse hofihlella le hajoale. Ena Majara le Ramakhula eitse ha Moshoeshoe aneng a epile pitso amemme ntata bona morena Shale kamaneng ka Tloutle hore batle baee haKobo eaba bobedi bona bomulana tseleng khorong e pela motse oa haRamarake le haRamosoenyana , Majara are ako bone hlanya akobone hohotle hakakang hoja oa theoha maaneng oatla tsofalla mona motho oa batho oile a hloloa ke qhophello enang joalo kaha “Ratokelo Nkoka” aile a hloloa ke qophello ea morena Peshane le morena Seeka eaeba oe etla haafihla mona are Majara ke siile bana baka balebang tsamaea oilo honka sebaka saka, eaba Majara ke hatla tloha moo hoea moo hothoeng ke madieli athe maneng moo hothong ke mikaeleng bateng batho baipitsang ka nkwe ke Bafokeng batho bao, Nkwe enoa ke mora Majara hoetsoelella haMohalenyana baipitsa ka Majara ke majara feela moono empa eitse peelenyana hoaba thatanyana hokena kahara mmusi eaba Bahamokotedi ba kena dipakeng tsa bona. Athe Nkwe enoa ke moholoane oa Ramakhula hobaneng Majara kee moholo ntlkong ea Shale hotle Ramakhula. Eaeba Ramakhula oa sala Majara aea koana empa feela a siya bana babang bao setloholoana sa morena Shale ea bitsoang Shalane aileng abaa nyala moradi oa Tiedi. Shale haatla otlile le bana babararo, atla le Mokhonene eneng ele mora oa bobedi ntlo ea bobedi atla le Ratheepe le Mosunyetsane, Mokhoenene afuoa moo hothoeng ke Matebeng hoea fihla sekhutlong ke haRamokhoenene athe e moholo Mpeeke oile a saala ea hlahlamang Mokhdi oile aya ka tlasenyana Leteba a ba motseng o bitsoang Matebeng. Modikwe eleng oa hofeela ntlong e khoolo aeya sekhutlong maaneng moo hothoeng ke Sekhutlong kehona teng moo Mokhoenene afellang teng Tjhee entse ele more ho ba bang.  (Mar 25, 2013 | post #487)

Borena ba BAFOKENG

Pelo eaka ene e dutla madi.....  (Mar 25, 2013 | post #486)

Thuso, Stop Interrupting Maine!!!

Haho nnete efetang eo Chitja Hore Bafokeng ebatla ele batho baikokobeditseng haholo mme hoo hoka timetsa talenta eo motho aefiloeng. Ntate eo o matla ka divese hle banna!!!  (Mar 11, 2013 | post #9)

Borena ba BAFOKENG

Bhayi, Khetshe, Gobhozi, Nxilashe, Msuthu COMMENT: The first 'izithakazelo' is used by the Mavundla clan who come from the north in the Greytown/Zululand area. The second 'izithakazelo' is used by the Mavundla clan who come from the south in the Port Shepstone/izingolw eni districts. The third 'izithakazelo' is used by the Mavundla clan from the Eastern Cape, around Queenstown district and Thembuland Both the clans are the same, and were originally called 'Mvundla' meaning a rabbit or hare in Old Nguni. They are originally of Sotho stock, from the Bafokeng (Mofokeng means a people of the Dew. Originally they had rabbit as a totem, many Bafokeng in fact still 'khonza' the rabbit. Only the Bafokeng of Rustenburg use the crocodile as a totem). They originally inhabited the area that is Lesotho. But they were always Nguni speaking. When the Bakwena under Moshoeshoe arrived, they displaced the Mvundla clan, some fled to the Mkhomazi district, others to Port Shepstone, others to Zululand. Here they were attacked by the Mchunu and Mthembu people fleeing Shaka in the north. The Mvundla together with the Wushe and the Zelemu fled to the Mzimkhulu district (others remained at No-Man's Land in Port Shepstone) where they attacked the Xesibe at Harding district; the Wushe (Mjoli) under Sondzaba stayed, while the Zelemu under Madzikane and the Mvundla attacked the Maphondomise. The Zelemu stayed in the Maphondomise land where they became known as the Bhaca. The Bhaca then attacked the Mvundla who were forced to flee south, crossing the Umthatha river. There the Mvundla attacked the Thembu under Mtirara and took the Thembu cattle. But the Thembus mobilized and the Mvundla were forced to flee further south towards the Xhosa under Hintsa, who granted the Mvundlas land. However, Hintsha was soon involved in the War of the Axe with the Cape Colony. The Mvundla participated in this war. After the Xhosa defeat, the Mvundla land was given to the Mfengu/Ngwane people by the British. Some Mvundla stayed, under Thembu protection and they became part of the Xhosa. Many fled back north after the War of Axe again towards KZN. Some stayed at Highflats/Hlokozi, others joined those who remained at Port Shepstone, some went back to their old land now called Lesotho, some joined a White man named Francis Fynn, uMlawulankunzi who was a gun runner and ivory trader, some joined iziNkumbi regiment in Port Natal (Durban) under a white man named Ogle. Those who went to Lesotho still remain there largely at Galagadi. After the IziNkumbi were defeated by Dingane's regiment in 1838, at the battle near uThukela river, the Mvundlas fled to Mzinto under the Ogle Chieftancy, Mvundlase, Olge's wife was their chieftainess, with the iziNkumbi finally ruled by Frank Fynn. The Mvundle at No Man's Land has recognized Shebi as their leader. The white colonist appointed Henry Francis Fynn's coloured descendants as Chiefs of Port Shepstone/Harding district, even though the Fynn had no right or claim to the African clan chieftaincy. The coloured chiefs, the Fynns appointed izinduna to rule on their behalf. One such induna was Gamalakhe Mavundla who rebelled against the Fynns and was recognised as the chief in the region from Umzimkhulu (Port Shepstone) to Bilanhlolo river. Gamalakhe township is named after chief Gamalakhe kaMshiywa kaMagobheni. Indlu enkulu yakwaMavundla ngeka Gisa ka Shebi eyayizinze e Stik Farm, eHibberdene. lendlu isiphethe eZingolweni  (Mar 8, 2013 | post #482)

Borena ba BAFOKENG

BAFOKENG BA MAVUNDLA: Mavundla, Mwelase, Mbova, Wena kaSnakanaka kaNtendeni, Owagedl'umhlanga wawushiyelela, Nzima, Mawela, Nhlanganiso, Mthimude, wena waka Geza mhlanga Nina baka Nkomoningi nina bakwa Jwana Mwelase __________________ __________________ __________________ ____ Mvundla, Hwayiza kaNonduku Mthimude KaMawewe. Zikalala. Sibhamu esaqhuma eHlokozi kwabaleka amadoda. Shebi! Mfokengi (Mofokeng).  (Mar 7, 2013 | post #481)