Send a Message
to mokudubete

Comments

1,250

Joined

Aug 3, 2012

mokudubete Profile

Forums Owned

Recent Posts

I jst dnt believe what i saw last nite

Abuti enwa o ne a ile a ba ntsha ntlong eo ya two room a e hirisetsa nna, nakong eo ke fihlang ka thoto yaka ke ile ka hlokomela hore e ne e le nakong eo ba ntseng ba ntsha tsa bona mme ba shebahala ba tlalletswe ke naha. Ha ke a ka ka tseba hore ba felletse kae mme ke tsebile ha morao hore ba ya amana. Ha ke nahana ka se kileng sa nhlahela ke kgolwa taba ena ya hao mme e se eka Modimo a ka o boloka a o etse hantle, fela kena le kgwao ka bitso lena la hao mme le etsa hore taba tsa hao pale ho nna.  (Feb 23, 2015 | post #27)

I jst dnt believe what i saw last nite

Empe ebe o bua nnete ha o re tlele ka dipale tse mona tse iqapelwang, eo ke sa e utlwisiseng hantle ke ena ya your late mom. Ke tshepa hore Modimo o ne a etla ka setshwantsho sa hae fela hore o kgone ho utlwisisa. Nna mohlolo oo ke o hopolang fela ke ha mme e mong a ne a leka ho nteleka ka thokolosi ka 1993 moo ke neng ke hirile teng. O ne a dula le mora wa hae, jwale nna ke ne ke batla bodulo. Ke ile ka fuwa sebaka ke abuti e mong ya bitsang mme enwa mmangwane mosadi wa the late rangwane. Thokolosi e ne e nkgathatse beke kaofela bosiu bo bong le bo bong e leka ho nkgama e re ke tlabe ke tswe moo ntlong eo. Ha ke a ka ka tsamaya, ke ile ka dula 4yrs ho fihlela ke reka ntlo yaka, fela ke ne ke bolawa ke sesita hlooho ntlong eo. Ke ile ka makala ha ke bona mme enwa kerekeng moo e qetelletse e se e le moholo, ke ne ke dula ke mo makalla hore o etella bana ba Modimo jwang ha ke nahana ka thokolosi eo ya hae. Ke ne ke atisa ho mmona kerekeng ha ntse ke le Free State, a ntumedisa ke dumele feela ke ipotse ka pelong hore ebe thokolosi ela ya hao e ntse e le teng hona o etsang ka yona? Ha o tshaba o tshabe motho, ke leboha Modimo ya ntseng a ntshireleding dinthong tsa lefatsheng lena ha ke nahana ho tseo ke fetileng ho tsona.  (Feb 23, 2015 | post #26)

Ke na le bothata

Hahahaha, ke technology wa tate batho se ba fereha ka fono, ho bua ka molomo ke ntho tsa kgale.  (Feb 23, 2015 | post #14)

Ke na le bothata

Ha hona letho le phoso ka wena, itshware hantle, hlompha, itshepe, hona le motho ya shebileng tse tla mo kgahla ka wena. Modimo o kgethetse motho e mong le e mong motho mme o tlatla ka nako ya teng, taba ya ho qetela o se dumele ho fuwa motho wena ikgethele lona basadi le ya tseba le etsa jwang ha le kgahluwe ke motho. Good luck, Morena a o etse hantle.  (Feb 21, 2015 | post #7)

Batho ba abortion ba ikemiseditse.

O ka makala monna heso!!!  (Feb 18, 2015 | post #15)

Batho ba abortion ba ikemiseditse.

Lekaleng la mafokisi la Ladybrand le Ficksburg ke na le bao ke ba tseba ke tlaba haka ka dithapo ke bafe dinomoro tsena tsa dr. Mahlangu, meropa e tla lla matlere e se kgale.  (Feb 18, 2015 | post #12)

Batho ba abortion ba ikemiseditse.

Ke ne ke nahana hore ha ho seo mmuso o se etsang ka taba ena jwale ka ba se ba bapatsa phatlalatsa mme ba mehala ya bona re lokela ho loma ba sepolesa tsebe hore botlokotsebe bona ba bona bo ntse bo tswelapele, hona le ba sepolesa bao ke ba tsebang ho tse ding tsa dibaka tseo ba di bapatsang ke tla ema ka maoto tabeng ena. Ha ho thuse ho bua fela ho se mehato e nkuwang, sephetho se tla bonahala.  (Feb 18, 2015 | post #11)

How Do You Decide To Abort The Baby?

Eish!!! Double their income.  (Feb 18, 2015 | post #12)

How Do You Decide To Abort The Baby?

E ele taba eo ke ipotsang yona hore ka mora abortion maseanyana ao ho etswa eng ka ona.  (Feb 17, 2015 | post #8)