Send a Message
to Bhizos

Comments

161

Joined

Oct 7, 2011

Bhizos Profile

Forums Owned

Recent Posts

You and your Topix profile pic

Dinono, o a tseba nako tse ding ke tshwarwa ke modikadikwane ha ke bala sekgowa. O re o simple and easy going le BOTLE. Ke "Botle" ya sesotho kapa "Botle" ya sekgowa (Botlolo).  (Apr 18, 2012 | post #69)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Wena o beseletsa pitsa tseo osa tsebeng hore di phehilwe ke mang. O fokwa ke moya wa setsokotsane.  (Apr 17, 2012 | post #108)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

O mosotho kapa o kgowanatshwana?  (Apr 17, 2012 | post #107)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Maobanyana mona o ne ore Basadi ke bo"Ndaba ". Kajeno Hamolane ke wena.  (Apr 17, 2012 | post #106)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Tjee bo Chitja!! Wena o tshwenngwa ke bofetwa. Ha o bebera taba tsa batho tjee! tsa hao di ngolwa ke mang mo foramong??  (Apr 17, 2012 | post #104)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Ntate Zuma ke Mopresidente e motle. Batho ba sa mo rateng ke makgowa a nyonyang meetlo ya Basotho. O tla fumana ba ngola sekgowa sa hahabo bona se matla foramong mona.  (Apr 16, 2012 | post #58)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Tjhee Ntate!! O bona Basadi(Dithope) ha a le lapeng motseng wa hahabo. Ke moo a ferehang teng. Merabeng e meng (Basotho; Bapedi le ba bang) o iswa ke mosebetsi. Jwale ha a kopanye mosebetsi le lerato. Merabe e meng ke methwaela feela Kwa-Zulu.  (Apr 16, 2012 | post #55)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Tjhee Katela. Ntate Zuma o etsa dintho ka tumella le lelapa la habo, mmoho le malapa a habo mafumahadi a hae, ha ho phoso ha batho ba dumellana. Sethepu ha e sale se le teng. ha eba wena o a senyonya, Se ke wa rohakana. Ntate Zuma ke motho e moholo hle.  (Apr 16, 2012 | post #51)

Zuma to Marry His Fouth Sweetheart!!!

Ke hlokomela hore motho e motsho ha a ka bala dibukanyana tse pedi, o se a nyefola ntlo ya hahabo.  (Apr 16, 2012 | post #28)

Do you get enough at home?

Enough ea sejeletswa King, Ha e tholwe.  (Apr 13, 2012 | post #5)

polygarmy

Ubua le makgowa kapa bathobatsho???  (Apr 13, 2012 | post #2)

Yes! I have no shame

Be!! Ha ke a bala ha lelele. Omang wena? Naa o Tshimokgolo???  (Apr 11, 2012 | post #44)

kapa ngoaneo oa mpatla

Mohlomong ba tsheha taba ya hore o Mabitsobitso. O jola le Aubuti wa hae ka lebitso la Seruoe, e be o ntse o matha le Malomae ka lebitso la Sebafunya. Kgetha lebitso le le leng, o tlohele ho fetoha jwalo ka Lempetje.  (Apr 4, 2012 | post #15)

Lerato le felile bathong

Ka mora hoba re tsebane hantle, ( Sesotho sere " nka nako ho motseba, lenyalo ha se papadi".) Ke tla romella " Malome" Chitja" ho nkopela mohope wa metsi ( kapa ke rahe moritshwana).  (Apr 4, 2012 | post #52)

Lerato le felile bathong

Be!! O ne o se lebeletse hle ngwaneso. A kere o kopile lerato? O le fumane he! Moratuwa.Ke motlotlo ka Motho e motle ha kana.  (Apr 4, 2012 | post #51)

Q & A with Bhizos

Headline:

Pitsa di a bela

Hometown:

jhb

Local Favorites:

TAU EA MATSHEGA

When I'm Not on Topix:

WORK

Read My Forum Posts Because:

INFOMATIVE AND FUNNY

I'm Listening To:

RADIO

I Believe In:

CRIST