Since: Aug 11

Tonga

#146 Aug 28, 2011
koku fehu'i??kohai koaa 'a Mateaki?? koe haa koaa kuke kei kotokooo holoai he neti kae 'ikai maripz mai 'o lea hangatonu...mate he kata...

kohai koaa ku Mateaki?? tala ho hingoa kakato mo e feitu'u moe konga 'eiki kuke ma'u mo e haafua kae fai atu ha fakafuofua...tuku aa e fakapuli mo e omi 'o 'a'au mai me'a maumautaimi heni..lolz..

tukunoa'i pe me'a ia 'anautolu kia nautolu...pehee hifo koe Mateaki ki he loki hulapamu 'o ki'i hulohula ai ke ma'u ha sapa kau kavatonga 'ia koe..mate he kata...hahahaha
poti

Tonga

#147 Aug 28, 2011
Feingamai.... 'E sai pe keu lele 'o sio he hula 'a mateaki pe'e fe'unga ke kei hoko atu pe 'ikai ..hahahahaha loi pe ia..

Since: Aug 11

Tonga

#148 Aug 28, 2011
poti wrote:
Feingamai....'E sai pe keu lele 'o sio he hula 'a mateaki pe'e fe'unga ke kei hoko atu pe 'ikai ..hahahahaha loi pe ia..
'Oua Poti ku maumau'i ho fo'i sio ia 'akoee he 'ai keke sio he hula 'a Mateaki..mhk..kapau ku pehee pe me'a kune lea mo ta'aki mai uanoa ai fo'i 'ene fo'i hula..mate he kata....'e hula 'a Mateaki ia kae te'ehoosi 'ataa...fola he kata...

Since: Aug 11

Location hidden

#149 Aug 28, 2011
'E FIETATAU,'oua mu'a e tukuaki'i e ongo mehikitanga ki he 'ulungaanga 'o e fanau 'a Pilolevu. Koe fatongia koa 'o hai 'a hono ako'i 'o 'ete fanau? Koe fatongia 'o e fa'e pe koe mehikitanga? Kapau 'e tukuaki'i e ongo mehikitanga ko 'ena tauhi kinautolu, koe ha leva e me'a 'a e fa'e ia na'e fai.'Oua te tau toe tuhu holo ke blame others ki he me'a na'e totonu kete fai 'e kita. He mahalo kapau na'a te fai pe hoto fatongia from the very beginning, he 'ikai a'u ki he tu'unga koeni.

KOE HA KOA KOE! ha'u koe 'o talamai ke tuku e lea noa'ia holo heni ka e hili koia 'oku patato noa'ia holo pe koe ia.

Sio mai tuku e fkmahalo 'oku fie lea atu a Tupou'ahome'e 'i he forum koeni.'Ikai mole hano taimi ke lea atu he fb . pe koe forum koeni ke discuss anything with the likes of you. Ta'e mahino kia koe he 'ikai kene tukuhifo ia ke tatau mo koe, koe manu.'Oku iai e me'a hono 'atamai, he koe ngaahi lau ki ai, koe lau aipe ia ki he ongo nieces and vice versa. Ha'u pe koe 'o tuku ho'o opinion pea ke ha'ele atu ki tu'a kae tuku e fie fkmahalo.'Oku 'ikai fie tau toitoi a Tupou'ahome'e ia mo hono ongo nieces fklangalea, he 'oku lava pe ia 'o lea hangatonu kia kinaua. Koe lahi e kovi koeni ko ho'o mou hu holo 'a moutolu pea mo ho mou ngutu.

'Ata pe kakai ke nau o mai ki he forum and voice their opinions same as you. Kae tuku e fkmahalo.'E 'ikai faingata'a kia au keu tukuaki'i atu koe, ko Lupepau'u koe 'oku ke kokono mai hena, but I don't know that for sure, koe ha leva e me'a teu tukuaki'i ai koe?

Koe ngaahi felau'aki koeni,'oku mahino mai pe fo'i me'a e taha kia au. Ko fe koa e fa'e ke akonaki'i 'ene fanau ke mahino kia kinautolu ko 'enau ta'aki ho nau mehikitanga, koe ta'aki aipe ia 'o 'enau tamai, pea toe fk'osi hifo pe kia kinautolu. Hange koe lau 'a Peali Tikatele he'ene fb.'o ta'aki mai koe bastard 'a Tuita, pea koe hako'i bastard 'oku ha'u mei ai a Tupou'ahome'e, koe hako'i kofufalemanu, koe 'uhinga ki he 'enau kui ko Pasiokole. Pea 'osi pe 'ene ta'aki mai honau mehikitanga pea tala 'e Peali Tikatele 'oku kei tukulolo pe ia kia Pilolevu mo e fuifuilupe. Kae ngalo ia ai koe toki 'osi pe ia 'ene kapekape'i kinautolu, ka 'ihe hingoa 'o e mehekitanga.

'E kalo fefe a Lupepau'u meia Tuita, ko 'ene kui hono kape'i mai hono bastard.'E kalo fefe mei he KOFUFALEMANU (Pasikole)'oku ne ma'u loua meia Tuita pea mo Pilolevu koe hako loua 'o Pasikole. Ngalivale atu pe 'a e kui 'a e fanau ko hono ta'e fkhinohino 'ehe fa'e, kae taki hala'i pe kinautolu ke a'u ki fe?

'Oku 'ikai ke tomui ia ke lea 'a e fa'e ki he 'ene fanau ke tuku, ka 'oku mahino mai pe koe kei hokohoko atu koe'ikai ke fie loto ma'ulalo e fa'e 'o fkhinohino'i e fanau ke tuku 'a e ngaahi 'ulungaanga koeni. FA'E,'OFA MAI A 'O LEA KIA TAMA!
Lole Kona

Palo Alto, CA

#150 Aug 28, 2011
Lole ifo eke kia Tupou Ahome'e mo Tuilokamana nae fef hona ang ki he fanga tuofafine o Tuita.....he he naa na hange ha manu ikai toe iai hano tatau. Kuo na hope mai ke ne fakalaka he mahina moe fetuu...uluaki eke atu pe kia naua pe nae ha hona anga...he. What goes around comes around. Alu koe LOLEIFO o ai koe. KO TUpou Ahomene naa ne kamata e kovi ko eni... fie vale loi ke lele mai o koko mai hono ava he FB pea alu o lea Bianni he koia na'a tau...hoi fie matam'ua ongo fafine ko ena kuo foki atu pe hona anga....Teu elo he kata koe mea pe ena na'a nau fanofanoi kia nautolu. He na'e loto e Kuini moe Tui ke oange tamaiki ki palasi kana oho holo ke tuku pe fanga kii tamaiki i Mahinafekite...kana hake ena....Pea oku lava e fatongia ia e fa'e Ka kuo hulu tu'a e ongo fafaine he ena feinga ke fklaka i mamani kotoa. Kuo na oho ena kia Nanasi ka kuo au e tanga ia e Pilinisesi Kolovai hono ta'aki. Koe fe a Emeline Tuita...kuo na o kai hono ta'e kuo osi a Emelinie hono taaki...Sai ia ko hona tuha ena... Pea ke alu koe loleifo ki ho fae kene akonakii koe. Pea ke alu koe lea ki hoo famili...Ka kuo fulikicvanu leva e mehikitanga pe a fekau ke alu o kai hono tae... Eke ka Fatafehi mo Tuita nae ikai kena loto ke fahu e ongo fefine he fale'alo...na e fekau e palangi ke ta e fono...Koe talu eni mei fuoloa e ngutu pala o Me'e he lea kia Pilolevu koena tena kai pe TA'E o a'u ki he mate....he he. TA'E ai pe ki he mate....lol
Motu

Tonga

#151 Aug 28, 2011
Malo mu'a loleifo...mahino pea mo'oni. Kaekehe ko Piali tikatele 'oku lau BASTARD holo ka ko eni teu talaatu 'a Piali tikatele. Ko Bianni ko hono fakaiku ko e Mafile'o. KO ene fa'e ko Hina ko e ofefine 'o Oliva Peka. Na'e fa'ele 'a Hina ki he kau Siliva mei Nakolo 'o ma'u ai 'a Bianni.Kaekehe, kuo kape holo 'a Bianni ia 'a e BASTARD 'A E KAKAI KEHE ka koia kuo fu'u 'ofefine BASTARD na'e ma'u 'i he fa'ele tu'utamaki. KO e uluaki ko 'ete kape ki ha taha kapau oku ikai koe BASTARD kita. Ka 'oku sai 'a Tupou'ahome'e ia ko e ofefine mali pe ko e lau ia ki he kui fiha? Ko ko Bianni ko e fu'u BASTARD. Kaekehe neu mei pehe ko e ofefine mali oku kape holo ai ta koee koe ki'i ofefine tu'utamaki. Si'i e.
Mateki

Tonga

#152 Aug 28, 2011
E poti ha'u koe 'o sio hula koena talamai 'e feingamai..ko feingamai ia kuo motu 'ene tapili pea kuo kohu ia..hehehheeee....Feingamai, koia koau ia ko e zulu oku ke oku ke fa'a mohe kopikopi mo faka'amu kiai e..natunatu atu pe koe tokotaha hena eee..koe ha kuo ke fu'u fifili pe he ai? Mahino mai ko e taha koe 'a Lupepau'u? he oku ke hoholi keke 'ilo'i? ta e fasi pea ke kopi hange ko ho kopi he fo'i vitio...lua 'elo atu huhuhuhuuuu!!!!
loholoho

Tonga

#153 Aug 28, 2011
koe lele mai homou lemu 'o fakatonutonu ,koe'uhi ,'oku tau 'usi kotoa pe........

Since: Aug 11

Tonga

#154 Aug 28, 2011
Mateki wrote:
E poti ha'u koe 'o sio hula koena talamai 'e feingamai..ko feingamai ia kuo motu 'ene tapili pea kuo kohu ia..hehehheeee....Feingamai, koia koau ia ko e zulu oku ke oku ke fa'a mohe kopikopi mo faka'amu kiai e..natunatu atu pe koe tokotaha hena eee..koe ha kuo ke fu'u fifili pe he ai? Mahino mai ko e taha koe 'a Lupepau'u? he oku ke hoholi keke 'ilo'i? ta e fasi pea ke kopi hange ko ho kopi he fo'i vitio...lua 'elo atu huhuhuhuuuu!!!!
Kataki atu Mateaki 'oku 'ikai keu kau au kiha faha'i ka kou oli'ia auia homou tau ta'aki holo he me'ani..mate he kata...fu'u Zulu fafafa kia kulukulu 'o nanatu ke mokulu..mhk..ko'etau leani koho'omou omi 'o patatoo noa'ia holo he me'a 'a Hou'eiki...tuku peia kia kinautolu...ha'u koe Mateaki tau support ia 'etautolu e 'Ikale Tahi..hahaha...hola mai koe Mateaki..'iaaaau..ha'u koe...tau poupou tautolu kihe tau timi teuteu e WC..hehehehe..'iaaau!!!!! kuke si'i fie hula pamu pe koe?? pe'i sai..toota'utu aa koe he fo'i mata'i pamu..mate he kata

TAKU SAI POTI KOENA KUO 'OSI FAI E VALELEI IA..HAHAHAHA

Since: Aug 11

Tonga

#155 Aug 28, 2011
loholoho wrote:
koe lele mai homou lemu 'o fakatonutonu ,koe'uhi ,'oku tau 'usi kotoa pe........
KOEEE ha kuo pehee ai 'a loholoho ia?? mate he kata..tau leani koe fie fakatonutonu...

kataki fai mo ui aa hamou fakataha fakafamili kemou fe'uma'aki mo fetangihi kamou valelei aa mo e ngalivale mou tauta'aki holo he me'ani..mhk...MALIE LAHI...
Mateki

Tonga

#156 Aug 28, 2011
Ko e ha kuo toe 'ai ai e ngalivale kuo 'osi ki tu'a e me'a kotoa. KO FEingamai ia ko e fiengaia ke o mama'o mei heni ko e 'uhi ko e fale 'o e Tu'i..Sai ko e FAle 'oe Tu'i pe ia 'a e Tu'i mo hono tehina ko e kaume'a koeni ko e fale ia 'o Tuita. Kaekehe tu'u he taimi ni ko e fale 'a e fanau 'a Pilolevu ko e fale ia 'o e Manu ikai kau he fale 'o tu'i he oku manu honau ulungangaana. Pea tuku e launoa taha 'oku fei 'ilo mai he'e tu'i mo hono tehina nautolu fanga manu..heheheeee!KOe lau au pe ko Pilolevu mo kinautolu ko hono mo'oni ikai ke fiefamili mai e ongo tamaiki tanagata he oku manu honau anga...malie!
Mateki

Tonga

#157 Aug 28, 2011
hehhee! lau hake 'a e tohi 'a Zcoh 'ae 'oku lelei ai...ouaaa! ma'u 'a e info ia oku fu'u loloto 'aupito...tapula ka Zcoh!
Mateki

Tonga

#158 Aug 28, 2011
Koeni ko 'ete sio kapau na'e fiema'u he'e Tu'i 'e kaifono 'a Lupe ka koena ia na'e ha'u e siapani ia pea ko 'ete lau e tohi Zcoh 'oku mahino mai ai na'e ikai pe fiema'u pea ko e fu'u tu'i ia oku ikai toe laka ha taha ia ai pea oku lahi ia 'ia Pilolevu e. Malo mu'a Zcoh e fakama'ama'a e me'a koia.
ewwwww

Auckland, New Zealand

#159 Aug 28, 2011
Tokotaha pe 'a Pilolevu. Toe 'iai ha Pilolevu ia 'i mamani? Ko e kakai koena hange koe Tupou'ahome'e, Nanasi,'Ofeina kalasi atu 'enau fie Pilolevu!!! Koe mo'oni nau lotokovi kotoa ki he ta'ahine. Ka mou fakataha atu ki he feitu'u kakai 'ia ai e kau Tonga ko hai 'e A? Mahino atu ki homou ta'emahino fie tatau ki he ta'ahine 'e kei A pe 'a Pilolevu ia kamou kei kiu mai pe hono tu'a!!!! Fakaoli atu e sio 'a e kakai tu'a ki he fo'i toko tolu koeni. Nau faka'ai'ai e kakai vkt kenau ha'u ta'aki ta'ahine mo hono fale. Mou o 'o lotu ke mo'oni he ko ho'o mou fakapo'uli ena moe lotu loi mou teu ai e fu'u teu mali tuofefine tuonga'ane koena. Fefe nai e sio atu 'a 'Ofeina kia Lavaka??? Fu'u fefe fau ho'o fie kuini??? Fefine fakailifia 'a 'Ofeina.'Alu atu ia moe hala'ataa ki ma'ufanga 'o fakafetau ki he fanau 'a Kalo 'i he me'a 'enau tamai!!! Kata lahi e kakai tu'a he sio atu ki he fie hou'eiki fie kalasi kae fai e me'a e kakai masiva mo ta'e 'ilo'i!!!
Pink Blood

Palo Alto, CA

#160 Aug 29, 2011
Mateki,

Naa ke osi ilo pe ko Nanasi nae lele holo o ai e Siapani....kai fie fahu e fanga alo ia o Pilolevu he kuo mahino pea koe ia nae oami ai ke mafahi hekoe tamahaOku ke ilo e loto kovi koena a Nanasi oku hili atu pe hono afi...koe ha kuo takauli ai hono afi o hange Raccoon...koe ang ene kovi....koe ai ai ke kai fono koe fu'u mei puaka elo ke uma aki...na'e ta'aki ai e Tupou Ahome'e mo Tuilokamana a Nanasi ka koena kuo nau taha o hanga mai kia Pilolevu....fanga hana...KAFUFALEMANU!
taloni

New Zealand

#161 Aug 29, 2011
ewwwww wrote:
Tokotaha pe 'a Pilolevu. Toe 'iai ha Pilolevu ia 'i mamani? Ko e kakai koena hange koe Tupou'ahome'e, Nanasi,'Ofeina kalasi atu 'enau fie Pilolevu!!! Koe mo'oni nau lotokovi kotoa ki he ta'ahine. Ka mou fakataha atu ki he feitu'u kakai 'ia ai e kau Tonga ko hai 'e A? Mahino atu ki homou ta'emahino fie tatau ki he ta'ahine 'e kei A pe 'a Pilolevu ia kamou kei kiu mai pe hono tu'a!!!! Fakaoli atu e sio 'a e kakai tu'a ki he fo'i toko tolu koeni. Nau faka'ai'ai e kakai vkt kenau ha'u ta'aki ta'ahine mo hono fale. Mou o 'o lotu ke mo'oni he ko ho'o mou fakapo'uli ena moe lotu loi mou teu ai e fu'u teu mali tuofefine tuonga'ane koena. Fefe nai e sio atu 'a 'Ofeina kia Lavaka??? Fu'u fefe fau ho'o fie kuini??? Fefine fakailifia 'a 'Ofeina.'Alu atu ia moe hala'ataa ki ma'ufanga 'o fakafetau ki he fanau 'a Kalo 'i he me'a 'enau tamai!!! Kata lahi e kakai tu'a he sio atu ki he fie hou'eiki fie kalasi kae fai e me'a e kakai masiva mo ta'e 'ilo'i!!!
'e ewwwww fielau he 'oku ke lele hange ha pato 'oku 'eu'eu pe hoo alu ko hoo lea koena 'oku 'ikai teke 'ilo'i e me'a oku ke siko mai aki koe siko oku fai aki hoto mui ka oku ikai ko hoto ngutu mea fk'ulia ia ko hoo tamate'i pe 'e koe 'ae fanau e Tu'i Pelehake 'oku tatau pe 'a Pilo pea mo Siulikutapu mo 'Ofeina mo Taone mo kinautolu he koe ongo tautehina ongo foha 'o Queen Salote pea oku nau pilinisesi kotoa teke ohake pe 'e koe a Pilo kae ha ki nautolu ia he oku toe kui ia kia Tu'iono 'oku nau kui tatau pe kia Queen Salote hoiiiiiii 'alu fa'elu ho ngutu ke ma'a pea ke toki hau lea kia Nanasi moho no fale koe kovi koe me'a koe loto 'elo kapau temou tu'u pe moutolu o tali fa'elu pe he oku ikai ke ai haamou mea e kau e taha he mea ae fale oe tu'i pea tuku aipe he kuo osi mahino kuo pau ke Tu'i hoko e tamasi'i Pilinisi ko Tupouto'a pea Queen e ta'ahine PILINISESI KO NANASIPAU'U VAEA TUKU'AHO temou toe teke'i ouaaaaaaa pea ke ava he me aoku ke ava ai he tete'e mai homou pito he loto kovi ka kuo mau mei 'i loto taloni tueeeeeeee.tueeeeeee he koena kuo na Tu'i fkle'o he taimi ni mou o atu mo Pilo 'o tali mei tu'a kae 'oleva pe e toe tali moutolu ki loto palasi siuhuuuuuuuuu.
pilinisesi

New Zealand

#162 Aug 29, 2011
Pink Blood wrote:
Mateki,
Naa ke osi ilo pe ko Nanasi nae lele holo o ai e Siapani....kai fie fahu e fanga alo ia o Pilolevu he kuo mahino pea koe ia nae oami ai ke mafahi hekoe tamahaOku ke ilo e loto kovi koena a Nanasi oku hili atu pe hono afi...koe ha kuo takauli ai hono afi o hange Raccoon...koe ang ene kovi....koe ai ai ke kai fono koe fu'u mei puaka elo ke uma aki...na'e ta'aki ai e Tupou Ahome'e mo Tuilokamana a Nanasi ka koena kuo nau taha o hanga mai kia Pilolevu....fanga hana...KAFUFALEMANU!
'E mateaki 'ikai keu 'ilo'i 'e au pe koe ha me'a oku ke furei mai ai keke ava kia Nanasi hala ke loto kovi 'a nanasi kia Pilolevu hala 'ata'ataa ko Pilolevu pe oku loto 'elo he nae lele kihe tu'i ke 'eke'i pe koe Pilinisi kalauni 'a Tupouto'a e Pilinisesi kalauni aipe mo Nanasi koe ha e tali e tu'i mateaki koeni e folofola e tu'i 'io koe Pilinisesi kalauni ia ka koe toe ha koe mea ia oku loto 'e'elo ai moutolu koe mahino koe fo'i Pilinisesi kalauni ia pea 'e Queen hoiiiiiii me'a kuou mahino atu me'a eee 'alu kai ha ta'e tatapuni aki ho ngutu tapu keke ava kia Nanasi.
pilinisesi

New Zealand

#163 Aug 29, 2011
Koe ha koaa koe wrote:
Koe teu mali koena 'oku fai ai e valau. Tau sio atu pe ki he 'ilonga mai e anga kovi 'a Nanasi. Kei mo'ui e Ta'ahine Kuini Mata'aho kae tu'u atu ia fai tu'utu'uni ke mali hono foha moe mokopuna tokoua 'o Kuini Mata'aho.'Ikai kene pehe atu pe koe ha ta'ahine Kuini fehuhu 'a Lavaka. Kuo longo pe 'a Lavaka ia 'o 'io'io he me'a kotoa talaatu 'e Nanasi ke fai kui kotoa honau mata. Toe nofo mai mo 'Ofeina ia kui mo hono mata he fie kuini kae 'ikai ke sio atu ki hono tuonga'ane ko Lavaka. He kou tui ka na'e kei mo'ui 'a Fakafanua (Tasi)'e 'ikai ke loto ia kiai he na'e mo'oni 'ene lotu 'ana ia. Auee koe fanga manu pe nau toe tosi holo 'enau fangangaa. Ko hai 'a Nanasi????
Teu talia tu hoo fehu'i Ko hai 'a Nanasi?'io ko Nanasi koe Pilinisesi kalauni ia 'o tonga 'eiki teke toe 'eke 'alu tafitafi hoo kii tu'afale pea ke toki hau 'eke ko hai koe? koe ha hala ke mou 'ilo'i ne loto e Queen mou nofo pe o tali soon and very soon koe me'a na'e lilo 'e kio tueeeeee...
poti

Tonga

#164 Aug 29, 2011
masi'i ko au ia kuo lele mai fie tau hoka ia..hahahhahaha
Pink Blood

Palo Alto, CA

#167 Aug 29, 2011
pilinisesi wrote:
<quoted text>'E mateaki 'ikai keu 'ilo'i 'e au pe koe ha me'a oku ke furei mai ai keke ava kia Nanasi hala ke loto kovi 'a nanasi kia Pilolevu hala 'ata'ataa ko Pilolevu pe oku loto 'elo he nae lele kihe tu'i ke 'eke'i pe koe Pilinisi kalauni 'a Tupouto'a e Pilinisesi kalauni aipe mo Nanasi koe ha e tali e tu'i mateaki koeni e folofola e tu'i 'io koe Pilinisesi kalauni ia ka koe toe ha koe mea ia oku loto 'e'elo ai moutolu koe mahino koe fo'i Pilinisesi kalauni ia pea 'e Queen hoiiiiiii me'a kuou mahino atu me'a eee 'alu kai ha ta'e tatapuni aki ho ngutu tapu keke ava kia Nanasi.
E Palisesi...uehe e Pilini-Incest....tuku ho'o fakalanga lea moe Number #2. Koe me'a ia e 'elo ai a Nanasi koe fie Queen...'e kei number #2 pe ki he mate...he koe hui kape loto 'e sio ki he 'alo 'o Ma'atu...pea koe 'ai mai ke ha 'ene Queen. Fanga 'usi hako'i vale...ko'ene ongo ua tangata ena oku na fakasesele 'usi vale.....teu mate he oli'ia he fakatete'e holo e hakoi vale. Koe toki Tu'i eni e fakahifo mei he taloni he koe FAHA....he he...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 3 min tongangodz 26,866
Tonga's Nukuleka, the birth place of Polynesia (Jan '08) 1 hr tongangodz 1,968
why did samoans use rocks when theres leaves? 3 hr Poly 2
Do Tongan women date black men? (Jun '11) 6 hr Beasym293242 524
very few hlf tongan hlf african american people... 8 hr tongan_sia 6
Who is the best looking royal??? 15 hr boruone77 9
Asian mosquitoes a health threat in Tonga 15 hr tongangodz 8
More from around the web