DR Malakai 'Ofanoa is investigated for misusing church fund

Posted in the Tonga Forum

Comments (Page 23)

Showing posts 441 - 460 of1,122
|
Go to last page| Jump to page:
timi

Tauranga, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#452
Mar 21, 2013
 

Judged:

3

2

2

'oku mahino 'ia kenolo nae fai 'eku tamai mo 'eku fa'e 'oku tatau pe moe fai ho'o tamai moe lemu ho'o fa'e 'o homo mai ai koe pea tuku ho'o ai fakapoto moe namu lemu kapeti pea 'oua toe ai oku ako naki'i he'e fa'e koe taimi tau tau ke homo mai ho fole 'oua toe ai ke kau mai ai ha taha koe tau tau ke auha ke mahino ai 'oku pehe 'ae lemu hafu hange ko koe ka kuo ke vave pe koe ke kape ki api mahino mai ai koho 'uto 'oku fonu tole'i kulii hihihih tau pea 'oua 'e toe tuku tau hae pe ke fonu uleii ho'osi ho ngutu pe koho tunguiku 'ou 'e ita tau hae pe taua ke au kihe veveli 'ae matamene... tali atu
Fifili

New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#453
Mar 21, 2013
 

Judged:

1

BusStop wrote:
<quoted text>
Koe taumu'a 'oe forum ko hono fktotolo e ongo matu'a ni 'ki hono ngaue hala'i 'aki e pa'anga. Hala ha lau loi ia he topiki na'e fokotu'u, He 'oku kei fai hono fktotolo. Ikai ko ia?
Bus,'oku 'ikai ha'aku veiveiua, ko e fekau 'oku 'omi ia 'e he tokolahi taha 'o e ngaahi loto kuo faka'ali'ali mai 'i he loki ni, kuo 'ikai to e nofo ia 'i he kaveinga. Pea 'oku mahino ngofua pe ia.

Makehe mei ai, teke fakahingoa nai koe ha 'a e ngaahi fu'u tukuaki'i ta'e 'ofa, pea kuo a'u ki he ngaahi fu'u loto 'e ni'ihi, kuo puli mo'oni 'a e maama ia 'o e lotu lelei na'e 'omi ke ne huluhulu hotau hala.

Bus, kapau 'oku kei fai ha ngaue ki hono fakatotolo'i,'oku 'ikai ha'aku 'ilo ki ai, pea kataki pe 'oku 'ikai keu 'i he methodist,'oku ou 'i he funga vaka kehe. Ka 'oku 'ikai ko e poini ia, he tatau pe, pe koe fe 'a e funga vaka 'oku te 'i ai ko e lavea 'a e kupu 'e taha,'oku totonu ia ke ongo'i 'e he kalisitiane kotoa pe, neongo pe ko e ha 'a e siasi 'oku ne 'i ai. Pea ko e 'uhinga 'o 'eku kau mai he kuo li'aki 'a e kaveinga ia, kae hoko atu 'a e ngaahi talanoa 'oku 'ikai 'aonga ia ki he mo'ui mo e nofo, kae tautautefito ki he siasi.

Ko e tokotaha na'a ne kamata 'a e kaveinga ni,'oku totonu ia ke to e fakakaukau fakalelei pe 'oku 'aonga koaa 'a e fakakaukau ni ki he nofo 'a e kalisitiane 'i he ngaahi fakatataa mo e 'imisi 'o e loto kuo hilifaki mai 'i he tepile 'o e lotu, mo e siasi kuo huki tonu ai 'a e faingata'a ni.

Bus, ko e faka'osi,'oku ou fokotu'u atu,'e 'ikai pea he'ikai 'aupito ke lava 'e he fa'ahinga talanoa,'o hange ko ia 'oku fakahoko 'i he loki ni,'o 'omai ha fo'i mo'oni 'e taha. ko e me'a pe 'e ma'u heni ko e lea ta'etaau, mo e tukuaki'i kovi 'a e kakai, pea hulu tu'a mo e fakavahavaha'a.

Mahalo ko e pekia te tau ma'u lotu kotoa pe?? kau ai mo e ngaahi loto tangia kuo faka'ali'ali mai 'i he loki ni. Pea 'oku lelei 'aupito ia, hei'ilo na'a tokoni mai 'a e fekau 'o e pekia, ke tau lava 'o fakafaikehekehe'i 'a e ngaue 'oku lelei, mei he ngaue mo e lea 'oku kovi.
stopit

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#454
Mar 21, 2013
 
Ezy wrote:
<quoted text>
sai pe ia judge na'a ke talamai 'oku tafitafi'i pe ia pea ma'a he koe fa'u 'ae 'Otua!lol
hihihihi..........aaaaa hahhaahhaha!!
stopit

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#455
Mar 21, 2013
 
Ezy wrote:
<quoted text>
'OIAU E...kuo lele mai e ilifia ia!lol
Teu foki peau kia hone(judge)'oku ne ta'eloka'i au mo pele'i!haha
...koia,koe me'a ia si'i tutue ai e motu'aa....

habahabahehe.... foki kuo tokii hihihi ......

.......hahahahahaheeee ... subahone koe,moa,moa lulu hehehe niu,niu puluu lol.
Ezy

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#456
Mar 21, 2013
 
Owl wrote:
<quoted text>
Ongo me'a ko e ha 'eni? Ko e ha si'a kovi 'a Owl kuo fai ai 'a e fakapupula hahahahaha. Ezy, ko e anga pe ki'i laulaunoa 'a Judge, he 'oku fa'a pehee pe 'i he taimi momoko heheheheheehe. Mahalo na'a ko e siana 'oku toe foki mai hono kulokula hahahahaha. Ke 'ai mo mo ki'i mavahevahe, pe koe ha fau 'a e pikiua holo pe hhhoooiiii, kuo lele mai 'a e fie pikiua ia lol
fhk..kumi'i foki Owl ha'o fo'i pikiua he koe ngaahi pe ia 'ae winter hoko mai!lol..koe me'a pe teu toe hela hono fkvetevete mai koe!lol
Ezy

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#457
Mar 21, 2013
 
Owl wrote:
<quoted text>
lol koeha kuo pehee ai 'a Ezy ki he ongo tamahahahahah Pea sai pe he taumaiaa ko ha toki heu ee hahahahaha. Pea sai 'eni ia he koe heu he fotofota 'a e fu'u va'e. Ko e ngaahi ngaue popula ia ko e ko e lahi taha ko e tu'u fakapo'uli 'i he ngaahi tu'a fale 'o e ngaahi rest homes malie ongo tama. Ko e ma'u pe foki 'e Owl me ia Ezy hahahahha
koia talamai 'e Judge ia mo Stopit 'oku sai pe rest home ia he koe taimi pe 'e kill t light 'oku tatau pe 'ae fefine kotoa!lol
Ezy

United States

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#458
Mar 21, 2013
 
stopit wrote:
<quoted text>
...koia,koe me'a ia si'i tutue ai e motu'aa....
habahabahehe.... foki kuo tokii hihihi ......
.......hahahahahaheeee ... subahone koe,moa,moa lulu hehehe niu,niu puluu lol.
Koia mou hanga mai 'o tokotolu'i au!lol..fk'ofa mo'oni ko si'i ezy hono ngaahi kovi'i pehe!lol
kaumate

Waitakere, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#459
Mar 21, 2013
 
fiekau wrote:
'Ulukai kou fakamalo lahi atu he ngaue lelei kuo fai mai e kaumate mo ko ia hono fakakakato mai e fakamatala ka 'oku 'i he fotunga 'o e fehu'i ke hoko ko e ki'i hala fakakavakava ketau fononga ai ki he mo'oni.
PAU 'A E FAKAMATALA 'OKU 'OMAI. ko hono 'ai e taha oku pehe 'e he ongo fa'utohi ko 'eni 'oku tonu mo 'ikai ha hala 'i he 'ena fakamatala oku fai, sai ko e ki'i fakama'ala'ala pe eni ko e to'o mei he ngaahi fakamatala kuo na tuku mai.
1. Ko e longoa'a 'a e siasi ko e to'o 'a e $60,000 o totogi ki he mo'ua 'o e ako. Ko ha potungaue ae siasi oku iai hano mo'ua ki he pule'anga pe ko ha taha pea neongo ai pe ko ha tonounou ha taha ngaue ae siasi 'e kei totogi pe 'e he siasi kapau ko ha'a ne potungaue. Ko e fehu'i leva,'ikai na'e totonu ke totogi kotoa 'e he siasi vai oe mo'ui e moua ae ako kapau ko haane ako? kapau ko e toee pe enau paanga ke tokoni ki he mo'ua peatoki totogi fakafoki mai mei 'ofisi pea ta 'oku 'ikai ko e ako ia a e siasi. Ko e ako ia 'a malakai 'ihe malumalu 'o e Metotisi.
2 (a) Ko e ta'u nei 'e 9 'a e 'ikai ha fakamatala paanga ki he ako 'e 'omai ki he siasi. Ko e fehu'i leva, ko hai 'oku totonu kene omai e fakamatala paanga ae ako ki he fakataha ae siasi? ko e tauhi paanga, ko malakai pe ko ha mafai oku ma'olunga ange 'i he ongomatu'a ko 'eni hange ko e poate pe komiti?
(e) kapau na'e a'u o ta'u e 9 teeki omai ha fakamatala paanga 'a e ako ki he siasi pea ta oku ikai ko e siasi pe fakataha ae siasi 'a e feituu totonu ke ave ki ai e fakamatala paanga a'e ako.
3. faka'apa'apa lahi ki he kau ngaue fakatauhitohi he siasi vai oe mo'ui ka ko eni kuo a'u 'o ta'u e 9 te'eki 'omai e fakamatala pa'anga pea oku 'ife leva 'etau taukei tauhitohi ,na'e 'ikai ke fai ha ngaue ia ki ai, pe ko hotau ngata'anga ee mo 'etau taukei ke toki 'osi e ta'u 'e 9 pea toki kakato 'o 'ilo e ngaue hala 'a e ongo matu'a?
4.'I ha ako 'oku 'iai e ngaahi mafai pule ko 'eni, kau faiako, tauhi pa'anga, pule ako, poate ako.
i)'OKu kakato nai e ngahai mafai pule ko eni 'i he ako 'a e vai 'o e mo'ui
ii)kapau 'oku tali 'io ki he fehu'i (i), Ko hai 'i he ngaahi mafai pule ko eni oku aoniu hono mafai? ngalingali ko e mafai ia oku totonu ke omai mo ha'ane/ha'anau tali pe fakamatala ki he me'a na'e hoko.
mo'oni..koma ai,
malo mu'a fiekau e poupou mai ke fai mo mahino ki he kakai 'a e me'a 'oku hoko kae tuku a e tau kape moe telelouniu , mo'oni lahi aupito ho'o lau ko fe kau tauhitohi ia ??? fka'ofa mo'oni ko si'i Tonga tamate'i pe he Tonga a e Tonga ,'ilo pe hala kanau si'i longo pe .koe fehu'i ko 'ena ki he totongi e mo'ua koe pa'anga pe 60,000 mei he vai 'oe mo'ui he koe half pe 'ena e mo'ua na'a tu'u o kole ke totongi he koe deadline ki he silini he next day .
he kuo 'osi moe pa'anga ae siasi ia koe$$$ pe e taha kilu na'e toe osi moe silini 'a e siasi he na'e setuata pe a Malakai kae sekelitali pe hono hoa Penina pea toe ma'u kotoa pe he famili e u lakanga kotoa . ka koe toenga mo'ua totongi leva mei he 'ului 'ofisi pea koe silini lahi na'e omai mei he 'ului 'ofisi o kau ai 'a e silini ke vahe e kau faiako he koe 'osi e mahina e fiha ???mo sienau ngaue 'ofa ta'e vahe o 'au ki he kilisimasi .
Fka'ofa e matu'a nau 'ilo pe ka nau si'i longo pe moe lotu ta'u e 9 'a e ta'e fk matala pa'anga 'a e siasi moe ako tatau pe .like i said before i feel for everyone involve in this situation it's not nice it's very very sad someone using his power and think he is poto to tamoloki our elders .fk'ap'apa lahi atu moe 'ofa lahi ki he matu'a moe finematu'a oe siasi vai oe mo'ui 'ofa ke nofo e malumalu 'o e laumalie teuteu pekia 'iate kitautolu hono kotoa pe mo hotau ngaahi famili....now we can lotu and move on and be happy .
fiekau malo 'ofa atu mahalo kuo mahino atu ...ma'u a ha teuteu pekia lelei pea 'oua e ngalo si'i kainga i ho'omou ngaahi lotu hufaki .
Kalisi Kioa

Tauranga, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#460
Mar 21, 2013
 

Judged:

3

3

2

Malo hoo mou lelei kihe fuu aho mokomoko koeni koeku hu mai pe koeuhi koe lave noa'ia hoku hingoa 'ihe talanga 'ae fale ni koia ai 'ihe eku 'asi hoku hingoa he tau kape ae siasi ni koia ai oku ou hu mai keu ki'i lea hangatonu atu kihe kakai kotoa oe siasi 'oe vai oe moui koau neu siasi pe 'ihe ki'i siasi ni pea nae ikai fu'u fuoloa peau mavahe mai ihe eku loto fiefia moeku tau'ataina pe eku fili keu muimui he lotu oku alu ai eku fanau hala ha kovi ae siasi vai'oe mo'ui kiate au ko au pe mo eku fili, kaikehe teu hu kihe poini eku tohi,Ko eku tohi fakahangatonu pe 'eni kiate koe LATA PASIONE oku siasi he vai 'oe mo'ui kuo faka'au keu fo'i ho'o ngaahi lau kovi'i kuo fai mai kiate au he fale ni pea koia ai kou fakakaukau keu hu mai a he kuo 'alu pe 'ae taimi ia mo ho'o tala takai e koe kiho ngaahi friend koau 'oku ou Timi peau toe Toileti po HE FALE NI 'E Lata Pasione koeku fehu'i koe ha koa oku ke omi ai au keu kau ho'omou tau kape neu mavahe mai mei homou siasi koe alu eni ke ta'u e 2 hala keu toe kau atu kiha me'a ae siasi ka koe ha koa oku ke ngutu melie mai aipe koe kia au koia ai teu lea atu he aho ni he fuu kakai tokolahi oku nau lau ae me'a ni ke nau 'ilo ae me'a oku ke loto mamahi mai ai kia au ko LATA PASIONE koe fefine akonaki 'oe siasi oe vai 'oe mo'ui pea naaku toki kau atu kihe siasi he ta'u 2002 kuo fuoloa pe ae 'I loto a LATA PASIONE pea osi lotu fehu'i te'eki ke lava ha'ama ta'u e 1 mo hoku mali 'APAKASI KIOA he siasi ni kuo fakakaukau ai 'a LATA PASIONE ia ke ne 'efi hoku mali ke ua'aki 'a hono mali fakalao ko PASIONE VEHIKTE pea iku ai o mau 'a hona ki'i ofefine ko hono hingoa ko SISILIA pea fai atu pe kuo toe 2 hake pe ae fa'ele 'a Lata Pasione pea koe fika 2 kuo ikai tene ilo'i ko hai 'a'ene tamai tupunga pe he kuo 2 e ongo siana koia ai na'e fai pe ae nonofo koeni lolotonga ia oku akonaki 'ae ki'i fefine ni kaikehe ne fai atu pe kuo na fakakaukau ke tuku a 'ena fakafanau pea tafoki leva a LATA PASIONE ia o kape mai kia au hala keu ilo koe ha ae palopalema hala keu kau heena me'a nae fai he naaku toki ma'u pe kuo osi fa'elei e pepe uluaki ka koeuhi neu eke kia LATA PASIONE pe oku ai haane konga mo hoku mali koene tali 'IKAI koe friend pe he siasi pea koia ai kou lea hangatonu atu LATA PASIONE ke tuku a ho'o hau keke tukuaki'i au mo lau mea kehekehe heni he koeni pe kou talaatu oku ikai keu kau hoomou tau ta'aki homou siasi oku mo'ua pe hoku taimi he ngaue pea mo tokanga'i aki hoku ki'i family kake tukunoa'i mu'a au tala pe koe kihe kakai e siasi kokoe 'ae TIMI MOE TOILETI PO he fale ni he kuo ikai ha toe hingoa kehekehe ho'o hu hake aki o kape aki au koia ai koeku lea hoku loto mo'oni 'e LATA PASIONE kou pehe keke tuku noa'i au oua teke fakakau au he me'a homou siasi koia ai kou fakamalo atu ho'o fakatotolo kuo fai kiate au pea mo'eku tama koeni pe kou talaatu hala keu fufu'i eku ta'ahine pea oku ou pehe keke tukunoa'i e koe 'aau moeku tama koe business pe ia 'a'aku no one is perfect my business is mine koia ai oua teke ita koe 'I hoku mali pea ke attack e koe au he nae ikai keu kau au hoomo vale pea meapango ia ko hoo ita au he taha kehe kake ta'aki e koe ae taha kehe koia ai LATA PASIONE kou ma'u ha 'ofa lahi atu kia koe pea moho famili 'ofa keke ma'u ha pekia lelei pea fakatauange kihe 'Otua kene 'omi ae fakamaau totonu ofa atu ki si'i ngaahi famili kotoa 'oe siasi vai 'oe mo'ui oku nau si'i kaungakau he mamahi moe ngaahi lau kovi he fale ni ofa ke tau mau ha pekia mo ha toetu'u kelesi'ia he uike kahau na pea kene fakafo'ou 'etau mo'ui hono kotoa GOD BLESS,KALISI KIOA.

Since: Mar 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#461
Mar 21, 2013
 
judge wrote:
<quoted text>
malo ia si'ono fakamali'i kita koe tolufulu tupu ta'u eee (aenaia) moe sii ta'e hooooa hehehe
toko, kei fai pe koaa ho'o puke ia 'a koe he pihi me'a eee kou peheni teu puli fuoloa kuo ke ma'u hoa, ha me'a na'e hoko ia kiho teu mali mo Ezy?? na'e 'ilo 'e Ezy ia ho'o me'a na'e fai he ako nofoma'u EHK

Since: Mar 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#462
Mar 21, 2013
 
Ezy wrote:
<quoted text>
'ai atu e fo'i veesi koee teke situ'a mei he kakai fefine moe tangata kotoa pe kake hanga taha mai pe kia ezy...me!lol
Ezy koe fo'i veesi ia 'e ai kia Judge koe " teke situ'a mei he sinaamanu, moe kameli, moe hokaniu ka ke taafataha pe kia Hina 'a Lolo" FHK

Since: Mar 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#463
Mar 21, 2013
 
Owl wrote:
<quoted text>
Ezy,'oua teke hoha koe ki ha me'a, he kuo fuoloa 'a e 'osi'osi 'a e ki'i tu'unga ma'ala ia, ngata pe he fu'u tunga'i koka na'e vela 'a e me'a kotoa 'o a'u ki he fanga ki'i vaovao na'e ofi atu 'i he tefito.'Osi efu kotoa hahahahaha
Pea ko si'ene tokoto fakamanga ai pe 'a e fu'u tunga'i koka. He 'ikai 'ilo 'e he ongo ua ia,'a e namu he te na femo'uekina lahi hono fotofota holo 'a e ongo ki'i tafa'aki 'o e tefito'i koka hahahahahahahaha
Fai 'e koe 'ae talanoa 'ae poto,'unu mai kiheni kau hoka'i ho fo'i'ulu mhk, fai ha pakipaki ma he pooni toko?

Since: Mar 12

Location hidden

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#464
Mar 21, 2013
 
timi wrote:
'oku mahino 'ia kenolo nae fai 'eku tamai mo 'eku fa'e 'oku tatau pe moe fai ho'o tamai moe lemu ho'o fa'e 'o homo mai ai koe pea tuku ho'o ai fakapoto moe namu lemu kapeti pea 'oua toe ai oku ako naki'i he'e fa'e koe taimi tau tau ke homo mai ho fole 'oua toe ai ke kau mai ai ha taha koe tau tau ke auha ke mahino ai 'oku pehe 'ae lemu hafu hange ko koe ka kuo ke vave pe koe ke kape ki api mahino mai ai koho 'uto 'oku fonu tole'i kulii hihihih tau pea 'oua 'e toe tuku tau hae pe ke fonu uleii ho'osi ho ngutu pe koho tunguiku 'ou 'e ita tau hae pe taua ke au kihe veveli 'ae matamene... tali atu
seriously you need some light in that black soul of yours
SokiTaePalaki

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#465
Mar 21, 2013
 
Kalisi Kioa wrote:
Malo hoo mou lelei kihe fuu aho mokomoko koeni koeku hu mai pe koeuhi koe lave noa'ia hoku hingoa 'ihe talanga 'ae fale ni koia ai 'ihe eku 'asi hoku hingoa he tau kape ae siasi ni koia ai oku ou hu mai keu ki'i lea hangatonu atu kihe kakai kotoa oe siasi 'oe vai oe moui koau neu siasi pe 'ihe ki'i siasi ni pe 'eni kiate koe LATA PASIONE oku siasi he vai 'oe mo'ui kuo faka'au keu fo'i ho'o ngaahi lau kovi'i kuo fai mai kiate au he fale ni pea koia ai kou fakakaukau keu hu mai a he kuo 'alu pe 'ae taimi ia mo ho'o tala takai e koe kiho ngaahi friend koau 'oku ou Timi peau toe Toileti po HE FALE NI 'E Lata Pasione koeku fehu'i koe ha koa oku ke omi ai au keu kau ho'omou tau kape neu mavahe mai mei homou siasi koe alu eni ke ta'u e 2 hala keu toe kau atu kiha me'a ae siasi ka koe ha koa oku ke ngutu melie mai aipe koe kia au koia ai teu lea atu he aho ni he fuu kakai tokolahi oku nau lau ae me'a ni ke nau 'ilo ae me'a oku ke loto mamahi mai ai kia au ko LATA PASIONE koe fefine akonaki 'oe siasi oe vai 'oe mo'ui pea naaku toki kau atu kihe siasi he ta'u 2002 kuo fuoloa pe ae 'I loto a LATA PASIONE pea osi lotu fehu'i te'eki ke lava ha'ama ta'u e 1 mo hoku mali 'APAKASI KIOA he siasi ni kuo fakakaukau ai 'a LATA PASIONE ia ke ne 'efi hoku mali ke ua'aki 'a hono mali fakalao ko PASIONE VEHIKTE pea iku ai o mau 'a hona ki'i ofefine ko hono hingoa ko SISILIA pea fai atu pe kuo toe 2 hake pe ae fa'ele 'a Lata Pasione pea koe fika 2 kuo ikai tene ilo'i ko hai 'a'ene tamai tupunga pe he kuo 2 e ongo siana koia ai na'e fai pe ae nonofo koeni lolotonga ia oku akonaki 'ae ki'i fefine ni kaikehe ne fai atu pe kuo na fakakaukau ke tuku a 'ena fakafanau pea tafoki leva a LATA PASIONE ia o kape mai kia au hala keu ilo koe ha ae palopalema hala keu kau heena me'a nae fai he naaku toki ma'u pe kuo osi fa'elei e pepe uluaki ka koeuhi neu eke kia LATA PASIONE pe oku ai haane konga mo hoku mali koene tali 'IKAI koe friend pe he siasi pea koia ai kou lea hangatonu atu LATA PASIONE ke tuku a ho'o hau keke tukuaki'i au mo lau mea kehekehe heni he koeni pe kou talaatu oku ikai keu kau hoomou tau ta'aki homou siasi oku mo'ua pe hoku taimi he ngaue pea mo tokanga'i aki hoku ki'i family kake tukunoa'i mu'a au tala pe koe kihe kakai e siasi kokoe 'ae TIMI MOE TOILETI PO he fale ni he kuo ikai ha toe hingoa kehekehe ho'o hu hake aki o kape aki au koia ai koeku lea hoku loto mo'oni 'e LATA PASIONE kou pehe keke tuku noa'i au oua teke fakakau au he me'a homou siasi koia ai kou fakamalo atu ho'o fakatotolo kuo fai kiate au pea mo'eku tama koeni pe kou talaatu hala keu fufu'i eku ta'ahine pea oku ou pehe keke tukunoa'i e koe 'aau moeku tama koe business pe ia 'a'aku no one is perfect my business is mine koia ai oua teke ita koe 'I hoku mali pea ke attack e koe au he nae ikai keu kau au hoomo vale pea meapango ia ko hoo ita au he taha kehe kake ta'aki e koe ae taha kehe koia ai LATA PASIONE kou ma'u ha 'kelesi'ia he uike kahau na pea kene fakafo'ou 'etau mo'ui hono kotoa GOD BLESS,KALISI KIOA.
I'm sorry but you have given yourself up! You've realised that everyone "knows" ko koe 'a timi mo toileti po pea ke pehe leva ke ke huu ho hingoa 'o fai ha fo'i mio'i
Koe me'a fkoli, oku ke feinga ke fktoka ho lea so that I resembles nothing like that of "timi and toileti po" ka 'oku ikai ke ke tokanga kihe fotunga hono tohi ho post! You use capital letters to identify the person you a referring to, just like timi and toileti po! Also timi and toileti po would constantly say that they will taaki people on here so that the world would know what they are like, and YOU did they same before your little statement about that lady.
Tuku e feinga mio'i moe fkoli he ko koe pe oku ke huu holo 'aki e ngaahi hingoa kehe kehe pea ko 'Ena kuo 'ilo e mamani ko koe Kalisi Kioa 'Oku ke timi mo toileti po he 'oku tatau tofu pe ho kalasi tohi mo naua
Na'e ke toe ako kaakaa hake 'I fee... Uiiiiiii
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#466
Mar 21, 2013
 
faiongoongo wrote:
<quoted text>
toko, kei fai pe koaa ho'o puke ia 'a koe he pihi me'a eee kou peheni teu puli fuoloa kuo ke ma'u hoa, ha me'a na'e hoko ia kiho teu mali mo Ezy?? na'e 'ilo 'e Ezy ia ho'o me'a na'e fai he ako nofoma'u EHK
si'i kou pehe teke puli fuoloa pea ke 'asi mai fai ha talanoa 'ofa, vakai oku oou kei feinga eni ke fktokalelei'i hoo fo'i fakakovi he ku ke pehe e vave e loto lelei a ezy mai kia au ho me'a nae talanoa hooi
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#467
Mar 21, 2013
 
timi wrote:
'oku mahino 'ia kenolo nae fai 'eku tamai mo 'eku fa'e 'oku tatau pe moe fai ho'o tamai moe lemu ho'o fa'e 'o homo mai ai koe pea tuku ho'o ai fakapoto moe namu lemu kapeti pea 'oua toe ai oku ako naki'i he'e fa'e koe taimi tau tau ke homo mai ho fole 'oua toe ai ke kau mai ai ha taha koe tau tau ke auha ke mahino ai 'oku pehe 'ae lemu hafu hange ko koe ka kuo ke vave pe koe ke kape ki api mahino mai ai koho 'uto 'oku fonu tole'i kulii hihihih tau pea 'oua 'e toe tuku tau hae pe ke fonu uleii ho'osi ho ngutu pe koho tunguiku 'ou 'e ita tau hae pe taua ke au kihe veveli 'ae matamene... tali atu
masi'i timi koe faahinga fanau tama koe 'a hai (tapuange mo ia) masi'i oku iai ha fo'i me'a hinehina ho 'ulu pe 'ikai
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#468
Mar 21, 2013
 
Ezy wrote:
<quoted text>
fhk..kumi'i foki Owl ha'o fo'i pikiua he koe ngaahi pe ia 'ae winter hoko mai!lol..koe me'a pe teu toe hela hono fkvetevete mai koe!lol
tuku pe pikiua ia ke fai e moutolu ko owl ia ke feinga pe ia he kaka niu he ku pesipesi mamasila ahahaha toko 'unu mai ki heni he'e fahi koe faiongoongo
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#469
Mar 21, 2013
 
Ezy wrote:
<quoted text>
'OIAU E...kuo lele mai e ilifia ia!lol
Teu foki peau kia hone(judge)'oku ne ta'eloka'i au mo pele'i!haha
babe oua teke tokanga koe kihe valelau ho cousin heheheh tokanga taha mai pe koe kiate me koau pe kou ngangaahi fakalelei koee ee, ke si fefe hake ki he aho ni taahine, ofa mai siokehe atu aa owl hehe pe ku ke siokehe pe koe kau pehe au ku ke sio mai mhk
judge

Auckland, New Zealand

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#470
Mar 21, 2013
 

Judged:

1

1

1

Kalisi Kioa wrote:
.......tau'ataina pe eku fili keu muimui he lotu oku alu ai eku fanau hala ha kovi ae siasi vai'oe mo'ui kiate au ko au pe mo eku fili, kaikehe teu hu kihe poini eku tohi,Ko eku tohi fakahangatonu pe 'eni kiate koe LATA PASIONE oku siasi he vai 'oe mo'ui kuo faka'au keu fo'i ho'o ngaahi lau kovi'i kuo fai mai kiate au he fale ni pea koia ai kou fakakaukau keu hu mai a he kuo 'alu pe 'ae taimi ia mo ho'o tala takai e koe kiho ngaahi friend koau 'oku ou Timi peau toe Toileti po HE FALE NI 'E Lata Pasione koeku fehu'i koe ha koa oku ke omi ai au keu kau ho'omou tau kape neu mavahe mai mei homou siasi koe alu eni ke ta'u e 2 hala keu toe kau atu kiha me'a ae siasi ka koe ha koa oku ke ngutu melie mai aipe koe kia au koia ai teu lea atu he aho ni he fuu kakai tokolahi oku nau lau ae me'a ni ke nau 'ilo ae me'a oku ke loto mamahi mai ai kia au ko LATA PASIONE koe fefine akonaki 'oe siasi oe vai 'oe mo'ui pea naaku toki kau atu kihe siasi he ta'u 2002 kuo fuoloa pe ae 'I loto a LATA PASIONE pea osi lotu fehu'i te'eki ke lava ha'ama ta'u e 1 mo hoku mali 'APAKASI KIOA he siasi ni kuo fakakaukau ai 'a LATA PASIONE ia ke ne 'efi hoku mali ke ua'aki 'a hono mali fakalao ko PASIONE VEHIKTE pea iku ai o mau 'a hona ki'i ofefine ko hono hingoa ko SISILIA pea fai atu pe kuo toe 2 hake pe ae fa'ele 'a Lata Pasione pea koe fika 2 kuo ikai tene ilo'i ko hai 'a'ene tamai tupunga pe he kuo 2 e ongo siana koia ai na'e fai pe ae nonofo koeni lolotonga ia oku akonaki 'ae ki'i fefine ni kaikehe ne fai atu pe kuo na fakakaukau ke tuku a 'ena fakafanau pea tafoki leva a LATA PASIONE ia o kape mai kia au hala keu ilo koe ha ae palopalema hala keu kau heena me'a nae fai he naaku toki ma'u pe kuo osi fa'elei e pepe uluaki ka koeuhi neu eke kia LATA PASIONE pe oku ai haane konga mo hoku mali koene tali 'IKAI koe friend pe he siasi pea koia ai kou lea hangatonu atu LATA PASIONE ke tuku a ho'o hau keke tukuaki'i au mo lau mea kehekehe heni he koeni pe kou talaatu oku ikai keu kau hoomou tau ta'aki homou siasi oku mo'ua pe hoku taimi he ngaue pea mo tokanga'i aki hoku ki'i family kake tukunoa'i mu'a au tala pe koe kihe kakai e siasi kokoe 'ae TIMI MOE TOILETI PO he fale ni he kuo ikai ha toe hingoa kehekehe ho'o hu hake aki o kape aki au koia ai koeku lea hoku loto mo'oni 'e LATA PASIONE kou pehe keke tuku noa'i au oua teke fakakau au he me'a homou siasi koia ai kou fakamalo atu ho'o fakatotolo kuo fai kiate au pea mo'eku tama koeni pe kou talaatu hala keu fufu'i eku ta'ahine pea oku ou pehe keke tukunoa'i e koe 'aau moeku tama koe business pe ia 'a'aku no one is perfect my business is mine koia ai oua teke ita koe 'I hoku mali pea ke attack e koe au he nae ikai keu kau au hoomo vale pea meapango ia ko hoo ita au he taha kehe kake ta'aki e koe ae taha kehe koia ai LATA PASIONE kou ma'u ha 'ofa lahi atu kia koe pea moho famili 'ofa keke ma'u ha pekia lelei pea fakatauange kihe 'Otua kene 'omi ae fakamaau totonu ofa atu ki si'i ngaahi famili kotoa 'oe siasi vai 'oe mo'ui oku nau si'i kaungakau he mamahi moe ngaahi lau kovi he fale ni ofa ke tau mau ha pekia mo ha toetu'u kelesi'ia he uike kahau na pea kene fakafo'ou 'etau mo'ui hono kotoa GOD BLESS,KALISI KIOA.
koeku kii tokoni atu pe ki he fefine koeni......
nofo pe koe mo ho'o totonu oua teke ha'u koe o folahi koe heni mo ho'o palopalema oku kii ngalivale ange koe ia ai, anganofo pe i api o malu'i ho'o molumalu he ko ho'o ha'u o lea heni oku iai leva e ngaahi fakakaukau kehekehe ae kakai kia koe pea teke iku o ngali vale ai kau ki'i tokoni atu pe. kapau na'e ofa mooni ho mali ia koe he'ikai toe iai ha'ane affair...talamai e ezy kia au pea kou tui kiai 'its take two to tango' hahaha ngali fakakata ka oku mooni. nofo pe i api fai ho'o ngaue ke ke molumalu ai koia pe ofa atu.
stopit

Australia

|
Report Abuse
|
Judge it!
|
#472
Mar 21, 2013
 
judge wrote:
<quoted text>
babe oua teke tokanga koe kihe valelau ho cousin heheheh tokanga taha mai pe koe kiate me koau pe kou ngangaahi fakalelei koee ee, ke si fefe hake ki he aho ni taahine, ofa mai siokehe atu aa owl hehe pe ku ke siokehe pe koe kau pehe au ku ke sio mai mhk
... sai pe cousin koe to'utagata 'e 5...hihihi 'osi fklao 'ema tingi pea kuo taimi pe ke reconnect 'e mau clan... hehe

lmao @ "pe ku ke siokehe pe koe kau pehe au ku ke sio mai mhk"...hahaha..

@ezy...sio lelei pea fkkaukau ke lahi...ko judge koe angalelei for now...ka koe tama taa mali,mole ho tau'ataina,toe pule'i e vala kuke tui etc..lol..ko owl:kapau 'oku pehe pe hono nutu heni...uanoa e tou'a he kalapuu,kake si'i muu noa 'i 'api moe teu e haka lelei ke tali 'aki 'a lulu... koe ki'i tokoni fk cuzz pe hihihi ha'u ka cuzz,ko cuzz pe tene ongo'i koe lol lotu mo tu'a!

@judge and owl... sai ee,fua ia ho 'omo 'o hofi au..'ai leva 'e stopit ke tau hala katoa har har har hahaha.

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Showing posts 441 - 460 of1,122
|
Go to last page| Jump to page:
Type in your comments below
Name
(appears on your post)
Comments
Characters left: 4000

Please note by clicking on "Post Comment" you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

40 Users are viewing the Tonga Forum right now

Search the Tonga Forum:
Topic Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga 1 hr No Surprise 8,325
Tonga has no modern day war hero! (Jan '14) 10 hr jestr 48
Melanesia 19 hr Melanesia is just awesome 9
New Job Search Website in Tonga?!?!?! (Oct '12) 21 hr Chana fifita 2
Digicel service sucksass! 21 hr YEAHHH 20
the ezy game !!! LOL 22 hr Ezy 17
Ma'afu the great conqueror of fiji 23 hr koko ngati 136
•••
•••