Yini ngathi akho mantombi abatywayo eMonti. Khanenze madoda yintoni kangaka.