se'i kago a sesi o ouKOU e faamagigo mai KALAAGA O SAMUNDA....