MeNGENAL NEGARA KHILAFAH DAN DaLIL WAJIBNYA NEGARA KHILAFAH

Posted in the Malaysia Forum

First Prev
of 2
Next Last
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#1 Jun 4, 2010
Daulah (negara) Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia (Imam Taqiyyuddin An Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam).

Dari definisi ini, jelas bahawa Daulah Khilafah adalah hanya satu untuk seluruh dunia. Kerana nas-nas syara’(nushush syar’iyah) memang menunjukkan kewajiban umat Islam untuk bersatu dalam satu institusi negara. Sebaliknya haram bagi mereka hidup dalam lebih dari satu negara.

Apa Hukumnya Mendirikan Khilafah?

Kewajiban tersebut didasarkan pada nas-nas al-Qur`an, as-Sunnah, Ijma’ Sahabat, dan Qiyas. Dalam al-Qur`an Allah SWT berfirman:

“Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai…”(TMQ. Ali-’Imran [3]: 103).

Rasulullah SAW dalam masalah persatuan umat ini bersabda:“Barangsiapa mendatangi kalian – sedang urusan (kehidupan) kalian ada di bawah kepemimpinan satu orang (Imam/Khalifah)– dan dia hendak memecah belah kesatuan kalian dan mencerai-beraikan jemaah kalian, maka bunuhlah dia!”[HR. Muslim].

Di samping itu, Rasulullah SAW menegaskan pula dalam perjanjian antara kaum Muhajirin – Anshar dengan Yahudi:“Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Perjanjian ini dari Muhammad – Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib – serta yang mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjihad bersama-sama mereka – bahawa mereka adalah umat yang satu, di luar golongan orang lain…”(Lihat Sirah Ibnu Hisyam, Jilid II, hal. 119).

Nas-nas al-Qur`an dan as-Sunnah di atas menegaskan adanya kewajipan bersatu bagi kaum muslimin atas dasar Islam (hablullah)– bukan atas dasar kebangsaan atau ikatan palsu lainnya yang dicipta penjajah yang kafir – di bawah satu kepemimpinan, iaitu seorang Khalifah. Dalil-dalil di atas juga menegaskan keharaman berpecah-belah, di samping menunjukkan pula jenis hukuman syar’ie bagi orang yang berupaya memecah-belah umat Islam menjadi beberapa negara, iaitu hukuman mati.

Selain al-Quran dan as-Sunnah, Ijma’ Sahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Abu Bakar Ash Shiddiq suatu ketika pernah berkata,”Tidak halal kaum muslimin mempunyai dua pemimpin (Imam).” Perkataan ini didengar oleh para Sahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma’ di kalangan mereka.

Bahkan sebahagian fuqoha menggunakan Qiyas ‘sumber hukum keempat’ untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. Imam Al Juwaini berkata,”Para ulama kami (mazhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang, itu sama halnya dengan seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!”

Ertinya, Imam Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum muslimin dengan keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan menjadi suaminya. Jadi, Imam/Khalifah untuk kaum muslimin wajib hanya satu, sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki, tidak boleh lebih.(Lihat Dr. Muhammad Khair, Wahdatul Muslimin fi Asy Syari’ah Al Islamiyah, majalah Al Wa’ie, hal. 6-13, no. 134, Rabi’ul Awal 1419 H/Julai 1998 M)

berlanjut>
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#2 Jun 4, 2010
lanjutannya>
Jelaslah bahawa kesatuan umat di bawah satu Khilafah adalah satu kewajipan syar’i yang tak ada keraguan lagi padanya. Kerana itu, tidak menghairankan bila para imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bersepakat bulat bahawa kaum muslimin di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja, tidak boleh lebih:

“…para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad)–rahimahumullah– bersepakat pula bahawa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat mahupun tidak.”(Lihat Syaikh Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416) Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib, tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya.

Dalil-Dalil Wajibnya Khilafah

Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar’ie dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahawa menegakkan Daulah Khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar’ie yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Dalil Al-Quran

Di dalam al-Quran memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Tetapi di dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian.”(TMQ. An-Nisaa`[4]: 59).

Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri, yaitu Al Haakim (Penguasa). Perintah ini, secara dalalatul iqtidha`, bererti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu, seandainya Ulil Amri itu tidak ada, sebab tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk mentaati seseorang yang keberadaannya berhukum mandub.

Maka menjadi jelas bahawa mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, bererti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Sebab adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajipan menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan terabaikannya hukum syara’. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, kerana kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, iaitu mengabaikan hukum syara’(tadhyii’ al hukm asy syar’ie).

Di samping itu, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatur urusan kaum muslimin berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Firman Allah SWT:

“Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”(TMQ. Al-Ma’idah [5]: 48).

“Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”(TMQ. Al-Ma’idah [5]: 49).

Dalam kaedah ushul fiqh dinyatakan bahawa, perintah (khithab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (Khithabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah SAW.

berlanjut>
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#3 Jun 4, 2010
lanjutan>
Oleh kerana itu, ayat-ayat tersebut bersifat umum, iaitu berlaku pula bagi umat Islam. Dan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah, tidak mempunyai makna lain kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (as sultan), sebab dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Dengan demikian, ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam, iaitu negara Khilafah.

Dalil As-Sunah

Abdullah bin Umar meriwayatkan,“Aku mendengar Rasulullah mengatakan,‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.”[HR. Muslim].

Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah, bukan kepada yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan kewajipan mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di leher kaum muslimin kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.

Rasulullah SAW bersabda:“Bahawasanya Imam itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung.”[HR. Muslim]

Rasulullah SAW bersabda:“Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak.” Para Sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajipan mereka.”[HR. Muslim].

Rasulullah SAW bersabda:“Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya), maka bersabarlah. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.”[HR. Muslim].

Hadis pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahawa seorang Khalifah adalah laksana perisai, dan bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin. Pernyataan Rasulullah SAW bahawa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faedah-faedah keberadaan seorang Imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, apabila mengandung celaan (adz dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at tarki), atau merupakan larangan (an nahy); dan apabila mengandung pujian (al mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al fi’li). Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu bererti bersifat pasti (fardu). Jadi hadis pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya Khilafah, sebab tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan.

Hadis ketiga menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak, membangkang) dari penguasa (as sulthan). Bererti keberadaan Khilafah adalah wajib, sebab kalau tidak wajib tidak mungkin Nabi SAW sampai begitu tegas menyatakan bahawa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. Jelas ini menegaskan bahawa mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.

Rasulullah SAW bersabda pula :“Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu.”[HR. Muslim].

berlanjut>
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#4 Jun 4, 2010
lanjutan>
Dalam hadis ini Rasululah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasulullah ini bererti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebut kekuasaannya. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, iaitu Imam atau Khalifah. Sebab kalau tidak wajib, nescaya tidak mungkin Nabi SAW memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya, iaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah.

Dengan demikian jelaslah, dalil-dalil As Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya Khalifah bagi kaum muslimin.

Dalil Ijma’ Sahabat

Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahawa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW hukumnya wajib. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ridlwanullah ‘alaihim.

Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menunda kewajipan menguburkan jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu kewajipan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah untuk melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikebumikan. Namun, para Sahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah SAW ternyata sebahagian di antaranya justeru lebih mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Sedangkan sebahagian Sahabat lain mendiamkan kesibukan mengangkat Khalifah tersebut, dan ikut pula bersama-sama menunda kewajipan menguburkan jenazah Nabi SAW sampai dua malam, padahal mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajipan mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah.

Demikian pula bahawa seluruh Sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajipan mengangkat Khalifah. Walaupun sering muncul perbezaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah SAW mahupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Oleh kerana itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajipan mengangkat Khalifah.

Dalil Dari Kaedah Syar’iyah

Ditilik dari analisis kaedah fiqih , mengangkat Khalifah juga wajib. Dalam usul fiqh dikenal kaedah syar’iyah yang disepakati para ulama yang berbunyi :

maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib

“Sesuatu kewajipan yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya.” Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaedah syar’iyah tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib.

Jelaslah, berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahawa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajipan dari Allah SWT atas seluruh kaum muslimin.
berlanjut>
Sundanese

Kota Kinabalu, Malaysia

#6 Jun 4, 2010
Amiin...

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia sudah jatuh hukum WAJIB untuk mendirikan sistem khalifah.

Tapi bilang gus dur dan jawa2 yang lain, agama cuma pribadi dan tidak harus disangkut-pautkeun. artinya jangan ada kekuatan UMMAT Islam di Indonesia dan kekuatan ummat di divide-et-impera kan oleh doktrin 'agama cuma pribadi' dari pemimpin2 Jawa.

Alasan Jawa, menghormati minoritas, demokrasi, pluralisme... atau ada yang TERSELINDUNG di balik alasan2 itu semua.
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#7 Jun 4, 2010
Sundanese wrote:
Amiin...
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia sudah jatuh hukum WAJIB untuk mendirikan sistem khalifah.
Tapi bilang gus dur dan jawa2 yang lain, agama cuma pribadi dan tidak harus disangkut-pautkeun. artinya jangan ada kekuatan UMMAT Islam di Indonesia dan kekuatan ummat di divide-et-impera kan oleh doktrin 'agama cuma pribadi' dari pemimpin2 Jawa.
Alasan Jawa, menghormati minoritas, demokrasi, pluralisme... atau ada yang TERSELINDUNG di balik alasan2 itu semua.
anda ini orang Islam atau Yahudi ??

klo anda orang islam sejati,,jangan bawa2 nama suku..g... gus dur memang orang jawa, tp jangan karena dia bersikap sperti itu kita memvonis suku jawa yg salah, seharusnya paham sekuleris yg disalahkan... apa anda mau klo suku melayu/malaysia suka sodomi hanya gara2 oknum orang melayu itu sendri yg melakukan??

sungguh, Allah tidak menilai suku, bangsa atau warna kulit, tp atas dasar ketaqwaan mnusia itu mulia...
Cinta Damai

Kota Kinabalu, Malaysia

#8 Jun 6, 2010
JONG CELEBES-NUSANTARA wrote:
<quoted text>
anda ini orang Islam atau Yahudi ??
klo anda orang islam sejati,,jangan bawa2 nama suku..g... gus dur memang orang jawa, tp jangan karena dia bersikap sperti itu kita memvonis suku jawa yg salah, seharusnya paham sekuleris yg disalahkan... apa anda mau klo suku melayu/malaysia suka sodomi hanya gara2 oknum orang melayu itu sendri yg melakukan??
sungguh, Allah tidak menilai suku, bangsa atau warna kulit, tp atas dasar ketaqwaan mnusia itu mulia...
Tuhan tidak menilai suku?

Trus BANI ISRAEL itu apa? Kuwalat ke atas kaum LUTH, kaum Aad, kaum Tsamud tuh apa? APa bedanya kaum Luth sama kaum Jawa yang bangga sama budaya SODOMI warok gemblak? Tentera Muslim merazia Bani Quraizah dan Bani Qainuqa itu apa? Ya'juj dan Ma'juj itu apa bukan suku?

Itu semua tindakan atas nama SUKU la ngong.

Bodohnya gak ketulungan deh.

Damai.

:D
Sokong Khilafah

Setapak, Malaysia

#9 Jun 6, 2010
Negara orang-orang Islam sekarang ni wajib kembali kpd Negara Khalifah baru Mereka akan kuat kembali membebaskan sdra mereka yg dijajah di Palestine ,Iraq dan Afghanistan dan kembali menguasai dunia utk membawa keadilan dan rahmatan lil alamin!
VFR

Kota Kinabalu, Malaysia

#10 Jun 7, 2010
Sokong Khilafah wrote:
Negara orang-orang Islam sekarang ni wajib kembali kpd Negara Khalifah baru Mereka akan kuat kembali membebaskan sdra mereka yg dijajah di Palestine ,Iraq dan Afghanistan dan kembali menguasai dunia utk membawa keadilan dan rahmatan lil alamin!
Dan negara Islam terbesar dunia sekarang ialah INDONESIA.

Coba tanya ke forumer jawa, apakah mereka mau ISLAM sebagai doktrin negaranya?
dir

Malaysia

#11 Jun 7, 2010
gitu pak..
Ana Sokong Khilafah Juga

Penang, Malaysia

#12 Jun 7, 2010
Masya Allah, ada juga sahabat dari seberang yang punya visi yang sama. Alhamdulliah
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#13 Jun 11, 2010
Ana Sokong Khilafah Juga wrote:
Masya Allah, ada juga sahabat dari seberang yang punya visi yang sama. Alhamdulliah
YA IYALAH...
WAHAI UMAT ISLAM, BERJUANGLAH MENEGAKAN NEGARA KHILAFAH YG AKAN MENYATUKAN UMAT ISLAM SELURUH DUNIA..
ALLAHU AKBAR !!!!!!!!!!
Sokong Khalifah

Malaysia

#14 Jun 11, 2010
Sepatutnya setiap pemimpin negara org islam sekarang bagun saja dari tidurnya ... berfikir bagaimana nak bebaskan Palestin...apa agenda hari ni kearah itu...maka 50 negara perlu hantar sebuah kapal setiap satu utk bantu gaza!jadinya 50 kapal

Tapi adakah Presiden atau Perdana Menteri atau Al-Malek /Sultan negara org Islam berfikir begitu.... tidak spt Sultan sultan Othmaniyyah..bangun pagi berfikir bagaimana nak tawan Konstantinopel...itu agenda utama ketika itu(Masalah Palestin tak timbul kerana Palestin ditangan Daulah Khilafah Islamiyyah)
JONG CELEBES-NUSANTAR A

Jakarta, Indonesia

#16 Jun 16, 2010
lanjutan>>

Selain al-Quran dan as-Sunnah, Ijma’ Sahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Abu Bakar Ash Shiddiq suatu ketika pernah berkata,"Tidak halal kaum muslimin mempunyai dua pemimpin (Imam)." Perkataan ini didengar oleh para Sahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma’ di kalangan mereka.
Bahkan sebahagian fuqoha menggunakan Qiyas 'sumber hukum keempat' untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. Imam Al Juwaini berkata,"Para ulama kami (mazhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang, itu sama halnya dengan seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!"
Ertinya, Imam Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum muslimin dengan keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan menjadi suaminya. Jadi, Imam/Khalifah untuk kaum muslimin wajib hanya satu, sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki, tidak boleh lebih.(Lihat Dr. Muhammad Khair, Wahdatul Muslimin fi Asy Syari’ah Al Islamiyah, majalah Al Wa’ie, hal. 6-13, no. 134, Rabi’ul Awal 1419 H/Julai 1998 M)
Jelaslah bahawa kesatuan umat di bawah satu Khilafah adalah satu kewajipan syar’i yang tak ada keraguan lagi padanya. Kerana itu, tidak menghairankan bila para imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bersepakat bulat bahawa kaum muslimin di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja, tidak boleh lebih:

"...para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad)--rahimahumullah-- bersepakat pula bahawa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat mahupun tidak." (Lihat Syaikh Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416) Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib, tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya.
Faiz all

Bekasi, Indonesia

#17 Jun 20, 2011
1. Andaikan khilafah itu wajib, maka kita semua sudah berdosa lantaran belum menerapkannya.
2. Surah Alhujurat tentang "Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Andaikan khilafah (1 daulah, 1 bangsa, 1 negara Islam)itu wajib maka untuk apa Allah menegaskan ayat di atas.
3. Khilafa memang sistem pemerintahan Islam yg paling baik, yakni pada periode Rasulullah, Sahabat, tabi'in, tabi'ittabi'in... setelah itu mengendor (terpuruk), bukan karena sistemnya, tapi pemerintahannya (orangnya <karena bukan lagi generasi terbaik>).
4. Mau menerapkan khilafah kembali????
5. Mungkin lantaran perjuangan rekan2 kita yang menyuarakan "Khilafah return" yang takkan pudar sehingga suatu saaat nanti terbaiatlah imam mahdi
6. Jangan hentikan langkah mereka,,, mending begitu ikut memberantas jumlah faham2 sekuler
7. Yang penting akidah kita tetap satu
8. Wallahu a'lam bisshowab
troYa

Santa Clara, CA

#18 Jun 20, 2011
masalahnya malasya sendiri yang gak mau gabung. mungkin mereka mau menjaga budaya judi genting, sodom, penjualan arak dan babi terbesarnya kaLe.
padahal kalau indo kan ada otonomi daerah jadi bila malasya gabung tak ada ruginya kerna malasya tetap bebas menjalankan hukum dan ekonomi cara mereka sendiri.
ayo malasya gabung lagi dengan nusantara. semoga benar nusantara = peradaban atlantis
ssst

Indonesia

#19 Jun 21, 2011
oh, ini dari taun 2010 toh
Senewen

Santa Clara, CA

#20 Jun 21, 2011
Setuju khalifah di di pilih demokratis,lekas-lekas turunkan raja-raja,raja saudi arabia,raja malesiya.
Anak Dayak

Jakarta, Indonesia

#21 Jul 20, 2011
Ada, tapi tidak banyak.... Mereka dianggap penghianat Bangsa.
JONG CELEBES-NUSANTARA wrote:
<quoted text>
YA IYALAH...
WAHAI UMAT ISLAM, BERJUANGLAH MENEGAKAN NEGARA KHILAFAH YG AKAN MENYATUKAN UMAT ISLAM SELURUH DUNIA..
ALLAHU AKBAR !!!!!!!!!!
Anak madura

Santa Clara, CA

#23 Jul 20, 2011
Aku sih mau dukung tapi...karna ada si anak ..dayak..gak jadi dah...hahahahaha...!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 2
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Malaysia Discussions

Title Updated Last By Comments
Indonesia: PRESIDENNYA KEJAWEN GUBERNURNYA CINA... 3 min Malaysian 11
FORUM LONTE/GIGOLO (Silakan Isi) (Jul '09) 11 min clara agata 27,649
DEBAT ISLAM VS KRISTEN. Fakta: ISLAM GAK AKAN M... (Jun '13) 12 min Kal_El 84,031
What song are you listening to right now? (Feb '11) 22 min kawaii mochi blob 10,365
AKU GAY mau isap KONTOL/KOTE (Mar '10) 32 min jonathan 9,572
Saya mendoakan Indonesia terus miskin. Amiin. 42 min Garuda depok 47
Umat Islam Malaysia ramai pindah agama Kristen (Jul '09) 45 min nuel silalahi 403
No telefon gay 0175322044 (Nov '10) 1 hr teddy 3,829
ALUTSISTA RAHASIA buatan INDONESIA (Aug '12) 3 hr Usah Nak diLaden 62,870
Saya baby mila , cewek bispak (Apr '08) 9 hr sasha indri 13,202

Malaysia People Search

Addresses and phone numbers for FREE