Karabo ya lengolo la motswala

Karabo ya lengolo la motswala

Posted in the Lesotho Forum

First Prev
of 7
Next Last
Lineo

UK

#1 May 5, 2008
Dumela hle Motswala Ngwaneso
Motswala ngwaneso ke itse ke ke ke iphe botho ngwana rakgadi ke arabe
lengolo lane la hao le monate-nate la mohla monene leo o neng o nngoletse lena.
Tjhe ho a bonahala motswala hore ka nnete hore mofuta ha o nkguwe ka nko e se qhoba la kwae. Ke ne ke nahana hore ntho tsena tse tjena di bonwa feela dithelebishining tsa bosiu ka kgitla bana ba se ba robetse empa lengolo la hao le senotse taba tse kgolo nngwana Malome.
Ha ke ntse ke beile lengolo leo la hao, malomao a be a se a le thola abile ale bula a batla ho le bala empa jwale ka ha wa tseba hore mokola o qetetse sekolo
feela kwana mophatong, ke ha a bua feela hore enwa motho ya ngotseng lengolo
lena o ngola hantle.
Motho ya batlileng a ntshosa ke mme hobane tjhe yena o ye a leke ho bala ho fihlela ho leshome le ha a sa utlwisise seo a buang ka sona. Motswala wa tla wa mpolaya ka ho qhanyelwa ke lengolo leo la hao.
Wa tseba eitse ha ke ntse ke le bala ka utlwa kuku ena ya ka e se e le
metsi tee ekare ke ithotsetse. Teng moo o reng o robetse o sa apara le
phenti motswala; ke ile ka utlwa ke fufulelwa ka ba ka ema ka yo
kga metsi ka mo moqomong. Hape wa tseba hore wena ngwaneso ha e sale nna ke ntse ke tshaba ho kotuwa ka mora ho ba moshemane elwa wa ha Motaung ka mona ka
Lineo

UK

#2 May 5, 2008
Semonkong a batle a ntabola malwebe.

Ha ene e le nna motswala, moshemane eno wa Mokoena o ne a tla tlameha ho robala le metswalle ya hae bosiung boo.

Lengolo la hao ke dula ke le phetha mehlaena hoseng pele ke tsoha
wena ngwaneso ho fihlella ke eba metsi tee ha ke le bala. Ka nako
e nngwe ke lebadile ke le kgweding mannyeo; eitse maya ke elellwa ke ha e
kare ke hlabile nku hodima bethe; e le kgubedu e re tlere ke madi.

Empa kajeno ke tsohile ke se ke hlatswitse ke qetile mme jwale ka ka mehla ka
qala letsatsi la ka ka ditaba tsena tse monate tsa lengolo la hao. Eitse ke e so ye lekae mannyeo; ke iphumane ke se ke kentse menwana e mmedi ka tlase ke
tjhesa, kuku ena le yona e se e kokomolohile e kare bohobe bo sisitseng
hantle; ka rota habedi ha raro; ka utlwa e ka reng ke theohela ka lebitleng
empa ka boela ka kga moya ka matla ka nto boela lefatsheng. Ka tswela pele
hole bala hore ke qete kapele ke ntano fepa dikhoho le difariki.

Ke ile ka teneha hampe ha kentse ke le bala lengolo lena; ha ho fihla ntate Monyofu enwa wa ka mona ka hodima kgohlo a kokota moyako wa ka.
Lenna ke ne se ke lebetse hore ntate o itse a tle kajeno a tlo faola ntja ena
ya mona lapeng. Mosadi ke ile ka tlolela hodimo ha a kokota monyako ka ba
ka ithotela ha bohloko hoo ke ileng ka ba ka hweletsa hanyane. Athe hwa monnamoholo ho nkutlwile ha ke ke hweletsa mme yena are: "Hela mosadi ke eng boo! O se ke mpe wa shwella katlung re ntse re le teng boo!"
Lineo

UK

#3 May 5, 2008
Pelo e nngwe ya re ke mo rohake ka mmae empa ka itshwara ka baka la hlompho eo
batswadi ba nthutileng yona. "Ha ho na letho ntate Monyofu" ke nna eo ka ntswe la sontaha la botekatse ba kerekeng. "Ke kopa hore o mphe dithipa le marapo ka moo ka ha hao he moradi wa ka hobane ka mane ka ha mmao ha diyo" ke Monyofu eo. Ka nka lengolo lena la hao ka le kenya ka tlasa mosamo; ka sheba dithipa; ka ntoo ya
monyako ho di fa Monyofu. Mannyeo ke nna eo ke bula feela jwalo ke lebetse hore ke ne ke ntse ke etsang ene ha ke ya apara sa nketjana thekeng. Ke bone
feela monnamoholo a tona mahlo ekare mmuso ka lehlabathe. Ka mo sheba e
kareng ha ke bone letho le phoso.

Ka bona ho runya ntho ka pele ho yena mona e phahamisa hlooho seka noha ya marabe ha o e hlahile lesumutha mme e batla ho qeta ka wena ka pelenyana. Ka utlwa ke oma mathe ka hanong ha ke bona a ntjheba ho tloha maotong ho ya hlohong empa mahlo a monnamoholo a sa fete thekeng. Ra shebana ka mahlong ho se ya panyang hofihlela a mpotsa: "O mong ngwanaka?" Ka ntoo dumela ka hloho ke montsha hore ke mong.

Ha ke a qeta le ho mo araba; ka bona borikgwe bona ba hae bo tabota zipi ka mona ka pele; ho nyoloha ntho e nngwe e putswa e ntsho; e isa hloho kwana le kwana, ka utlwa bohloko ka bona hore monnamoholo o tloha a shwellamona ha ka.

Ka mohulela ka tlung le yena ha a ka mpotsa dipotso tsa bo motjhotjhisi ka kgotla; a kena a tatile. Ka kwala monyako ka berebela ka ba ka kwala ka banka tse pedi. Ka mohulela betheng; ka fihla ka robala ke nganotse ke shebile hodimo. Ka mo sheba ha nyane ka bona ho se ho fufuletswe hwa leqhekwana ebile ho hemela hodimo. Ka mmotsa hore o qala ho bona kuku na?A thola feela a sa nkarabe. Ka mmitsa hore a atamele a tlo nnyanya matswele.La hana leqhekwana, ka nka letshoho lena la hae ka le fetisa hodima kuku mona ka mo jwetsa hore ha a sa nyanye o tla e utlwa feela ka
monko, ha e le ho kota teng o tla e kota ditorong tsa hae.
Lineo

UK

#5 May 5, 2008
Ka ba ka hopola basadi ba mona ba dithelebeshining ba bapalang
ka ditlhware noha tse kgolo. K a qetelletse ke se ke mameletse mofuthu wa
yona ha e ntse e thella molaleng.Ka mo atametsa ka letsoho hore a kenye
monwana wa hae ka mona ka kukung, kgele mannyeo, motho a se ke ao lahlela
hampe he ka ba ka batla ke ntsha moya.

A nngwaya habedi; ka utlwa sefefo sa ne sa hoseng se qala hape. Ka
bula dirope, ka phahimisa maoto ka ntoo kwala mahlo. Ke utlwile ntho e tjhesang e phunyelletsa kukung ya ka mona seka thipa e tjhesang e kgaola mafura.Ya feta ya ba ya batla e kgitla thekeng. Ka nako eo ka mo kopela ka maoto ka hodimo ha letheka ka mo pinyelletsa ka hara dirope.

Ke ha ho pompa hwa thaka ntala e kare ho qala ho kota. Hwa penya habedi ha raro ka re ke ya fetjha lenna ka utlwa ntona e re ho nna:" Ngwanaka se ka balehisa ntho ena hle, e behe feela fatshe mona ke e ranthanye" Jo! Wena ka dumela molao
nna ka hobane ke ya hlompha. Hwa fetjha jwaloka ka moshemane ya qetang ho
sehwa kwae kwana mophatong. Ke ye ke utlwe ho thwe tau sebata se ya kota
empa se ka se fihle ho Monyofu. Eitse ha are o tiisa ho feta ka mo
phethola ka Emma katlase ka ntoo dula ka hodimo hae.

Ka e kalla pere ya Monyofu. Ka mo pompa, ka bona a phethola mahlo, ka nako eo o metsi o re tee ke mofufutso. A hweletsa a re ke ngwana hae. Ka mmotsa hore a ka kota ngwana hae jwang empa are tjhe o buiswa ke monate.Ka mmotsa hore o tseba dog style na? Ho na le hore a nkarabe a ntsha mahlo feela le nna ka bona hore ke bua ‘segerikwe’ ho monnamoholo. Ka fetoha ka theoha betheng; ka mo tonosenetsa mme ka mosupisa ka letsoho hore a etseng. A e batla a ba e thola. Hwa e lahlela ha
thaka ntona. Ka nako eo ke mo shebileng ka seiponeng.

Ka bona a tiisitse sefahleho a kwetse mahlo ka ba tsheha ke lemong. Ka utlwa koma ena ya hae e tiya sa lejwe la moralla mme ka tseba hore ho se ho tlo rota jwale. Ka
bula dibono hantle hle wena ke pentse ha monate feela.
Lineo

UK

#6 May 5, 2008
Jooooo! Ntho e jwalo ke ne ke qala ho e utlwa. Ke bone thaka ntona e se e ka re e batla ho kenya le letheka kaofela. Sa fihla sefofofane Maseru (a tjhelo
Mpharanyane). Ntho ya foka ka hare ho nna ka hisopa ntho tsa bibeleng tsa bo mina thooko, ka utlwa ke hlatsweha ha monate.

Ka utlwa metsi a tswa a theosa ka maoto a ntsikinyetsa ha monate le nna ka mamella.ka nako eo hwa ntona ho nkopile ka matsoho thekeng ho ntiisitse ka matla se ka ntja e ja ka moqomong wa matlakala. Ka utlwa a llela fatshe se ka ledinyane la ntja le otlilweng ke pula. Ka fetoha ka mosheba; ka nka lesela ka iphumula ka pele ka mona. Ka robala ka mokokotlo fatshe ka mo hulela fatshe.ntho ya tlola e ka re ha e qete ho rota wena.

Nthwane ya nyoloha e sele e ntsho putswa hape. Pele a e kenya a
nkopa a re:"Ngwana ka, robala o kgutsitse; ke o bontshe hore mosadi o kotwa jwang" ka bososela ha nyane ka ntoo kwala mahlo. Ya kena nthwane hape.Hwa kota ha thaka
ntona. Hwa e tetebetsa hwa e ntsha,hwa e tetebetsa; ka hloleha ho itshwara ka
tsetsela fatshe.

Ha o tla bona hore thena e ne e se e ile le monate wa sepantu, ka ba tseba le hore ka moso o ya penshineng Maseru mme o tla mpha ponto tse leshome ha kgutla. Hwa penya ha thaka ntona,ka utlwa marete ana a hae a nkotla ha monate dibonong mona lenna ka utlwa hore jwale e kene moo leqheku le batlang teng;le nna ka mo tlohella hore a etse ntho tse mona a tummeng ka tsona.
Lineo

UK

#8 May 5, 2008
Feela motswala ke qetile beke kaofela ke sa kgone ho apara phenti le dirope di hana ho kopana.Ha ke tlameha ho rota teng ke ne ferekana ha ke nahana bohloko ba teng. Ke ha ke ipotsa hore kapa Monyofu on e peitile ka
o feng moriana.

Mme a fihla a ntshella motoho ra dula ra qoqa. A mpotsa hore hobaneng fahleho sa ka se tletse kgotso le mahlo e kare a mosadi ya tswang
monneng Gauteng. Ka tsheha ka nwa motoho ka itsamaela ka lo phomola.

O a tseba motswala, ke ya e tshaba kwae ke hlompha le motho ya
kentseng monneng. Sena se ile sa tiisa le mantswe a moruti ya ne a hore "Tlohelang
basadi ba tle banneng hobane mmuso wa marete ke wa bona". Ke ile ka
sala ke ipotsa ha Monyofu a se a tsamaile hore ha a kabe a nkota mehlaena nka
be ke le jwang ngwaneso. Monyofu o mputse mahlo jwale ngwaneso le nna ke se
ke tla thabela ho kotwa empa ha ke no phara motho ka yona phatleng.

Motswala re tla bua empa ha re no qeta ho boledisa mesebetsi e metle e etswang ke koma noha ya thekeng,sethabisa dihoho le ba hlonameng.
Kajeno le nna ke ikutlwa hore ke mosadi ke butse nokana ya bophelo.
Feela Monyofu o siile a nngwapile dibono ka matsoho ana a hae a
hwashang.

Ha ebe kgotso Motswala. O dumedise bo Rakgadi ka moo. O ba tsebise
hore ha Marakabei ho sa ntsane ho le monate.

Motswala hao,
Matlakala

“sthibaliciously sexy”

Since: Nov 07

Location hidden

#9 May 5, 2008
Lineo wrote:
Feela motswala ke qetile beke kaofela ke sa kgone ho apara phenti le dirope di hana ho kopana.Ha ke tlameha ho rota teng ke ne ferekana ha ke nahana bohloko ba teng. Ke ha ke ipotsa hore kapa Monyofu on e peitile ka
o feng moriana.
Mme a fihla a ntshella motoho ra dula ra qoqa. A mpotsa hore hobaneng fahleho sa ka se tletse kgotso le mahlo e kare a mosadi ya tswang
monneng Gauteng. Ka tsheha ka nwa motoho ka itsamaela ka lo phomola.
O a tseba motswala, ke ya e tshaba kwae ke hlompha le motho ya
kentseng monneng. Sena se ile sa tiisa le mantswe a moruti ya ne a hore "Tlohelang
basadi ba tle banneng hobane mmuso wa marete ke wa bona". Ke ile ka
sala ke ipotsa ha Monyofu a se a tsamaile hore ha a kabe a nkota mehlaena nka
be ke le jwang ngwaneso. Monyofu o mputse mahlo jwale ngwaneso le nna ke se
ke tla thabela ho kotwa empa ha ke no phara motho ka yona phatleng.
Motswala re tla bua empa ha re no qeta ho boledisa mesebetsi e metle e etswang ke koma noha ya thekeng,sethabisa dihoho le ba hlonameng.
Kajeno le nna ke ikutlwa hore ke mosadi ke butse nokana ya bophelo.
Feela Monyofu o siile a nngwapile dibono ka matsoho ana a hae a
hwashang.
Ha ebe kgotso Motswala. O dumedise bo Rakgadi ka moo. O ba tsebise
hore ha Marakabei ho sa ntsane ho le monate.
Motswala hao,
Matlakala
Taba ea khale ha kaale u ne u qala ho e utloa?

Spinare le mang mang 'mat'eae ba kile ba mpora ka eona khajana le bona ba re ekaba ke qala ho e bona.

Le ne le sa le bana ha taba e na a hasoa hohle mona - sefofane se sa fofa ka le lepheo le le leng.
Ntja-pedi Bloemfontein

Pretoria, South Africa

#10 May 6, 2008
Lineo wrote:
Jooooo! Ntho e jwalo ke ne ke qala ho e utlwa. Ke bone thaka ntona e se e ka re e batla ho kenya le letheka kaofela. Sa fihla sefofofane Maseru (a tjhelo
Mpharanyane). Ntho ya foka ka hare ho nna ka hisopa ntho tsa bibeleng tsa bo mina thooko, ka utlwa ke hlatsweha ha monate.
Ka utlwa metsi a tswa a theosa ka maoto a ntsikinyetsa ha monate le nna ka mamella.ka nako eo hwa ntona ho nkopile ka matsoho thekeng ho ntiisitse ka matla se ka ntja e ja ka moqomong wa matlakala. Ka utlwa a llela fatshe se ka ledinyane la ntja le otlilweng ke pula. Ka fetoha ka mosheba; ka nka lesela ka iphumula ka pele ka mona. Ka robala ka mokokotlo fatshe ka mo hulela fatshe.ntho ya tlola e ka re ha e qete ho rota wena.
Nthwane ya nyoloha e sele e ntsho putswa hape. Pele a e kenya a
nkopa a re:"Ngwana ka, robala o kgutsitse; ke o bontshe hore mosadi o kotwa jwang" ka bososela ha nyane ka ntoo kwala mahlo. Ya kena nthwane hape.Hwa kota ha thaka
ntona. Hwa e tetebetsa hwa e ntsha,hwa e tetebetsa; ka hloleha ho itshwara ka
tsetsela fatshe.
Ha o tla bona hore thena e ne e se e ile le monate wa sepantu, ka ba tseba le hore ka moso o ya penshineng Maseru mme o tla mpha ponto tse leshome ha kgutla. Hwa penya ha thaka ntona,ka utlwa marete ana a hae a nkotla ha monate dibonong mona lenna ka utlwa hore jwale e kene moo leqheku le batlang teng;le nna ka mo tlohella hore a etse ntho tse mona a tummeng ka tsona.
Lineo ha u ka mpona hore na ke qhanngoe jwang, e hana le o kena ka borikgoeng manana, ekare nka o bapalisa empa ke a o hlapanyetsa hore i know how to make love to my woman and please my partner, koma ke tseba ho bapala ka yona manana, che ka tla ka kgala hee manana....
Leshokhoa oa Sebabane

South Africa

#11 May 6, 2008
ichuoi
ooo

Lesotho

#12 May 6, 2008
jo 'na oooeeee!

Since: May 08

South Africa

#13 May 6, 2008
Leshokhoa oa Sebabane wrote:
ichuoi
Khele!kapa o ngwana mang matlakala ngwana towe!
ICHUUUUU!
Wena heh nkatela lesaka la ntate le tse ka hare ho lona.O mosadi-sadi manganola,kapa monyofu ontse a phela na?Ke a kgolwa le moo a leng teng ontse a kunya-kunya ke mesebetsi ya maloebe ekang a pere e Matlakala.

>>>E khaba ka masiba<<<
mmabotle

Lesotho

#14 May 6, 2008
Hela Pikzen u ntso le teng? Hee!
Lineo

UK

#15 May 6, 2008
Ntja-pedi Bloemfontein wrote:
<quoted text>
Lineo ha u ka mpona hore na ke qhanngoe jwang, e hana le o kena ka borikgoeng manana, ekare nka o bapalisa empa ke a o hlapanyetsa hore i know how to make love to my woman and please my partner, koma ke tseba ho bapala ka yona manana, che ka tla ka kgala hee manana....
Ke sa le monyane hle Ntja-pedi, ke hona ke leng 22.
Leshokhoa oa Sebabane

Lesotho

#16 May 9, 2008
thread ena e nka mojao oa "thread ea beke",

- hae khopise motho (not offensive)
- well authored and edited
- ka sesotho se monate
- le ha ele telele e hohela mmali hore a e bale ho fihla qetellong
- e bontsao boqapi ; its original. it depicts a a uniquely Sesotho rural setting.

a good read. Lineo, ka hona o ikhapela letho.
Jizz

Lesotho

#17 May 9, 2008
ke kopa le mpatlise boyfriend hleng!
Jizz

Lesotho

#18 May 9, 2008
e-mail ya ka ke eo [email protected]
Jizz

Lesotho

#19 May 9, 2008
[email protected] Talk to me guys. Am so des
Leshokhoa oa Sebabane

Lesotho

#20 May 9, 2008
Jizz wrote:
ke kopa le mpatlise boyfriend hleng!
mphe e-mail kapa fone digits, ka pele bo ndaba ba sa le sieo (chaisitse) tjena. kapa le ha o ka njoetsa hore naa o tlo ea kae later tonite so i can "stalk" u.
Ntja-pedi Bloemfontein

Pretoria, South Africa

#21 May 12, 2008
Jizz wrote:
[email protected] Talk to me guys. Am so des
Jizz you haven't said anything about yourself, particularly your age and whether you want a steady boyfriend or just someone to keepy you busy.then tell us manana
Shhhhh

Lesotho

#22 May 12, 2008
utloa ngoana

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 7
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Lesotho Discussions

Title Updated Last By Comments
Ke tlo Le Ruta Ka Lebollo la Sesotho. (Apr '13) Feb 6 chibuku 719
Topix Jan 24 Mutapa 1
Lifela tsa Bakriste (Feb '12) Jan 18 Refilwe 24
The Second Coming of Christ Jan 15 Punani 1
ke batla ho holisa koae Jan 12 Young stuner 1
NALANE EA BAKOENA (HISTORY of BAKOENA) (Mar '11) Jan '16 Masello 421
Are They Realy Speaking in TONGUES?? (Mar '14) Dec '15 hewhohasnoname 26
More from around the web