First Prev
of 3
Next Last
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#52 Oct 15, 2013
HeY,

Di? M M,

CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN Di? M M LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' SPONGEBOB CHO':

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT VI XI RATS,

TRUONG HEO MOI.,

TRUONG MOI. RO.,

BHUTAN,

DAEGU,

FAKE IP LoNDON, UK, CANADA MADE IN KAMPUCHEA, KAMPUCHO',

CHO' DiT. M M CHO' BHUTAN CHUL NG U KHMU' NGUYEN^? BA' BANG SIDA LoN^` KAMPUCHEA 3 KIEM^. 24/24/365 DAYS...

QUANG? BINH.,

QUANG? TRI?,

NGHE^. AN,

HA` TINH?,

...

FBI CATCH ALL TERRORIST KHMU',

NGUYEN^? CHO' TERRORIST VINH KHMER, KHMU',

TALIBAN KHMU',

BHUTAN,

BI. BAT' O? BEN MY?,

CHIT' CHA MAY^` CHUA thang` MOI. NG U NHU BO` KHMU' XAO` LoN^` hah MAY^. VAN CONG BHUTAN, DAEGU, KHMU' VI XI RATS SPY in USA...

THEFT TELEPHONE,

HACK INTERNET,

STEAL ONLINE,

SOFTBANK MASAYOSHI,

SFONE SON JOON CHO' CHUL,

ALO HOUSTON KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO'
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#53 Oct 15, 2013
HeY,

Di? M M,

CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN Di? M M LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' SPONGEBOB CHO':

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT VI XI RATS,

TRUONG HEO MOI.,

TRUONG MOI. RO.,

BHUTAN,

DAEGU,

FAKE IP LoNDON, UK, CANADA MADE IN KAMPUCHEA, KAMPUCHO',

CHO' DiT. M M CHO' BHUTAN CHUL NG U KHMU' NGUYEN^? BA' BANG SIDA LoN^` KAMPUCHEA 3 KIEM^. 24/24/365 DAYS...

QUANG? BINH.,

QUANG? TRI?,

NGHE^. AN,

HA` TINH?,

...

FBI CATCH ALL TERRORIST KHMU',

NGUYEN^? CHO' TERRORIST VINH KHMER, KHMU',

TALIBAN KHMU',

BHUTAN,

BI. BAT' O? BEN MY?,

CHIT' CHA MAY^` CHUA thang` MOI. NG U NHU BO` KHMU' XAO` LoN^` hah MAY^. VAN CONG BHUTAN, DAEGU, KHMU' VI XI RATS SPY in USA...

THEFT TELEPHONE,

HACK INTERNET,

STEAL ONLINE,

SOFTBANK MASAYOSHI,

SFONE SON JOON CHO' CHUL,

ALO HOUSTON KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO'

Di? M M...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#54 Oct 15, 2013
SO. CAI' Lo ^` THUI' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M,

thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SPY VI XI RATS,

TRUONG HEO MOI.,

TRUONG MOI. RO.,

BHUTAN,

DAEGU,

FAKE IP LoNDON, UK, CANADA MADE IN KAMPUCHEA, KAMPUCHO',

CHO' DiT. M M CHO' BHUTAN CHUL NG U KHMU' NGUYEN^? BA' BANG SIDA LoN^` KAMPUCHEA 3 KIEM^. 24/24/365 DAYS...

QUANG? BINH.,

QUANG? TRI?,

NGHE^. AN,

HA` TINH?,

...

FBI CATCH ALL TERRORIST KHMU',

NGUYEN^? CHO' TERRORIST VINH KHMER, KHMU',

TALIBAN KHMU',

BHUTAN,

BI. BAT' O? BEN MY?,

CHIT' CHA MAY^` CHUA thang` MOI. NG U NHU BO` KHMU' XAO` LoN^` hah MAY^. VAN CONG BHUTAN, DAEGU, KHMU' VI XI RATS SPY in USA...

THEFT TELEPHONE,

HACK INTERNET,

STEAL ONLINE,

SOFTBANK MASAYOSHI,

SFONE SON JOON CHO' CHUL,

ALO HOUSTON KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO'

Di? M M,

HACK INTERNET hah MAY^. thang` LoN^` DAEGU SON JOON CHO'...

TYPHOON CHO CHIT' CoN Di? M M LUON Di thang` SUC' VAT^. PIMP BHUTAN NG U KHMU' SON JOON CHO' DE? GIAP',

Di? M.M,

AN CUT' Di thang` SUC' VAT^. BAC' KY` GIAP' CHO' HACK JUDGE,

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' GIAP',

SIDA 3 KIEM^.,

UK DZOM?,

UK CHO',

HoN^` LoN^` UK MARY EAT SHHIT HEO MOI. KHMU' VO? NGUYEN^? GIAP',

24/24/365 DAYS,

NGUYEN^? TAN^' SUC' VAT^. NG U NHU CHO' BANG CHUYEN^ NGHIEP. AN CUT' CHO' DOI' NG U BHUTAN SHINZO A SSHOLE...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#55 Oct 15, 2013
SO. CAI' Lo ^` THUI' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M,

thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SPY VI XI RATS,

TRUONG HEO MOI.,

TRUONG MOI. RO.,

BHUTAN,

DAEGU,

FAKE IP LoNDON, UK, CANADA MADE IN KAMPUCHEA, KAMPUCHO',

CHO' DiT. M M CHO' BHUTAN CHUL NG U KHMU' NGUYEN^? BA' BANG SIDA LoN^` KAMPUCHEA 3 KIEM^. 24/24/365 DAYS...

QUANG? BINH.,

QUANG? TRI?,

NGHE^. AN,

HA` TINH?,

...

FBI CATCH ALL TERRORIST KHMU',

NGUYEN^? CHO' TERRORIST VINH KHMER, KHMU',

TALIBAN KHMU',

BHUTAN,

BI. BAT' O? BEN MY?,

CHIT' CHA MAY^` CHUA thang` MOI. NG U NHU BO` KHMU' XAO` LoN^` hah MAY^. VAN CONG BHUTAN, DAEGU, KHMU' VI XI RATS SPY in USA...

THEFT TELEPHONE,

HACK INTERNET,

STEAL ONLINE,

SOFTBANK MASAYOSHI,

SFONE SON JOON CHO' CHUL,

ALO HOUSTON KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO'

Di? M M,

HACK INTERNET hah MAY^. thang` LoN^` DAEGU SON JOON CHO'...

TYPHOON CHO CHIT' CoN Di? M M LUON Di thang` SUC' VAT^. PIMP BHUTAN NG U KHMU' SON JOON CHO' DE? GIAP',

Di? M.M,

AN CUT' Di thang` SUC' VAT^. BAC' KY` GIAP' CHO' HACK JUDGE,

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

SIDA 3 KIEM^.,

UK DZOM?,

UK CHO',

HoN^` LoN^` UK MARY EAT SHHIT HEO MOI. KHMU' VO? NGUYEN^? GIAP',

24/24/365 DAYS,

NGUYEN^? TAN^' SUC' VAT^. NG U NHU CHO' BANG CHUYEN NGHIEP. AN CUT' CHO' DOI' NG U BHUTAN SHINZO A SSHOLE...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#56 Oct 15, 2013
SO. CAI' Lo ^` THUI' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M,

thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SPY VI XI RATS,

TRUONG HEO MOI.,

TRUONG MOI. RO.,

BHUTAN,

DAEGU,

FAKE IP LoNDON, UK, CANADA MADE IN KAMPUCHEA, KAMPUCHO',

CHO' DiT. M M CHO' BHUTAN CHUL NG U KHMU' NGUYEN^? BA' BANG SIDA LoN^` KAMPUCHEA 3 KIEM^. 24/24/365 DAYS...

QUANG? BINH.,

QUANG? TRI?,

NGHE^. AN,

HA` TINH?,

...

FBI CATCH ALL TERRORIST KHMU',

NGUYEN^? CHO' TERRORIST VINH KHMER, KHMU',

TALIBAN KHMU',

BHUTAN,

BI. BAT' O? BEN MY?,

CHIT' CHA MAY^` CHUA thang` MOI. NG U NHU BO` KHMU' XAO` LoN^` hah MAY^. VAN CONG BHUTAN, DAEGU, KHMU' VI XI RATS SPY in USA...

THEFT TELEPHONE,

HACK INTERNET,

STEAL ONLINE,

SOFTBANK MASAYOSHI,

SFONE SON JOON CHO' CHUL,

ALO HOUSTON KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO'

Di? M M,

HACK INTERNET hah MAY^. thang` LoN^` DAEGU SON JOON CHO'...

TYPHOON CHO CHIT' CoN Di? M M LUON Di thang` SUC' VAT^. PIMP BHUTAN NG U KHMU' SON JOON CHO' DE? GIAP',

Di? M.M,

AN CUT' Di thang` SUC' VAT^. BAC' KY` GIAP' CHO' HACK JUDGE,

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

DiT. M M thang` XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' VO? NGUYEN^? GIAP',

SIDA 3 KIEM^.,

UK DZOM?,

UK CHO',

HoN^` LoN^` UK MARY EAT SHHIT HEO MOI. KHMU' VO? NGUYEN^? GIAP',

24/24/365 DAYS,

NGUYEN^? TAN^' SUC' VAT^. NG U NHU CHO' BANG CHUYEN NGHIEP. AN CUT' CHO' DOI' NG U BHUTAN SHINZO A SSHOLE,

KHUNG` CAC. CHUA CoN...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#57 Oct 15, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M TOSHIBA CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

DiT. M M LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' hah thang` CHO',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

Di? M M HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

CoN Di? M M BAN' SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

It TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

It SELLS COCAINE,

It DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELL COCAINE, PIMP, AND THEFT,

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST TIBET NO MORE NO LESS...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#58 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M TOSHIBA CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

DiT. M M LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' hah thang` CHO',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

Di? M M HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

CoN Di? M M BAN' SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELL COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

Lol...

CHO' DE? SIDA 3 KIEM^.,

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

CHO' DOI' GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS OF BLACK DOGS in USA,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG NO MORE NO LESS,

CHO' Di? UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. SHHIT FAKE UK MA RY?...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#59 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M TOSHIBA CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

DiT. M M LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' hah thang` CHO',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

Di? M M HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

CoN Di? M M BAN' SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELL COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

Lol...

CHO' DE? SIDA 3 KIEM^.,

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

CHO' DOI' GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS OF BLACK DOGS in USA,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG NO MORE NO LESS,

CHO' Di? BAD UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. SHHIT FAKE UK MARY...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#60 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M TOSHIBA CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

AINU CAU' DiT. M M,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

DiT. M M LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' hah thang` CHO',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

Di? M M HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

CoN Di? M M BAN' SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

CHO' DE? SIDA 3 KIEM^.,

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

CHO' DOI' GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS OF BLACK DOGS in USA,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

CHO' Di? BAD UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. CUA? NGUOI` TA SHHIT FAKE USURIOUS, MONOPOLIZED UK MARGRETHE, MARY~...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#61 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

DiT. M M TOSHIBA CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`...

AINU CAI' DiT. LO^? DiT' CoN Di? M M,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

DiT. M M LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' hah thang` CHO',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

Di? M M HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

CoN Di? M M BAN' SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

CHO' DE? SIDA 3 KIEM^.,

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

CHO' DOI' GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS OF BLACK DOGS in USA,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

CHO' Di? BAD UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. CUA? NGUOI` TA SHHIT FAKE USURIOUS, MONOPOLIZED UK MARGRETHE, MARY~...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#62 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

SHHIT A SSHOLE FACE,

DOG MOUTH,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`,

MAY^` AINU CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

TYPHOON DiT., NHAY? DUC., BUM BUM LO^? DiT' CoN Di? M M DIE to SHHIT HELL SIDA GAY A N A L CATHOLIC UK, LIVERPOOL, FRANCE, CARLSBERG,

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' CUT',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

SIDA GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS MOI. DZA DEN,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

HACK, JUDGE SUC' VAT^. MAY^` DEO' PHAI? CoN NGUOI`,

CHO' Di? BAD UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. CUA? NGUOI` TA SHHIT, FAKE, USURIOUS, MONOPOLIZED UK MARGRETHE, MARY,

DO^` MAT^' DZAI, AN CAP',

UNEDUCATED MAT^' DZAI. UK FAKE, RUBBER PU SSY BHUTAN, TIBE, KHMU, CAMBOD NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', SIDA 3 KIEM^., DANG. THI. HIV YEN^' KHUNG`, TAM^ CHO' DOI'...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#63 Oct 16, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. CAI' Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

SHHIT A SSHOLE FACE,

DOG MOUTH,

MAY^` ASIAN CoN CAC.,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`,

MAY^` AINU CAI' SHHIT,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

TYPHOON DiT., NHAY? DUC., BUM BUM LO^? DiT' CoN Di? M M DIE to SHHIT HELL SIDA GAY A N A L CATHOLIC UK, LIVERPOOL, FRANCE, CARLSBERG,

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST VI XI RATS,

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' CUT',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

DiT. M M BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MMAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

It IS SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

SIDA GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

SUCK D ICKS MOI. DZA DEN,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

HACK, JUDGE SUC' VAT^. MAY^` ARE ANIMAL,

CHO' Di? BAD UNEDUCATED, NHIEU^` CHUYEN^. DZOM` LoN^`, DZOM` CAC. CUA? NGUOI` TA SHHIT, FAKE, USURIOUS, MONOPOLIZED UK MARGRETHE, MARY,

UK DZAI. MAY^` MUST MAT^' DZAI., AN CAP',

UNEDUCATED MAT^' DZAI. UK FAKE, RUBBER PU SSY BHUTAN, TIBE, KHMU, CAMBOD NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', SIDA 3 KIEM^., DANG. THI. HIV YEN^' KHUNG`, TAM^ CHO' DOI'...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#64 Oct 17, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

HoI? CAI' LoN^` THUI' CUA? MA' NA` CoN HAN` KUOC^' CHO',

LoN^` TAO TUY THUI' BUT STILL GOOD SMELL MORE THAN SHHIT A SSHOLE FACE KANKOKU DOG KHMU',

RECYCLED GUMMY PU SSY,

PIG MOUTH,

SHHIT KOREAN FUKUDA,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

PHILIPPINES DiT., NHAY? DUC., BUM BUM LO^? DiT' CoN Di? M M DIE to SHHIT HELL SIDA GAY A N A L CATHOLIC UK, LIVERPOOL, FRANCE, CARLSBERG,

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST HAN` KUOC' CHO',

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' CUT',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

SIDA GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` MU?,

OOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOOOOO...

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

MOI. DZA DEN,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

MAY^` ARE ANIMAL,

UK DZAI. CHO MAY^` 1 BAI` HOC. MAT^' DZAI., AN CAP' HAN` KUOC' CHO' DOI' AN CAP',

UNEDUCATED MAT^' DZAI. UK FAKE, RUBBER PU SSY BHUTAN, TIBET, KHMU', CAMBOD NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', SIDA 3 KIEM^., DANG. THI. HIV YEN^' KHUNG`, TAM^ CHO' GHE? LAC'...
NGTANNGUDAEGUTAM 4CUOANCUT

Tokyo, Japan

#65 Oct 17, 2013
HERE TAO GO ON,

3 THREADS ENOUGH,

SO. Lo ^` THUI' HOAC' CUA? MA' CHUA CoN,

HoI? CAI' LoN^` THUI' CUA? MA' NA` CoN HAN` KUOC^' CHO',

LoN^` TAO TUY THUI' BUT STILL GOOD SMELL MORE THAN SHHIT A SSHOLE FACE KANKOKU DOG KHMU',

RECYCLED GUMMY PU SSY,

PIG MOUTH,

SHHIT KOREAN FUKUDA,

MAY^` CHINA CAI' Lo ^`,

XUONG^` CUT' BAC' KY` CHO' DOI', HEO MOI. RO. MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' KHMU', BHUTAN VO? NGUYEN^? GIAP', NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' AN CUT', U' CoN CAC. CUA? thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

DON` GANH' DAP^. NAT' CAI' GAO' NG U CHUA' OC' CUT' CHO' CUA? thang` DiT. BO' TIEN SU TO^? CHA MAY^` thang` AN CUT', AN CHUC., UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE? NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' KHMU' E^' SHHIT SIDA SI` KE COMMUNIST UKRAINA, CARLSBERG,

1000000000 TY? TY? TY?... CUC. CUT' CHO' THUI' SHHIT iA? VAO` MoM^` MAY^` DAY^',

PHILIPPINES DiT., NHAY? DUC., BUM BUM LO^? DiT' CoN Di? M M DIE to SHHIT HELL SIDA GAY A N A L CATHOLIC UK, LIVERPOOL, FRANCE, CARLSBERG,

thang` MOI. NG U FAKE thang` CO^' NOI^. TO^? CHA MAY^` CHO' DE?, CHO' GHE?, MoM^` HO^, MAT. CUT' CHO' BHUTAN TRAN^` CHUL, KHMU' BANG, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SIDA 3 KIEM^. AN CUT' U' CAC. XAC' CHET' thang` KHUNG` NG U NHU BO` PETER SUZUKI,

MUT' CUT' Di thang` NG U DiT. CoN M M thang` LoN^` MoM^` HO^, MO? NHON., MoM^` THOI^' CUT' CHO' TOSHISHHIT SPONGEBOB:

http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

OOOOOHOHOHOHOHAHAHAAAAA...

SHHIT TERRORIST HAN` KUOC' CHO',

FROM NOW ON, RANG HO^ CoN Di? M M CU LI DA' BANH BAN' SI` KE E^' NG U KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH` THUI' TIEN^~ RANG HO^ CHIA` Di THAO' RANG RA, DON^. MUI? SILICON VAO`... to U' CoN CAC. LIET^. CUA? thang` CHO' DOI' PETER SUZUKI BAN' SI` KE,

LEN' LUT' HUI? DiT' TAO THUI' CUT',

CA' thang` TO^? CHA MAY^`,

CA' CAI' LoN^` MA' MAY^` thang` KHMU' BAN' SI` KE CHO' VINH` HUI? LoN^` CHO' THUI':

HAM` RANG HO^ CHO' VINH` THUI' TIEN~,

BAN' SI` KE CHO' MAY^` DA' BANH CAI' DEO' Gi`,

MAY^` ONLY DA' VAO` CAI' LoN^` CoN Di? M M 3 TAU` CHO' NEXT DOOR CHOLON HEO MOI. RO. BHUTAN, TAIWAN, TIBETAN 4 CUI`,

HACK INTERNET,

SHHIT CHO' DOI' BHUTAN DAEGU SON JOON CHO' PIMP SOFTBANK, SFONE MASAYOSHI, TOSHIBA...

SI` KE E^' CARLSBERG,

WATCH OUT VERY DANGEROUS TERRORIST SPY ILLEGAL CRIMINAL COCAINE BHUTAN, DAEGU, MOI. RO. KHMU' DEO` CAT' HAN? NGUYEN^? CHO' VINH`,

MAY^` TAUGHT TERRORIST TALIBAN,

MAY^` SELLS COCAINE,

MAY^` DID 11 SEPTEMBER IN USA,

SHHIT MONEY LAUNDERING in USA,

It IS SHHIT HELL BHUTAN, TIBETAN, UYGHURNESE, BUSAN, DAEGU, KHMU' SON JOON CHO' CHUL SOFTBANK MASAYOSHHIT TALIBAN AFGHANISTAN NAU^?,

WATCH OUT TERRORIST GROUP TOSHIBA !

It IS SHHIT TERRORIST LIARS BHUTAN TOSHIBA, SAPPORO,

It ONLY SELLS COCAINE, PIMP, AND THEFT,

MAY^` UK CAI' LoN^`,

UK MU? DZOM?, MU? TAI' CHE^',

F UCK OFF TOSHIBA,

SHHIT WA TOSHIBA,

COCAINE WA TOSHIBA,

POISON WA TOSHIBA,

TERRORIST TOSHISHHIT TIBET,

MAY^` WA SHHIT TERRORIST THIEF TIBET NO MORE NO LESS,

DANCE to DiT. M M SI` KE E^' THUI' CARLSBERG TRAN^` THI. SIDA KAMPUCHEA, KAMPUCHO', KHMU' NG U MAT. LoN^` HEO MOI. TIBET CHUL 3 KIEM^.,

KHO KHAN CAI' LoN^` MA' MAY^` DiT., NHAY? DUC., BUM` BUM CoN CHO',

KHO KHAN THAY^ KE^. CAI' thang` CHA CHUNG' MAY^`...

SIDA GAY,

CHOI RUBBER PU SSY LAM` BANG` MU? CHO DO? NUNG',

MAY^` DAO. SI? THUI' MAY^` CHOI CAC., Lo ^` LAM` BANG` RECYCLED GUMMY,

Lol,

WHAT A POOH SHHIT SIDA DAO. SI? THUI' GAY CATHOLIC BHUTAN !

SHHIT FAKE UK TIBET CAMBOD,

DiT. BO' TIEN SU thang` TO^? CHA MAY^` Di CHO' DOI' XAI` DO^` DZOM?, FAKE, GIA? MAO. COMMUNIST RUSSIA, UKRAINA FROM ... BHUTAN, TIBET, UYGHUR,

MOI. DZA DEN,

MAY^` ARE UNEDUCATED NHUC. U MINH, BAC. LIEU^, CA` MAU, SHHIT MEKONG DELSHHIT SIDA COCAINE E^' CARLSBERG,

MAY^` ARE ANIMAL,

UK DZAI. CHO MAY^` 1 BAI` HOC. MAT^' DZAI., AN CAP' HAN` KUOC' CHO' DOI' AN CAP',

UNEDUCATED MAT^' DZAI. UK FAKE, RUBBER PU SSY BHUTAN, TIBET, KHMU', CAMBOD NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', SIDA 3 KIEM^., DANG. THI. HIV YEN^' KHUNG`, TAM^ CHO' GHE? LAC'...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 3
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Japan Discussions

Title Updated Last By Comments
CiM: Islam in Japan. 1 hr akashi seijuro 81
TAO FREEDOM TAO YUON WIN GET OUT SHlT WORMS NI ... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 303
YUON TODAY IS NOT YUON of YESTERDAY ANYMORE... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 255
LoAI` NG U TAY^ DEN DO NOT KNOW WHAT MONGOLOID ... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 16
WATCH OUT JAPAN TOKYO 2020 OLYMPlC KIKEN DRUG N... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 30
SHlT TALIBAN FOOTBALL CHlNA EXIM NG? TAN^' DZUN... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 158
NG U HANSEN CHINESE NGUYEN^? THAO' THU' MINH SU... 4 hr WOMPIGINDIAMIDEBD... 197
More from around the web