TAO LE^ THI. LoN^` THUI' FOREVER XE` URINE VAO` MAT. MAY^` thang` SUC' VAT^. TERROR NORTH KOREA, DAEGU, KAMPUCHEA, KAMPUCHO' SON JOON CHUL,

TAO CO' 5 XU` RACH' DE^? DANH` LAM` DAM' MA CHO CHA CoN MAY^` in BHUTAN,

GET OUT to BHUTAN TAKE,

FING LoN^` UNDEVELOPED BHUTAN,

CHINA THAKSIN,

LAC. M M BHUTAN DOG,

MAY^` CUT' NHAO? KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' NHAO? KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? CAMBOD NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? NHOET. KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? NHOET. KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY BARK,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? NHOET. KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY BARK,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO', TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY GRAU GRAU GRAU,

thang` SUC' VAT^. CUT' CHAY? NHAO? KAMPUCHEA NGUYEN^? TAN^' CHO' NG U, TRAN^` T. SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' DIED ALREADY,

ONLY BARK,

SPY CIA CAMBOD LIEM' DiT' MY? DEN to THIEF,

NOBODY CRUEL LIKE MAY^`, BHUTAN CHO',http://1.bp.blogspot.com/-IdWHoFQc4IU/UBZO3xN...

http://online.wsj.com/media/noda_G_2012011700...

http://d2bm3ljpacyxu8.cloudfront.net/width/30...

http://d2bm3ljpacyxu8.cloudfront.net/width/30...

OOOOOHOHOHOHOHOOOOO…

KIU MAY^` SUC' VAT^. MAY^` MOI' CHIU. hah thang` NG U BHUTAN CHO',

NG U SIDA MOI. RO. BIA HOI^ E^' CARLSBERG MA GA RET , BHUTAN, DAEGU, TIBET NGUYEN^? TAN^' NG U NHU CHO' VINH, SIDA 3 KIEM^. AN CUT' UONG' MAU' LoN^` CHO' GHE?+ NUOC' DAI' KHAI CUA? CoN CHO' CUA? TAO iA? RA MOI^? NGAY` BIET' CHUA thang` NG U, SUC' VAT^. BAC' KY` CHO' DOI' KHMER, KHMU' TRAN^` THI. SIDA 3 KIEM^.,

QUY` XUONG' LIEM' CHAN^, LIEM' DiT' CUT' CHO' DEN, CoN CAC. CHO' DEN THUI, THUI' HOAC' 80 NGAY` CHUA RUA?+ UONG' NUOC' DAI' KHAI RINH`, HOI^ RUM` HEO MOI. DZA DEN Di thang` MOI. RO. NG U NHU CoN BO`, NG U NHU CoN CHO', NG U NHU CoN TRAU^, NG U NHU CoN HEO MOI. BHUTAN, TIBET, DAEGU, KHMU', BITCH BAC' KY` CHO', AN GIANG, KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U NHU TRAU^, NG U NHU HEO MOI. BHUTAN, TIBET, DAEGU, KHMU', BITCH BAC' KY` CHO', AN GIANG, KHMU' NGUYEN^? TAN^' NG U CHO', NGUYEN^? CHO' VINH, VAN^ KHUNG` ROI` TAO XUYT' CHO' DEN iA? CUT' TIEP' CHO CHA CoN DZONG` HO. CoN Di? M CA? LO` NHA` MAY^` BAC' KY` CHO' NGHE^. AN, HA` TINH? DiT. BO' TIEN SU CHA MAY^` CHAP', NHAY? DUC., BUM BUM FREE, MIEN^? PHI' TRAN^` THI. LAI CHO' LAP^' VO`, DONG^` CHO' NGAP' SIDA DZOI` BO` LUC' NHUC' 3 KIEM^.,

16 TAN^' CUT' THUI' HOAC', LAY^` LOI^., NHAO? NHOET., HOI^ RINH` CUA? TAO DE` TREN^ DAU^` CA? LO` NHA` MAY^` SIDA HEO MOI. RO., NG U DAEGU SON JOON CHO', KHMU' NGUYEN^? CHO' VINH, NGUYEN^? TAN^' NG U NHU LAI CHO' LAP^' VO`, DONG^` CHO' NGAP', SIDA 3 KIEM^., CAI? LUONG E^' CAI LAY^. NGUYEN^? VO? THI. Y PHUNG. CoN thang` DRUG ADDICTION GHIEN^` SI` KE CHO' DOI' MINH? PHUNG. CHO MAY^` CHET' TRONG DONG^' CUT' THUI' 80 KIEP' KHOI? DAU^` THAI LUN,

FING SIDA 3 KIEM^. HUI? MONG' CHAN^ THUI' CHET' SAU 0,00001 GIAY^,

SIDA CAMBOD 3 KIEM. U' CAC. THUI' CHO' DOI' BHUTAN ACCIDENTLY DE? ROI CHO' CoN in NHA` TRO.,

SHHIT SLAVE NAILS REFUGEE CALI, USA…