TAO REAL GREAT LEE EAGLE HERE iA? ChIT' ME. MAY^` BACKYCHO' CLINTON ThI.LAI

Posted in the Japan Forum

Comments
1 - 20 of 20 Comments Last updated Sep 5, 2012
DiTMEMAY BACKYCHOMARGRETE

Anonymous Proxy

#1 Sep 1, 2012
DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' tu` CAI' LON^` THOM CUA? TAO TUON^ RA ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` EAGLE LEE ANH HUNG` CUA? NHAN DAN^ TOAN` THE' GIOI' DAY^ DMM BAC' KY` CHOOO' DOI' KANKUKO TAIPEI ALL NIPPON CH4 ROOTS SHHIT NANNING MINORITY of CHINESE la` DO^` AN CAP' THIEVES AN CUT' AN CUOP' AN TROM^. AN CAP' AN TROM^. AN CAP' AN TROM^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE, PHILIPP ROSLER DRGUNZET ...

OOOOOHOHOHOHOHOOOOO ...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI'...

OOOOHOHOHOHOHOHOHAHAHAHAHAAAA ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? A SSHOLE CLINTON ThI. LAI !!!
DiTMEMAY BACKYCHOMARGRETE

Anonymous Proxy

#4 Sep 2, 2012
DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO ...
DiTMEMAY BACKYCHOMARGRETE

Anonymous Proxy

#6 Sep 2, 2012
DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO CHOOO' DOI' DOI' DOI' QUA' la` DOI' MUT' CUT' CUA? CoN CHOOO' GIA` BINH. SIDA 4 CUOI`DO~ DOI' QUA NGAY` DOAN ...

XoA XoA CAI' CoN Di? ME. MAY^` LONG^ HEO !!!

LoLZ ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^. thang` BAC' KY` CHOOO' DOI' 3 KIEM^...

D, C, D, M MAY^` 3 KIEM^. XoA CAI' DAU^` thang` CHA MAY^`!!!

iA? ChIT' CHA MAY^` LUON thang` MAT. MAM^ 3 KIEM^...
DiTMEMAY BACKYCHOMARGRETE

London, UK

#7 Sep 2, 2012
DM iA? ChIT' CON Di? ME. MAY^` LUN BAC' KY` CHOOO'!!!

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

DMM LY' DAI. EAGLE DAY^ iA? ChIT' CON Di? ME. thang` DIEN^ 3 KIEM^. LUN ...
DiTMEMAY BACKYCHOMARGRETE

London, UK

#8 Sep 2, 2012
KhUNG` CAC. LEN ChUA CON thang` GA` MAI' EC' EC' EC'...

OOOOHOHOHOHOHOHOOOHAHAHAHAAAA ...
NgUNAOCUTPHILIPI NBACKYCHO

San Francisco, CA

#9 Sep 2, 2012
NAOCUTNgUPHILIPI NBACKYCHO
Join the community

Germany

1 min ago

DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO CHOOO' DOI' DOI' DOI' QUA' la` DOI' MUT' CUT' CUA? CoN CHOOO' GIA` BINH. SIDA 4 CUOI`DO~ DOI' QUA NGAY` DOAN ...

XoA XoA CAI' CoN Di? ME. MAY^` LONG^ HEO !!!

LoLZ ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^. thang` BAC' KY` CHOOO' DOI' 3 KIEM^...

D, C, D, M MAY^` 3 KIEM^. XoA CAI' DAU^` thang` CHA MAY^`!!!

NAO? MAY^` BI. THUI' ROI` Vi` MAY^` CHAP' NHIEU` CUT' ThAY COM QUA' CUT' CHAY. LEN TOI' OC' MAY^` DONG' CUC. CUC. CUC. THUI' HOAC' UNG THU AP' XE MUNG MU? SUNG TAY^' NHUC' NHOI^' TRONG DOOO' NEN^ MAY^` GRAU GRAU GRAU TRU TREO' nhu LOAI` CHO' DIEN^ CHO' DOI' CHOOO' KHUNG` TRAU^ BOOO` DIEN^ VAY...

TAO iA? CUT' ChIT' CHA MAY^` LUON thang` LIET. NAO? NAO? CO' CUT' THUI' DZO DOI' QUA' CHAP' NHIEU` CUT' THUI' MAT. MAM^ 3 KIEM^. NgUYEN^~ TAN^' SHHIT LOAI` TRAU BOOO` HEO DZAI NHACH'...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

DMM ALIENS BAC' KY` CHOOO' NgUYEN^~ TAN^' SHHIT TRAN^` ThI. 3 KIEM^...

LAU LAU TAO LAI. VAO` DAY^ iA? VAI` BAI? VAO` CAI' MOM^` CHOOO' DOI' VIETCONG BAC' KY` CUA? MAY^` DANG HA? HONG. CHOOO' CHO` CUT' THUI' TRONG DAY^...

PHET. PHET. PHET...

FIJI CAI' LoN^` Ji` MAY^` thang` BAC' KY` CHOOO' NAU^? PhILLIPIN !!!

QUY` XUONG^' LIEM' LONG CHAN DZINH' CUT' THUI' va` MUT' CUT' HUI? DiT. CUA? TAO NgHE MAY^. thang` CHOOO' DE? TRAU^ BOOO` MOI. RO. BLOODY GAY PHILLIPINO BAC' KY` CHOOOO' CHOOO' CHOOO' MAT' LOI^` nhu MAT' BOOO` TOT' PHILIPPINO !!!

Di Di CoN Di CHET' ME. MAY^` ChO ROI` Di CON thang` QUAI' THUUU' MANG DZI MOI. RO. BLOODY GAY PHILIPINO BAC' KY` CHOOO' DOI'...
DiTMEMAYMUONAMNg UBACKYCHO

Anonymous Proxy

#10 Sep 2, 2012
DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO CHOOO' DOI' DOI' DOI' QUA' la` DOI' MUT' CUT' CUA? CoN CHOOO' GIA` BINH. SIDA 4 CUOI`DO~ DOI' QUA NGAY` DOAN ...

XoA XoA CAI' CoN Di? ME. MAY^` LONG^ HEO !!!

LoLZ ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^. thang` BAC' KY` CHOOO' DOI' 3 KIEM^...

D, C, D, M MAY^` 3 KIEM^. XoA CAI' DAU^` thang` CHA MAY^`!!!

NAO? MAY^` BI. THUI' ROI` Vi` MAY^` CHAP' NHIEU` CUT' ThAY COM QUA' CUT' CHAY. LEN TOI' OC' MAY^` DONG' CUC. CUC. CUC. THUI' HOAC' UNG THU AP' XE MUNG MU? SUNG TAY^' NHUC' NHOI^' TRONG DOOO' NEN^ MAY^` GRAU GRAU GRAU TRU TREO' nhu LOAI` CHO' DIEN^ CHO' DOI' CHOOO' KHUNG` TRAU^ BOOO` DIEN^ VAY...

TAO iA? CUT' ChIT' CHA MAY^` LUON thang` LIET. NAO? NAO? CO' CUT' THUI' DZO DOI' QUA' CHAP' NHIEU` CUT' THUI' MAT. MAM^ 3 KIEM^. NgUYEN^~ TAN^' SHHIT LOAI` TRAU BOOO` HEO DZAI NHACH'...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

DMM ALIENS BAC' KY` CHOOO' NgUYEN^~ TAN^' SHHIT TRAN^` ThI. 3 KIEM^...

LAU LAU TAO LAI. VAO` DAY^ iA? VAI` BAI? VAO` CAI' MOM^` CHOOO' DOI' VIETCONG BAC' KY` CUA? MAY^` DANG HA? HONG. CHOOO' CHO` CUT' THUI' TRONG DAY^...

PHET. PHET. PHET...

FIJI CAI' LoN^` Ji` MAY^` thang` BAC' KY` CHOOO' NAU^? PhILLIPIN !!!

QUY` XUONG^' LIEM' LONG CHAN DZINH' CUT' THUI' va` MUT' CUT' HUI? DiT. CUA? TAO NgHE MAY^. thang` CHOOO' DE? TRAU^ BOOO` MOI. RO. BLOODY GAY PHILLIPINO BAC' KY` CHOOOO' CHOOO' CHOOO' MAT' LOI^` nhu MAT' BOOO` TOT' PHILIPPINO !!!

Di Di CoN Di CHET' ME. MAY^` ChO ROI` Di CON thang` QUAI' THUUU' MANG DZI MOI. RO. BLOODY GAY PHILIPINO BAC' KY` CHOOO' DOI'...

DM MAY^` THEM` LIEM^' CAC. MAY^' thang` GAMBLER PACHINKO JAPANESE !!!

chu' MAY^` JAPAN CAI' LoN^` Ji` MAY^` la` NO^ LE^. OSIN ONSEN PHILIPPINO KYOHKO SMOKE COCAIN !!!

DiT. ME. MAY^` MUN NAM PHILIPNO BAC' KY` CHOOOO' SHHIT FOOTBAL GAMBLING THUA THUA THUA CA' DO^. DA' BANH SAC. MAU' MOM^` HO^ nhu CON CHOOO' CHIT' CoN Di? BA` NOI. CHA MAY^` LUN...

NHU VAY DO' CAI' thang` CHA MAY^` LOAI` Ng U BAC' KY` CHOOO' CA' DO^. DA' BANH !!!

MAY^` SE? ChIT' CoN DI? ME. MAY^` trong TONIGHT BAC' KY` ChOOO' DOI' Di? GHE~ UIIII ...
BACKYCHO THUA CADODABANH

San Francisco, CA

#11 Sep 2, 2012
BAC' KY` ChOOO' CHA CON MAY^` SE? THUA CA' DO^. DA' BANH SAC. MAU' MOM^` va` MAU' MUI~ va` SE? SUP. DO^? HOAN` TOAN`...

OOOOHOHOHOHOHOHOHOOOHAHAHAHAHA AAAA ...
NgUBACKYCHO LOSE FOOTBALL

Netherlands

#12 Sep 2, 2012
Ng U MONSTER ALIENS BAC' KY` ChOOO' DOI' TAIWANESE PHILLIPNO LOSE GAMBLING CONT BARK BARK BARK ...

WORLD COURT CAI' SHHIT ME. MAY^` POOR Ng U NANNING BAC' KY` ChOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG !!!

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHHOOOOOOO ...

ChIT' CHA MAY^` ChUA CoN CHOOO' NANNING TAIPEI ROOTS SHHIT CHINESE UIIII ...
NgUBACKYCHO LOSE FOOTBALL

Kristianstad, Sweden

#13 Sep 2, 2012
LoAI` Ng U BAC' KY` CHOOO' wa MONSTER SHHIT ALIENS NANNING KANKUKO that ALWAYS LOSE and LICK Shhit A SSHOLE FOOTBALL GAMBLING 24/24/365 ...
BACKYCHO ONLY Di MUT CAC

Romania

#14 Sep 3, 2012
BAC' KY` CHOOO' la` LOAI` GhIEN` MUT' CoN CAC. THUI' CUA? NO LE^. SLAVE DA' BANH ...

ThERE RE ONLY BAC' KY` CHOOO' HERE !!!

LoAI` PU SSY LIEING XAO. LoN^`...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOOO ...

SHHIT ENGLISH BARKING HUNGRY DOGS BAC' KY`!!!

DO^` Ng U !!!

MAY^` HONGKONG CAI' C OCK Ji`...
BACKYCHO MUTCAC GAY PHERO

Norrköping, Sweden

#16 Sep 3, 2012
BAC' KY` CHOOO' la` CHUYEN Di MUT' CON CAC. CUA? DAO. CHUA' EVERYDAY SUCK D ICK of CHRISTIAN CATHOLIC PHE^ RO^...

WhY BAC' KY` CHO' MAKE BHUDHA in VIET ???

ShHIT VIET BHUDHA !!!

ONLY CHEATING to STEAL ShHIT of POOR KAMPUCHEA ...
BACKYCHO MUTCAC GAY PHERO

Norrköping, Sweden

#17 Sep 3, 2012
BAC' KY` CHOOO' la` CHUYEN Di MUT' CON CAC. CUA? DAO. CHUA' EVERYDAY SUCK D ICK of CHRISTIAN CATHOLIC PHE^ RO^...

WhY BAC' KY` CHO' MAKE BHUDHA in VIET ???

ShHIT VIET BHUDHA !!!

ONLY CHEATING to STEAL ShHIT of POOR KAMPUCHEA ...

SHAMELESS BAC' KY` CHOOO'...
BACKYCHO ONLY Di HUI LON

UK

#18 Sep 3, 2012
DM MAY^` ItCH DOGS BBC ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

OOOHAHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOHOOOO O ...

TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` CHI? la` LoAI` XAO. LoN^` PU SSY LIEING BAC' KY` CHOOO' DOI'...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO CHOOO' DOI' DOI' DOI' QUA' la` DOI' MUT' CUT' CUA? CoN CHOOO' GIA` BINH. SIDA 4 CUOI`DO~ DOI' QUA NGAY` DOAN ...

XoA XoA CAI' CoN Di? ME. MAY^` LONG^ HEO !!!

LoLZ ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^. thang` BAC' KY` CHOOO' DOI' 3 KIEM^...

D, C, D, M MAY^` 3 KIEM^. XoA CAI' DAU^` thang` CHA MAY^`!!!

NAO? MAY^` BI. THUI' ROI` Vi` MAY^` CHAP' NHIEU` CUT' ThAY COM QUA' CUT' CHAY. LEN TOI' OC' MAY^` DONG' CUC. CUC. CUC. THUI' HOAC' UNG THU AP' XE MUNG MU? SUNG TAY^' NHUC' NHOI^' TRONG DOOO' NEN^ MAY^` GRAU GRAU GRAU TRU TREO' nhu LOAI` CHO' DIEN^ CHO' DOI' CHOOO' KHUNG` TRAU^ BOOO` DIEN^ VAY...

TAO iA? CUT' ChIT' CHA MAY^` LUON thang` LIET. NAO? NAO? CO' CUT' THUI' DZO DOI' QUA' CHAP' NHIEU` CUT' THUI' MAT. MAM^ 3 KIEM^. NgUYEN^~ TAN^' SHHIT LOAI` TRAU BOOO` HEO DZAI NHACH'...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

DMM ALIENS BAC' KY` CHOOO' NgUYEN^~ TAN^' SHHIT TRAN^` ThI. 3 KIEM^...

LAU LAU TAO LAI. VAO` DAY^ iA? VAI` BAI? VAO` CAI' MOM^` CHOOO' DOI' VIETCONG BAC' KY` CUA? MAY^` DANG HA? HONG. CHOOO' CHO` CUT' THUI' TRONG DAY^...

PHET. PHET. PHET...

FIJI CAI' LoN^` Ji` MAY^` thang` BAC' KY` CHOOO' NAU^? PhILLIPIN !!!

QUY` XUONG^' LIEM' LONG CHAN DZINH' CUT' THUI' va` MUT' CUT' HUI? DiT. CUA? TAO NgHE MAY^. thang` CHOOO' DE? TRAU^ BOOO` MOI. RO. BLOODY GAY PHILLIPINO BAC' KY` CHOOOO' CHOOO' CHOOO' MAT' LOI^` nhu MAT' BOOO` TOT' PHILIPPINO !!!

Di Di CoN Di CHET' ME. MAY^` ChO ROI` Di CON thang` QUAI' THUUU' MANG DZI MOI. RO. BLOODY GAY PHILIPINO BAC' KY` CHOOO' DOI'...

DM MAY^` THEM` LIEM^' CAC. MAY^' thang` GAMBLER PACHINKO JAPANESE !!!

chu' MAY^` JAPAN CAI' LoN^` Ji` MAY^` la` NO^ LE^. OSIN ONSEN PHILIPPINO KYOHKO SMOKE COCAIN !!!

DiT. ME. MAY^` MUN NAM PHILIPNO BAC' KY` CHOOOO' SHHIT FOOTBAL GAMBLING THUA THUA THUA CA' DO^. DA' BANH SAC. MAU' MOM^` HO^ nhu CON CHOOO' CHIT' CoN Di? BA` NOI. CHA MAY^` LUN...

NHU VAY DO' CAI' thang` CHA MAY^` LOAI` Ng U BAC' KY` CHOOO' CA' DO^. DA' BANH !!!

MAY^` SE? ChIT' CoN DI? ME. MAY^` trong TONIGHT SUNDAY BAC' KY` ChOOO' DOI' Di? GHE~ CHAP' CUT' UONG' NUOC' DAI' KHAI THUI' HOAC' UIIII ...

D,C,D,M,M ...

NHET' LON^` THUI' WAC' VAO` MOM^` MAY^` thang` SHHIT COCAIN BRAIN BAC' KY` CHOOO' BBC LOSE LOSE LOSE LOSE .... GAMBLING FOREVER !!!
BACKYChO ONLY Di BU CAC

France

#26 Sep 4, 2012
TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS CARLSBERG Quanlambao MARGRETE NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` CHI? la` LoAI` XAO. LoN^` PU SSY LIEING BAC' KY` CHOOO' DOI'...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG CLINTON TRAN^` ThI. LAI CHOOO'...

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` CHOOO' DE? CHOOO' DOI' VIETCONG CARLSBERG CLINTON LAI CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN CHO' DI? LONG^ MI HEO NAI' A SSHOLE HILLARY CLINTON ThI. LAI DO^` Di? DZO DZAI'... CHOI CAC. KANKUKO CHUA`, MIEN^~ PHI'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

MUON^' HUI? LoN^` THOM CUA? MA' ThI` BAO~ NgHE CHUA CoN LONG^ MI HEO CHOOO' DOI' DOI' DOI' QUA' la` DOI' MUT' CUT' CUA? CoN CHOOO' GIA` BINH. SIDA 4 CUOI`DO~ DOI' QUA NGAY` DOAN ...

XoA XoA CAI' CoN Di? ME. MAY^` LONG^ HEO !!!

LoLZ ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^. thang` BAC' KY` CHOOO' DOI' 3 KIEM^...

D, C, D, M MAY^` 3 KIEM^. XoA CAI' DAU^` thang` CHA MAY^`!!!

NAO? MAY^` BI. THUI' ROI` Vi` MAY^` CHAP' NHIEU` CUT' ThAY COM QUA' CUT' CHAY. LEN TOI' OC' MAY^` DONG' CUC. CUC. CUC. THUI' HOAC' UNG THU AP' XE MUNG MU? SUNG TAY^' NHUC' NHOI^' TRONG DOOO' NEN^ MAY^` GRAU GRAU GRAU TRU TREO' nhu LOAI` CHO' DIEN^ CHO' DOI' CHOOO' KHUNG` TRAU^ BOOO` DIEN^ VAY...

TAO iA? CUT' ChIT' CHA MAY^` LUON thang` LIET. NAO? NAO? CO' CUT' THUI' DZO DOI' QUA' CHAP' NHIEU` CUT' THUI' MAT. MAM^ 3 KIEM^. NgUYEN^~ TAN^' SHHIT LOAI` TRAU BOOO` HEO DZAI NHACH'...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

DMM ALIENS BAC' KY` CHOOO' NgUYEN^~ TAN^' SHHIT TRAN^` ThI. 3 KIEM^...

LAU LAU TAO LAI. VAO` DAY^ iA? VAI` BAI? VAO` CAI' MOM^` CHOOO' DOI' VIETCONG BAC' KY` CUA? MAY^` DANG HA? HONG. CHOOO' CHO` CUT' THUI' TRONG DAY^...

PHET. PHET. PHET...

FIJI CAI' LoN^` Ji` MAY^` thang` BAC' KY` CHOOO' NAU^? PhILLIPIN !!!

QUY` XUONG^' LIEM' LONG CHAN DZINH' CUT' THUI' va` MUT' CUT' HUI? DiT. CUA? TAO NgHE MAY^. thang` CHOOO' DE? TRAU^ BOOO` MOI. RO. BLOODY GAY PHILLIPINO BAC' KY` CHOOOO' CHOOO' CHOOO' MAT' LOI^` nhu MAT' BOOO` TOT' PHILIPPINO !!!

DiT. ME. MAY^` MUN NAM PHILIPNO BAC' KY` CHOOOO' SHHIT FOOTBAL GAMBLING THUA THUA THUA CA' DO^. DA' BANH SAC. MAU' MOM^` HO^ nhu CON CHOOO' CHIT' CoN Di? BA` NOI. CHA MAY^` LUN...

NhET' LoN^` THUI' VAO` MOM MAY^` BAC' KY` CHO' DE? COCAINE RFA, BBC, VOA, CARLSBERG, BRAD PITT, JOLIE ... EAT SHHIT in KAMPUCHEA ...
BACKYCHO ONLY Di BU CAC

Norrköping, Sweden

#29 Sep 4, 2012
LeAVE BAC' KY` ChOOO' FORUM ,,,

XoA DMM ,,,
NHIN CAI CON cAc

Hanoi, Vietnam

#30 Sep 4, 2012
MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha

LE VAN LUYEN du ma may MUON NAM HÂHHAH!

SO BO^' CHUA CON !!!

LY DAI BANG du ma may MUON NAM hahah!
trustfund

Nishinomiya, Japan

#31 Sep 4, 2012
Dear Sir/Madam
We Offer Private, Commercial and Personal Loans with very Minimal annual Interest Rates as Low as 3% within a 1 year to 50 years repayment duration period to any part of the world. We give out loans within the range of $5,000 to $50,000,000,00 USD. Our loans are well insured for maximum security is our priority.

Note that interested person should reply to this email below
Lender's Name: TRUST FUND LOAN AGENCY
Lender's Email:intertrustfund@hotmail.c om
trustfund0@cooltoad.com.
Tel:+2348165027673

BORROWERS INFORMATION
Names:
Country:
Address:
Age:
Fax Number:
Personal Number:
Occupation:
Sex:
Monthly Income:
Amount Needed:
Loan duration:
Brief description of individual:

Regards
mike logan
BACKYCHO ONLY Di BU CAC

Anonymous Proxy

#32 Sep 4, 2012
TAO la` GREAT GREAT GREAT LY' DAI. BANG` EAGLE DAY^...

CoN` MAY^` LA` LY' DAI. CUT' CHOOO' CHU' LY' DAI. BANG` CAI' LoN^` GI` NgUYEN^~ TAN^' DUNG~, NODA, LE HUNG` DUNG~, DOAN NGUYEN DUC CONG^' THUI' MARGRETE ...

DM MAY^` ChI? LEO? DEO? THEO SAU DiT' CUT' CUA? TAO va` HUI? nhung~ DONG` CHU~ VIET' TUON^ RA tu` CAI' LON^` THOM PHUNG* P hUC*' CUA? TAO ...

DCDM CoN CHO' SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHO' Quanlambao NAO` ATTACKED COOKIES Ng U NgUC. QUAN^` QUE`...

MAY^` CHI? la` LoAI` XAO. LoN^` PU SSY LIEING BAC' KY` CHOOO' DOI'...

MAY^` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI LOM` THUI' WAC' HOI^ TANH MAU' KINH CUA? TAO la` ANH HUNG` NHAN DZAN^ TOAN` THE' GIOI' LOAI` NGUOI`!!!

NhIN CAI DIT ME MAY^` thang` SHHIT MONSTER ALIENS BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG DEN THUI !!!

TAO CANH? CAO' MAY^` LAN^` SAU CoN` HUI? CUT' SAU DiT' THUI' CUA? TAO TAO GIET' CHET CA? DZONG` HO. NHA` MAY^` BAC' KY` CHOOO' DOI' COCAIN CARLSBERG BAM NHUYEN^~ RA DE GIUC. VAO` HO^' XI' CAU^` TIEU^ CUT' CONG^ CONG^. ChO DZOI` BO. XAU^ XE' THIT. THUI' NAT' CUA? ChA CON MAY^`!!!

DiT. ME. thang` BAC' KY` CHOOO' NAO` HUI? CUT' THUI' SAU nhung~ DZONG` CHU? BIEN^ CUA? TAO la` CA? LO` DZONG` HO. NHA` NO' BI. XE 18 BANH' CAN' NAT' OC' DZEP. LEP' CHET' THE^ THAM~ nhu LOAI` CHOOO' GHE~ DOI' in VIETNAM...

LoLZ ...

DMM MAY^` SO. TAO ChUA CoN NgUYEN^~ TAN^' DUNG~ BAC' KY` CHO'...

OOOOOHOHOHOHOHOHOOOOOOOO ...

QUY` XUONG^' LIEM^' LONG BAN` CHAN DINH' CUT' THUI' WAC' CUA? TAO va` HUI? DiT. THUI' CUA? TAO NgHE CHUA MAY^...

NAO? MAY^` BI. THUI' ROI` Vi` MAY^` CHAP' NHIEU` CUT' ThAY COM QUA' CUT' CHAY. LEN TOI' OC' MAY^` DONG' CUC. CUC. CUC. THUI' HOAC' UNG THU AP' XE MUNG MU? SUNG TAY^' NHUC' NHOI^' TRONG DOOO' NEN^ MAY^` GRAU GRAU GRAU TRU TREO' nhu LOAI` CHO' DIEN^ CHO' DOI' CHOOO' KHUNG` TRAU^ BOOO` DIEN^ VAY...

TAO iA? CUT' ChIT' CHA MAY^` LUON thang` LIET. NAO? NAO? CO' CUT' THUI' DZO DOI' QUA' CHAP' NHIEU` CUT' THUI' MAT. MAM^ 3 KIEM^. NgUYEN^~ TAN^' SHHIT DUNG~ LOAI` TRAU BOOO` HEO DZAI NHACH'...

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHOHOOOO ...

LAU LAU TAO LAI. VAO` DAY^ iA? VAI` BAI? VAO` CAI' MOM^` CHOOO' DOI' VIETCONG BAC' KY` ChOOO' NgUYEN^~ TAN^' DUNG~ DEN THUI CUA? MAY^` DANG HA? HONG. CHOOO' CHO` CUT' THUI' TRONG DAY^...

PHET. PHET. PHET...

NhET' LoN^` THUI' VAO` MOM MAY^` LoAI` BAC' KY` CHO' DOI' KHAT' COCAINE, HEROIN RFA, BBC, VOA, CARLSBERG, BRAD PITT, JOLIE, NoRTH CAROLINA LAI ChOOO'... re THIRSTY SHHIT and AMONIAC CH4 PEEING in KAMPUCHEA JAPAN FORUM 24/7/365 ...

DMM CAI' DO^` BAC' KY` CHOOO' NgUYEN^~ TAN^' SHHIT DUNG~ LOSE LOSE LOSE FOOTBALL GAMBLING THUA CA' DO^. DA' BANH ...

POOOOOR POOOR POOOR POOOR LoAI` BAC' KY` ChOOO' DZA DEN SHHIT MEKONG VIETNAM GO` DEN, CAN^` GIUOC ...

SO. MA' ChUA CoN thang` SUC' VAT. CHOOO' DOI' BAC' KY` ChOOO' NgUYEN^~ TAN^' DUNG~!!!

LE VAN LUYEN DiT. BO' TIEN SU CHA MAY^` BAC' KY` ChOOO' EAT SHHIT !!!

OOOOHAHAHAHAHAHOHOHOHHOOOOO ...

FUND FUND CAI' PUOI^` THUI' CUA? TAO NAY^` CON SHHIT BAC' KY` ChOOOO'...

DMM NgUYEN^~ TAN^' DUNG~!!!
DIT ME MaY

Hanoi, Vietnam

#33 Sep 5, 2012
MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand
HAHAHAHAHAHHHAHAahahahaha hahah hahaha
japan du ma may MUON NAM HÂHHAH!

.

MAY` LA` LY' DAI. LON` CHU' LY' DAI. BANG` CON CAC GI` HAHAHAAH
may` chi? XUNG' DANG' AN CUT' UONG NUOC DAI' KHAI CUA? LY DAI BANG, philipp roesler, thaksin, japan, vietnam, taiwan, australia, NTD, NODA, LE DUNG DUNG, DOAN NGUYEN DUC, LE VAN LUYEN FOREVER HAHAHAHAH

NHIN CAI DIT ME MAY thang mat. lon`!
.

.
.BO^' CANH? CAO' LAN SAU MA` SUA? BO' CHAT. XAC' CA? NHA MAY` THANH` 1000 MANH? ROI` NEM' CHO CHO' AN HAHAHAH
.
NAO~ MAY` BI LIE^.T ROI` NEN SUA? NHU CHO' VAY HAHAHAHAHAHAA

TRUOC KHI DI TAO PHET PHet Vo^ MIENG MAY hahaa
.
DIT ME THANG NAO COMMENT SAU DIT' TAO thi` SE~ NHU VAY DO' HAHAHAHhah

.
QUY` XUONG' liem chan va AN CUT' cua tao NGHE CHUA CON CHO' GHE? MOI. RO*. BLOODY GAY bu cac gay thailand

LE VAN LUYEN du ma may MUON NAM HÂHHAH!

SO BO^' CHUA CON !!!

Ly dai bang du ma may MUON NAM

DIT ME MAY THANG NG..U SO 1 THE GIOI HAHA

Tell me when this thread is updated: (Registration is not required)

Add to my Tracker Send me an email

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Japan Discussions

Title Updated Last By Comments
TAO FREEDOM TAO VIET. WIN, GET OUT SHlT WORMS N... 5 min SHTWORM100YENDEBD... 95
ROBBERY BLUE DlAMOND ARAB SAUDI, JAPAN A SSHOLE... 10 min SHTWORM100YENDEBD... 163
NG U CHlNES VC NGUYEN^? TAN^' THU' MINH ( 1949,... 14 min SHTWORM100YENDEBD... 254
Japanese Playgirls, WATCH OUT! (Mar '09) 24 min KUTWORM100YENDEBD... 521
In Japanese Visit to Delhi, A Message Goes Out ... (Jan '14) 27 min KUTWORM100YENDEBD... 6
Inoki on martial art event in North Korea 8 hr SHlTWORMTAWANDEBD... 2
Japan architects sell a lifestyle on global stage 8 hr SHlTWORMTAWANDEBD... 5
•••
Enter and win $5000
•••

Japan People Search

Addresses and phone numbers for FREE

•••