Royal newly-weds cheered by thousands...

Royal newly-weds cheered by thousands of well-wishers

There are 65 comments on the Matangi Tonga story from Jul 12, 2012, titled Royal newly-weds cheered by thousands of well-wishers. In it, Matangi Tonga reports that:

Newly-weds Crown Prince Tupouto'a 'Ulukalala and Princess Sinaitakala left the Centenary Church in Nuku'alofa this afternoon July 12 riding in the back of an open-topped vehicle, to the cheers of hundreds of well-wishers and the girls of Queen Salote College where the bride was aA teacher.

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

First Prev
of 4
Next Last
moko

Auckland, New Zealand

#1 Jul 12, 2012
koau ia kou mei lua au sio fa'ahinga mali palaku fau ko eni
HOI

United States

#2 Jul 12, 2012
Moko, pau pe na'e fk'ofo'ofa ange ho'o mali 'au e? Koeha hano palaku e ta'ane na'e fai? Kapau te te sio mo hoto mata palaku 'e palaku e me'a kotoa, pea kapau te te sio 'aki hoto mata faka'ofo'ofa pea 'e fk'ofo'ofa pe me'a kotoa.
moko

Auckland, New Zealand

#3 Jul 12, 2012
HOI ko'eku palaku'ia ko e sio hifo ki he fofonga 'a e ongo ki'i cousin ko eni.
Ko e fu'u kuonga maama eni mo lotu ka 'oku nau kei nofo mai nautolu he fkpo'uli.
Tali mai 'eku fehu'i ko eni. Te ke lava 'o fklielia mo ha'u cousin?
BUNGA

Pennant Hills, Australia

#4 Jul 12, 2012
E MOKO MEA KOE KAI KE MAHINO HO KIA KOE AE MALI A HOUEIKI ,,PEA OKU IKAI KE TOE AI HA TAHA IA E EIKI LAHI KE MALI MOE TUI HOKO SAI ANGE IA HE MALI KI TUA MEA TAEMAHINO
moko

Auckland, New Zealand

#5 Jul 12, 2012
Bunga 'oku 'ikai keu tokanga au ki he mali hou'eiiki, he 'oku ta'efkkalisitiane pea to e ta'efksivilaise.
Koia Bunga ko 'eku poini koe fu'u kuonga maama eni fe'unga pea ia moe taimi 'o e kaivao
BUNGA

Pennant Hills, Australia

#6 Jul 12, 2012
KE TAE FK KALISITIANE FEFE A IVI MO ATAMA MO ENA FANAU ????? AI PE ETAU NOFO FKAPAAPA FKTONGA PEA TONU ,MEA KA HOUEIKI KOE TUI ENA KOE MEA OKU HOKO KOE MOLE E EA MOE ULI E LOTO ,KOE HA ATAUA MEAVALE E FAI ,LEA MAHINO FE MALI AKI PE A HOUEIKI I LOTO ,PEA NGATA AI
HOI

United States

#8 Jul 12, 2012
'E Moko,'oku 'ikai ko ha toki mali famili eni 'a e hou'eiki pe ko ha mali 'o ha ongo 2nd cousin 'i he fale 'o Tupou. Kapau ko kitautolu "Tu'a" he'ikai te tau lava, ka ko e fatunga talu mei tuai e fonua, koia ai kuo pau ke nau femali'aki ke kei pukepuke fa'unga 'o e fonua. Ko e tali ki ho'o fehu'i, "'Ikai, he'ikai keu lava 'o mali mo hoku cousin" ka 'oku kehe 'a e hou'eiki ia, pea ko e tala pe ia ke pehee.
Tali mai ange 'eku fehu'i, kapau ke pehee ko e kuonga lotu eni, koeha 'oku 'ikai ke tau talanoa ai ki ha me'a 'e langa hake 'etau mo'ui ki 'olunga, ka tau talanoa ki he me'a 'oku 'ikai ke ta kau ai.
BUNGA

Pennant Hills, Australia

#9 Jul 12, 2012
KA KOE TOE HA ???? KO TAUA MEA VALE KO ETAU PIKI PE KI HE TUI ,,,TAU TUI KOTOA KOE FAMILI ,KOE FOI PALA IA KO IA E IKAI KE TOE OSI ,,NOFO PE HO NAU EIKI I LOTO KA TAU FIE EIKI ATU PE I TUA MO HIKO VEVE OKU PAU ,,KOE TONU I I POU6 O AU MAI KI HE AHONI ,,,,TA KI AI HOI ,,OFA KE MAAAMA ATU MOKO
Fehuluni

Auckland, New Zealand

#10 Jul 12, 2012
Oku mo'oni e lau, koe mamahi noa e ngutu o fuiva ia he lea mo kalanga ki he kakai taki e fonua oku nau pehee pe 'enautolu koe tanumaki e toto'i 'eiki ke toe malohi ange kae fefe a e ngaahi pou tuliki ia?? anyway, na'e practiced mai foki e fa'ahinga me'a ni he kuonga koee pea ngali pe ia moia he taimi ia e fkpo'uli moe ta'e lotu fkkalasitiane. Ko 'eni foki kuo tau lotu ka oku kei fai mai pe e fo'i ma'u ia koia, me'a ia oku hoko kuo fktonuki e hala ia ke mo'oni pea lele ai pe ai. Koe mo'oni e lau a Moko, koe fk'apa'apa ia he 'ikai toe osi. oku hoko pe 'eni 'i he sosaieti muli. Pea kuo fele a kakai, koe mali ni koe katoaanga pe a Ma'ufanga mo Houma, ikai ke 'asi e Lausi'i.... mahalo pe kuo ha'u e maama e....
Vaha

Tauranga, New Zealand

#11 Jul 12, 2012
Ko e me'a malie ia 'a e fakanofonofo 'e fai 'e 'Epalahame, Mosese, Siosiua, Selemaia mo e toenga 'o e kau palofitaa,'a kinautolu 'e lava atu ki Hevani, ki he pule'anga 'o e 'Otua.

Mahalo pe na'a 'oku teuteu ha ngaahi 'afio'anga 'o e ha'a tu'i, pea mo ha toka'anga 'o Hou'eiki, pea mo ha fu'u lalo 'akau ke 'alu atu ki ai 'a ha'a-me'a-vale 'o maloloo mo talitali ai.

Ka e lolotonga 'enii, kuo ha'u 'a Sisuu ke vakai ha feitu'u ke ki'i maloloo ai, pea talaange 'e he kakai,'oku 'ikai ha feitu'u 'i heni keke maloloo ai, ka ko e vaha'a pe 'o langi mo mamani 'oku 'ataa ke ke maloloo ai. Pea nau ngaohi leva ha fu'u 'akau fakalava pea 'ave ia 'o fekau'i ke ne maloloo ai, pea nau hiki 'a e fu'u 'akau fakalava ki 'olunga 'o fokotu'u. Pea ne maloloo ai 'i he vaha'a 'o langi mo mamani.

'Oku fai nai ha nofo fakaha'a, pe matakali, pe faka-famili, pe fakafonua, fk-kolo, pe fakasiasi 'i hevani?

Kapau ko e tali ki he fehu'i 'i 'olunga 'oku "IO", pea ta 'oku tonu pe. Ka 'okapau 'oku 'ikai 'a e tali, pea ko e ha koaa 'oku fakafungavaka ai 'etau nofo, mo e founga 'o e tauhi ho tau ngaahi vaa faka-e-nofo??

'I he fk-kaukau 'a Vaha ki he mali, pea mo e 'uhinga tefito 'oku fakahoko ai, ko ha talavou mo e finemui kuo na maheni 'o aa'u ki ha taimi kuo hanga 'e he ngaahi talanoa malie mo lelei kuo na fononga ai 'o kouna kinaua ke na takitaha lea ki he 'e na ongo matu'a,'o takitaha fakaha 'a e me'a 'oku 'i ho na loto,'a ia kuo na fakakaukau kuo taimi aa ke fa'u ha na ki'i famili. Pea fakahoko leva 'a 'e 'amanaki 'i he pule'anga mo e siasi, pea kia Vaha, ko ia 'a e fo'i hala ke a'u ki he mali.

'Oku fa'a hoko pe 'a e fanga ki'i mali famili, ka 'oku ki'i mama'o atu. Ko e ta'ane 'a e ongo tamaiki ni,'oku fu'u ofi 'aupito. Pea 'i he fakakaukau 'a Vaha,'oku uesia heni 'a e nofo feveitapui 'a e famili.

Toki hoko atu
Lole

Australia

#12 Jul 12, 2012
'Oku ha mai pe 'a e kau teke mui he ta'ane pea malo kuo lava ka kuo 'osi mahino 'eni ne 'ikai ke tui 'a e ta'ahine kuini pea mo Pilolevu ki he ta'ane ko'eni...Fefe kapau na'e kei laumalie 'a Kalo pea mo Tu'i Pelehake ke na mataa e founga 'o e 'aho ni... Kuou tui 'aupito ki he 'ikai ke fiemalie 'a Mata'aho lahi he 'oku ou tui 'ongo'i hono ongo mokopuna pea mo hono toto 'a e 'aho fakaloloma ki he famili 'Ahome'e 'a ee 'oku kei lau faka'apa'apa pe 'o a'u ki he 4th cousin...

Tau pehe pe ne 'ikai taau he ko e kuini mother 'ena ne totonu ke ma'u mei ai ha fale'i kuo 'ikai kene tali pea 'oku ne kei laumalie ke fakaha hono loto mo 'ene fakakaukau...

Kai kehe kuo lava pea tau nofo pe a 'o tatali ki ha angi mai mei taumu'a...
Sione Mafi

Sunnyvale, CA

#13 Jul 12, 2012
Ko e Kolisi ko Tupou mo e Kolisi Kuini Salote na'a na sii faifatongia he ta'ane.

Poupou fefeka atu! Kei poupou ki he fo'i tui ko eni 'oku lelei ki he ha'a tu'i ka 'oku fu'u motu'a hange ko Noa mo e 'A'ake.

Kuo 'osi fakamo'oni'i faka saienisi 'oku kovi ki he fanau 'oku fanau'i mai kapau ko e kolosi 'a ha ongo me'a 'oku na vaofi fakatoto.
judge

Auckland, New Zealand

#14 Jul 12, 2012
oku ki'i fkmaa tama heni hono joke around holo he ngaahi radio station a nz ni e mali cousin a tonga lol
Vaha

Tauranga, New Zealand

#15 Jul 12, 2012
Mahalo ko e fehu'i mahu'inga ia mo 'aonga 'oku totonu ke tau talanoa ki ai, ko e pehee tokua ko e mali famili ofi pehee, ko e 'uhi ko ho nau ta'ata'a (toto) fakatu'i, ke hokohoko atu pe ho nau ta'ata'a fk-tu'i.

'Oku 'ikai 'aupito ke u tui na'e feto'oaki ho tau fakatupu, ke fakafungavaka 'a e tufa 'o e toto, ke kehe kia Vaha, pea kehe kia Tini, mo Judge, pea kehe kia Tupou mo hou'eiki.

Hange kiate au,'oku tu'unga 'e tau longoa'a 'i he 'aho ni, ko e tokoni 'a e maama 'o e ako mo e lotu, ke tau 'a 'o 'ilo 'a e kehekehe 'o e anga fk-tokilalo, mo e malualoi,'a e kehekehe 'o e mo'ui faka'apa'apa mo e mo'ui faasi'a mo e te'epato.

'Oku ngata 'i he tamasi'i ko Poti mo Lalo Ifi 'oku 'i ai ho na toto'i Fiji mo e Ha'amoa hehehehehehe
Willymoe

Seven Hills, Australia

#16 Jul 12, 2012
'oku fiu a willy ia he fifili pe koeha koa e lau koe 'ai ke toe vaofi ange honau toto,'ae toto fe? pehe 'e willy ia 'oku tatau kotoa pe hotau toto o lanu kulokula, talamai 'e toketa 'oku fkkulukulupu e toto 'o tatau pe hotau toto mo nautolu hou'eiki tau kulupu tatau pe, ka kofe koa e toto 'oku nau feinga ke fktolonga? koe me'a pe 'oku mahino kia willy 'oku tapu e mali famili, pea kapau leva kuo fehaalaaki ha ongo me'a 'ona mali famili, pea 'oku fa'a ui ia koe anga'i manu, pea 'oku hange leva ia kia willy na koe fktolonga e toto'i manu tuku e 'ita hoiiiiii.....
fiekau

Los Angeles, CA

#17 Jul 12, 2012
Vaha wrote:
Mahalo ko e fehu'i mahu'inga ia mo 'aonga 'oku totonu ke tau talanoa ki ai, ko e pehee tokua ko e mali famili ofi pehee, ko e 'uhi ko ho nau ta'ata'a (toto) fakatu'i, ke hokohoko atu pe ho nau ta'ata'a fk-tu'i.
'Oku 'ikai 'aupito ke u tui na'e feto'oaki ho tau fakatupu, ke fakafungavaka 'a e tufa 'o e toto, ke kehe kia Vaha, pea kehe kia Tini, mo Judge, pea kehe kia Tupou mo hou'eiki.
Hange kiate au,'oku tu'unga 'e tau longoa'a 'i he 'aho ni, ko e tokoni 'a e maama 'o e ako mo e lotu, ke tau 'a 'o 'ilo 'a e kehekehe 'o e anga fk-tokilalo, mo e malualoi,'a e kehekehe 'o e mo'ui faka'apa'apa mo e mo'ui faasi'a mo e te'epato.
'Oku ngata 'i he tamasi'i ko Poti mo Lalo Ifi 'oku 'i ai ho na toto'i Fiji mo e Ha'amoa hehehehehehe
Mou sio atu ki he ha'a tu'i 'o muli hange ko Pilitania, ko 'ena kuo nau poto pea ko 'ena kuo nau poto 'o mali katoa ki tu'a he 'oku nau toki 'ilo ko e me'a kovi, hako kovi,'uto kovi, ka e kei fai pe 'e Tonga e kaita'e moe fakapo'uli.
X-man

Tonga

#18 Jul 12, 2012
many talk about how incestuous the wedding is, a marriage between "2nd cousins." say that this marriage is not "christian"... well i suggest you all ready your bibles and tell us which exact passage in the bible the Lord refers to "2nd" cousins marrying being incestuous. there is no mention of it. even in the laws of "so called enlightened countries living in enlightened times", their incest laws only go as far as 1st cousins. anything beyond that is far enough. if we had to include every single "cousin" - we'd all be guilty of marrying our 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th cousins in a small country with a small and connected family ties like Tonga. lets leave them be, remember only God can judge this. and he will JUDGE against you if you sit there and judge against others. have a lovely day all.
moko

Auckland, New Zealand

#19 Jul 12, 2012
BUNGA wrote:
KE TAE FK KALISITIANE FEFE A IVI MO ATAMA MO ENA FANAU ????? AI PE ETAU NOFO FKAPAAPA FKTONGA PEA TONU ,MEA KA HOUEIKI KOE TUI ENA KOE MEA OKU HOKO KOE MOLE E EA MOE ULI E LOTO ,KOE HA ATAUA MEAVALE E FAI ,LEA MAHINO FE MALI AKI PE A HOUEIKI I LOTO ,PEA NGATA AI
TALAMAI PE 'OKU TOE LANU HA TOTO 'A E FALE 'O E TU'I.'IKAI 'OKU LANU KULOKULA KOTOA TATAU MO KITAUA ME'AVALE.
NA'E FAKATUPU 'E HE 'OTUA 'A E TANGATA KE TATAU E TOKOTAHA KOTOA PE, PEA 'OKU 'IKAI HA TAHA MA'ULALO PE MA'OLUNGA OK.
KO E UHINGA IA 'OKU OU TALAATU KEKE HA'U KI HE MAAMA KAE TUKU NOFO E FKPO'ULI MO E KAIVAO.
Zuka

Lane Cove, Australia

#20 Jul 12, 2012
MOKO TUKU HOO FKANGA :( ALU O LAU E FOLOFOLA OKU HA AI KE OUA E FKANGA KAPAU TETAU LAU FKPO'ULI KO KALANGA MAI KOENA KOE FKPOULI IA LOLS HA'U KOE KI HE MAAMA KAE TUKU HO NOFO HE FKPOULI MOE KOVI..Koia pe maloo
fds

Sacramento, CA

#21 Jul 12, 2012
Ko Pilolevu mo Tuita 'oku na 2nd cousin, na'e sai pe 'ena ta'ane 'a naua? Koeha kuo fu'u analyze ai e ta'ane ia 'ae ongo 2nd cousin ko eni? Fakaoli mo'oni, tuku a e hypocrite.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 4
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Prince William Discussions

Title Updated Last By Comments
News Al Sharpton: Royal Wedding Shows 'Last Breath' ... May 31 OccupyThis 207
News For Some African-Americans, Meghan Markle Is Ca... May 30 Lori899 12
News 'The blackest moment in global pop culture sinc... May 28 Firey Fellow 44 5
News Hawaii records 270 earthquakes in one day May 28 yo momuh 2
News 'I feel so guilty that I'm dying': Rachael Blan... May 27 anonymous 1
News Meet the Canadians lining up along Harry and Me... May 26 Walter 1
News Recalling a royal mission: Harry's visit to Man... May 25 Rangerlou 1