St. Peter's overflows for historic da...

St. Peter's overflows for historic day of 4 popes

There are 72 comments on the The Wichita Eagle story from Apr 27, 2014, titled St. Peter's overflows for historic day of 4 popes. In it, The Wichita Eagle reports that:

A devotee touches to pray at the statue of Roman Catholic Pope John Paul II on display with other relics of the late Pope as well as Pope John XXIII in celebration of their canonization or the elevation to sainthood Sunday, April 27, 2014, at suburban Quezon city, northeast of Manila, Philippines.

Join the discussion below, or Read more at The Wichita Eagle.

ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#45 Jul 24, 2014
Ano, kung gayon, ang paniniwala ng mga unang Cristiano tungkol kay Cristo?

“Binabasa natin ang mga Ebanghelyo at ang aklat ng mga Gawa sa liwanag ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at sa pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Gayunman, ang mga unang Cristiano ay walang anumang gayong konsepto sa kanilang mga isipan. Wala silang doktrina tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo …“

“We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ …“

Reference: Ladd, Eldon George. The Young Church, p. 48. London: Lutterworth Press; New York and Nashville: Abingdon Press, 1964.

Ayon sa pahayag na ito ng teologong Protestante na si George Eldon Ladd, ang mga unang Cristiano ay hindi nagtaglay ng paniniwala na si Cristo ay Diyos. Walang gayong doktrina sa isipan nila, at hindi rin sila naniniwala sa tinatawag na inkarnasyon at sa diumano'y pre-eksistensiya ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#46 Aug 4, 2014
Sino kung gayon ang nagsabi na si Cristo ay Diyos? Ganito ang pahayag ng isang paring Katoliko:

“… Siya ay Diyos. At ito ang interpretasyon na inilagay sa Kaniyang mga pananalita ng mga namumuhi sa mga ito.”

“… He was God. And this was the interpretation placed upon His words by those who hated them.”

Reference: A.D. Fr. Apologetics: A Course on Religious Instruction, p. 95. Nihil Obstat: Fr. Virgilio Soriano, Censur; Imprimatur: A.G. Casas, V. Gen. Philippines: Daughters of St. Paul, Phil., 1961.

“Siya ay Diyos” ang mga salita na inilagay ng mga taong napopoot sa mga pananalita ni Jesus. Samakatuwid, nagkaroon sila ng maling pagkaunawa sa mga pahayag ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#47 Aug 12, 2014
Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

“Ang salita para sa 'isa' ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang Kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos na iisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …“

“The word for 'one' is the neuter hen, not the masculine heis: Jesus and his Father are not one person, as the masculine would suggest … Jesus and his Father are perfectly one in action, in what they do …“

Reference: Carson, D.A. The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394. Grand Rapids, Michigan: W.M.B. Eerdmans Publishing Co., 1991.

“Ang 'iisa' ay neuter,'iisang bagay', at hindi 'isang persona'. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.”

“'One' is neuter,'one thing' and not 'one person'. Identity is not asserted' but essential unity is.”

Reference: Morris, Leon. The New International Commentary on the New Testament: The Gospel According to John, p. 522. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

“Totoong ipinahayag ni Jesus,'Ako at ang aking Ama ay iisa',(Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen ('iisa') ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.”

“Jesus did state,'I and My father are one',(John 10:30). But this does not mean that Jesus and His Father are one Person … for the Greek neuter hen ('one') is used by the apostle John instead of the masculine heis; therefore essential unity is meant, not absolute identity.”

Reference: Systematic Theology: A Pentecostal Perspective, p.174.

Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay7 hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must reject the Trinitarian doctrines and depart from these false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#48 Aug 23, 2014
Ano ang isa sa mga ipinahayag ni Jesus na binigyan ng maling iterpretasyon ng mga napopoot sa Kaniya kung kaya't inakala nilang sinasabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos? Ang Juan 10:30-33 na ganito ang isinasaad:

“Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya' batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Judio, Hindi sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos.”

Maliwanag sa mga talatang ito (tingnan din ang Mar. 2:1-10 at Juan 10:17-18) na ang mga napopoot sa mga salita ni Cristo noong narito pa Siya sa lupa ay nagbigay ng maling interpretasyon sa Kaniyang mga salita – inakala nilang sa Kaniyang mga pananalita ay nagpapakilala Siyang Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#49 Aug 23, 2014
Hindi ba't ang pahayag ni Cristo sa Juan 10:30--“Ako at ang Ama ay iisa”--na binigyan ng maling interpretasyon ng mga napopoot kay Cristo noon, ay isa rin sa mga sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturo ngayon na Siya ay Diyos? Ang maling interpretasyon na si Cristo ay nagpakilalang Diyos ay pilit na ipinaaangkin kay Cristo---na sinabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos gayong wala naman Siyang sinabing ganito. Kung sanabi man ni Cristo na Siya at ang Ama ay iisa, hindi ito nangangahulugan na Siya ay Diyos. Sa pahayag Niyang iyon, ipinakilala lamang ni Cristo na kaisa Siya ng Diyos sa pangangalaga sa Kaniyan mga tupa.(Juan 10:27-30).

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#50 Aug 23, 2014
Dapat mapansin na hindi itinuro ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos; nagpakilala si Cristo na Siya ay tao (Juan 8:40); walang sinabi si Cristo na Siya ay Diyos. Ipinakilala ni Apostol Pablo na si Cristo ay tao (I Tim. 2:5); hindi niya tinawag na Diyos si Cristo. Ipinakilala ni Apostol Pedro na si Cristo ay tao (Gawa 2:22); hindi rin niya tinawag na Diyos si Cristo. Wala sa doktrina ng mga unang Cristiano na si Cristo ay Diyos; wala sa isipan nila ang diumano'y inkarnasyon at ang pre-eksistensiya ni Cristo; bagkus, ang mga napopoot kay Cristo ang nagsabi na Siya ay nagpakilalng Diyos.

Sino ang paniniwalaan mo?

All Trinitarians must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#51 Aug 30, 2014
Pinatutunayan ng Biblia na hindi si Cristo ang tunay na Diyos kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Sa kabila nito, maraming tagapangaral ang gumagamit ng mga talata ng Biblia para patunayan na si Cristo ay tunay na Diyos. Subalit, maging ang ibang nagtataguyod ng paniniwala na si Cristo ay Diyos ay tinututulan ang paggamit ng mga talatang ito para patunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa pag-aaral ng mga tumututol na ito, ang mga talatang tinutukoy ay hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos. Ang tatalakayin sa artikulong ito ay ang ilan sa mga pangunahin at karaniwang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos.

Juan 10:30

“Ako at ang ama ay iisa.”

Ang sinabing ito ni Cristo ang isa sa mga talata ng Biblia na karaniwang ginagamit na katunayan na si Cristo ay Diyos. Subalit alam ba ninyo na maraming nasa hanay ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay tumututol na ang talatang ito ay katunayan ng diumano'y pagiging Diyos ni Cristo? Tunghayan natin ang pahayag ng isang paring Jesuita na si Stanley B. Marrow:

“Gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay, hindi niya sinabi na 'Ako at ang Diyos ay iisa'. Ang buong dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kanyang misyon billang Siyang Anak ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kaniya (tingnan ang 4:34; 5:30). Sa pamamagitan ng ganitong pagsunod sa kalooban ng Ama ay pinatutunayan niya ang kaniyang pagiging tunay na Anak. Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buong pagsunod ay inihayag niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon ng kaniyang kalooban, dahil sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Ama kaya niya sinabi na 'Ako at ang Ama ay iisa'.”

“What we are likely to overlook in these words of Jesus, however, is that he does not say,'I and God are one'. The whole reason why he makes the claim at all is not to arrogate to himself the divinity, but to make clear that his mission as the Son is to carry the will of the Father who sent him (see 4:34; 5:30). It is in this obedience to the will of the Father that he witnesses to his true Sonship. By the totality of his obedience he reveals God as his Father. It is because of the total conformity of his will, because of his obedience, to the will of the Father, that he can say ,'I and the Father are one'.”

Reference: Marrow, Stanley B. The Gospel of John – A Reading, p. 177. Makati, Philippines: Paulist Press, 1997.

Ayon sa paring Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Cristo na Siya ay Diyos nang Kaniyang sabihin,'Ako at ang Ama ay iisa.” Ang pinatutunayan ni Cristo sa talatang ito ay kaisa Siya sa kalooban ng Diyos at ito'y pinatunayan Niya sa pamamagitan ng Kaniyang pagsunod.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#52 Sep 5, 2014
Ang isa pang naniniwala na Diyos si Cristo ay ang Protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Subalit sa kabila ng kaniyang paniniwalang ito, ayon sa kaniya, ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” ay hindi katunayan na si Crsito ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Cristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa kalagayan:

“… Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na sa kasiyangaan:“Iniisip ng Anak ang mga nasa isipan ng Ama, at hinahangad ang layon ng Ama, at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama'…“

“… My Father and I are one. The unity is one of will rather than of substance:'The Son thinks the Father's thoughts, and wills the Father's purpose, and acts in the Father's power'...”.

Reference: Hunter, A.M.The Cambridge Bible Commentary: The Gospel According to John, Commentary, p.107. London and New York: Cambridge University Press, 1965.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#53 Sep 5, 2014
Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

“30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na 'iisa'[one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito'y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito'y maaaring maghayag ng anumang union, at ang patrikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon – alalaong baga'y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.”

“I and my Father are one. The word translated 'one' is not in the masculine, but in the neuter gender. It expresses union, but not the precise nature of the union. It may express any union, and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse he had said that he and his Father were united in the same object – that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark.”

Reference; Barnes, Albert. Barnes' Notes – Notes on the New Testament, p. 293. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985.

Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibilangan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Hagatna, Guam

#54 Apr 16, 2015
Where the Catholic and Protestant bloggers??? Why are they scampering away like their priests and Protestant ministers when taking sight of shadows of Iglesia ni Cristo ministers???

Depart fro the false religions of Catholicism and Protestantism!!!

Real Elias Ibarra
Guam

Judged:

19

12

7

Reply »
Report Abuse Judge it!
ELIAS IBARRA

Hagatna, Guam

#55 Apr 16, 2015
The Pope's visit to the Philippines had revealed one of the falsities of the Vatican and that of the Pope being the Vicar or replacement of Christ!!! The Pope had scampered away from the typhoon while the true Christ had tamed the wind and still the waters!!!

Real Elias Ibarra
Guam

Judged:

20

16

11

Reply »
Report Abuse Judge it!
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#56 May 10, 2015
There is another overflow in the Roman Catholic Church, rapes by priests and nuns!!! It is a world-wide phenomenon and the United Nations' Commission On Human Rights is taking notice and requiring Catholicism to release names of priests and nuns who committed rapes and child molestations!!!

All Catholics must depart from their false religion!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#57 May 18, 2015
Where is Purgatory??? Where in the Bible could one find the Trinity of Catholics and Protestants??? Do not scamper away!!! Face ministers of the Iglesia ni Cristo!!! Don't make the public laugh at you!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#58 May 18, 2015
Report to Miss Jessica Soho of GMA7 any Catholic report of miracles!!! She will make you understand about these hoaxes!!!

Real Elias Ibarra
Guam
pazuzu

Yigo, Guam

#59 May 18, 2015
ELIAS IBARRA wrote:
Where is Purgatory??? Where in the Bible could one find the Trinity of Catholics and Protestants??? Do not scamper away!!! Face ministers of the Iglesia ni Cristo!!! Don't make the public laugh at you!!!
Real Elias Ibarra
Guam
Where is Felix Manalo in the bible?

Not one of your cult members can show me!!!
ELIAS IBARRA

Guam

#60 May 21, 2015
pazuzu wrote:
<quoted text>
Where is Felix Manalo in the bible?
Not one of your cult members can show me!!!
Patsuptsup,

He is the bird of prey, a man called by God to bring His righteousness near people who were and are duped by Catholicism and Protestantism!!! He is also the "another angel or messenger" ascending from the Far East (MIZRACH)!!! The Far East mentioned is the Isles of the Sea where the God of the Bible is worshipped and not the Holy Trinity!!!

Real Elias Ibarra
Guam
pazuzu

Hagatna, Guam

#61 May 22, 2015
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Patsuptsup,
He is the bird of prey, a man called by God to bring His righteousness near people who were and are duped by Catholicism and Protestantism!!! He is also the "another angel or messenger" ascending from the Far East (MIZRACH)!!! The Far East mentioned is the Isles of the Sea where the God of the Bible is worshipped and not the Holy Trinity!!!
Real Elias Ibarra
Guam
EliASS,

The bird of prey is Cyrus! There is no Filipino in the bible! Nice try! I defeated your cult!
ELIAS IBARRA

Guam

#62 May 22, 2015
pazuzu wrote:
<quoted text>
EliASS,
The bird of prey is Cyrus! There is no Filipino in the bible! Nice try! I defeated your cult!
Patsuptsup,

The bird of prey according to the prophecy would come from isles of the sea in the Far East!!! Cyrus was not a preacher and was not a member of the Church of Christ!!! Persia now Iran where Cyrus came from is in the Near East!!! Persia is not an archipelago but a part mainland Asia!!!!!

Improve your very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#63 May 22, 2015
pazuzu wrote:
<quoted text>
EliASS,
The bird of prey is Cyrus! There is no Filipino in the bible! Nice try! I defeated your cult!
Patsuptsup,

The prophecies of the Bible about God's last messenger in these last days would clearly lead us to believe that the messenger would come from the islands of the sea in the Far East!!! Since the prophecies also deals about the future of the true Church of Christ with Her reemergence in these last days, it is very, very safe to conclude that the person is a Filipino from the Philippines!!! At the outbreak of the First World War, only a Filipino was preaching about the Church of Christ, Iglesia ni Cristo!!!

And at present, only the Iglesia ni Cristo has made false preachers from Catholicism and Protestantism to scamper away!!!

Real Elias Ibarra
Guam
pazuzu

Hagatna, Guam

#64 May 23, 2015
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Patsuptsup,
The bird of prey according to the prophecy would come from isles of the sea in the Far East!!! Cyrus was not a preacher and was not a member of the Church of Christ!!! Persia now Iran where Cyrus came from is in the Near East!!! Persia is not an archipelago but a part mainland Asia!!!!!
Improve your very low I.Q.!!!
Real Elias Ibarra
Guam
EliASS,

How is FYM a bird of prey?
INC is not biblical! Get over it!

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Pope Benedict XVI Discussions

Title Updated Last By Comments
News Roman Catholic church only true church, says Va... (Jul '07) 3 hr candlesmell 703,781
News Pope Tells Bishops Not to Accept Gay Seminarians Jun 1 Fundie Sniffling 4
News United House of Prayer for All People: Bishop's... (Apr '08) May 28 Apostolic of another 10,775
News Pope Francis reportedly tells gay man: 'God mad... May 25 The Lightbearer 9
News Pope to gay sex abuse victim: 'God loves you' May 25 RalphB 8
News God made you gay' pope tells victim of clergy s... May '18 Hahahlolahah 6
News What Pope Francis and Obama may talk about (Sep '15) May '18 Serial deserters 54