Filipino Catholics hails new saints

Filipino Catholics hails new saints

There are 92 comments on the Weekend Balita story from Apr 29, 2014, titled Filipino Catholics hails new saints. In it, Weekend Balita reports that:

Visitors look at an image of Pope John Paul II carved opposite an image of the Virgin Mary on a hillside in Maragundon town, Cavite city, south of Manila April 26, 2014.

Join the discussion below, or Read more at Weekend Balita.

ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#43 Aug 8, 2014
Bakit hindi tinawag na “Diyos” ni Apostol Pablo ang ating Panginoong JesuCristo? Ano ba ang pagkakilala ni Apostol Pablo tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ganito ang itinuro ng Apostol Pablo:

“Sapagkat may isang Diyos at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.”(I Tim. 2:5)

Ang paniniwala ni Apostol Pablo ay isa lamang ang tunay na Diyos. Hindi niya maaaring tawaging Diyos si Cristo sapagkat ito ay salungat sa kaniyang paniniwala na ang Ama ang iisang Diyos (I Cor. 8:6). Para kay Pablo si Cristo ay tao at Siya ang iisang Tagapamagitan ng mga tao sa Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#44 Aug 8, 2014
Ang gayon ding paniniwala ang matutunghayan sa mga pahayag ni Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ito ang napatunayan ng isang dating madre ng Iglesia Katolika na si Karen Armstrong, na nagsuri rin sa kasaysayan ng buhay ni Cristo. Ganito ang kanyang natuklasan:

“… Hindi ipinahayag ni Pedro na si Jesus ng Nazareth ay Diyos. Siya ay 'tao, na pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala at tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagtan niya nang siya ay nasa gitna ninyo'...”

“… Peter did not claim that Jesus of Nazareth was God. He 'was a man, commended to you by God by the miracles and portents and signs that God worked through him when he was among you'...”

Reference: Armstrong, Karen. A History of God, p. 107. Great Britain: Mandarin Paperbacks, 1994.

Maliwanag na si Cristo ay hindi tinawag na “Diyos”nina Apostol Pedro at Pablo, at ito ay pinatutunayan mismo ng mga nagtataguyod ng aral na si Cristo ay Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#47 Aug 21, 2014
Sino kung gayon ang nagsabi na si Cristo ay Diyos? Ganito ang pahayag ng isang paring Katoliko:

“… Siya ay Diyos. At ito ang interpretasyon na inilagay sa Kaniyang mga pananalita ng mga namumuhi sa mga ito.”

“… He was God. And this was the interpretation placed upon His words by those who hated them.”

Reference: A.D. Fr. Apologetics: A Course on Religious Instruction, p. 95. Nihil Obstat: Fr. Virgilio Soriano, Censur; Imprimatur: A.G. Casas, V. Gen. Philippines: Daughters of St. Paul, Phil., 1961.

“Siya ay Diyos” ang mga salita na inilagay ng mga taong napopoot sa mga pananalita ni Jesus. Samakatuwid, nagkaroon sila ng maling pagkaunawa sa mga pahayag ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#48 Aug 28, 2014
Ano ang isa sa mga ipinahayag ni Jesus na binigyan ng maling iterpretasyon ng mga napopoot sa Kaniya kung kaya't inakala nilang sinasabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos? Ang Juan 10:30-33 na ganito ang isinasaad:

“Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya' batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Judio, Hindi sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos.”

Maliwanag sa mga talatang ito (tingnan din ang Mar. 2:1-10 at Juan 10:17-18) na ang mga napopoot sa mga salita ni Cristo noong narito pa Siya sa lupa ay nagbigay ng maling interpretasyon sa Kaniyang mga salita – inakala nilang sa Kaniyang mga pananalita ay nagpapakilala Siyang Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#49 Aug 28, 2014
Hindi ba't ang pahayag ni Cristo sa Juan 10:30--“Ako at ang Ama ay iisa”--na binigyan ng maling interpretasyon ng mga napopoot kay Cristo noon, ay isa rin sa mga sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturo ngayon na Siya ay Diyos? Ang maling interpretasyon na si Cristo ay nagpakilalang Diyos ay pilit na ipinaaangkin kay Cristo---na sinabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos gayong wala naman Siyang sinabing ganito. Kung sanabi man ni Cristo na Siya at ang Ama ay iisa, hindi ito nangangahulugan na Siya ay Diyos. Sa pahayag Niyang iyon, ipinakilala lamang ni Cristo na kaisa Siya ng Diyos sa pangangalaga sa Kaniyan mga tupa.(Juan 10:27-30).

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#50 Oct 29, 2014
Dapat mapansin na hindi itinuro ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos; nagpakilala si Cristo na Siya ay tao (Juan 8:40); walang sinabi si Cristo na Siya ay Diyos. Ipinakilala ni Apostol Pablo na si Cristo ay tao (I Tim. 2:5); hindi niya tinawag na Diyos si Cristo. Ipinakilala ni Apostol Pedro na si Cristo ay tao (Gawa 2:22); hindi rin niya tinawag na Diyos si Cristo. Wala sa doktrina ng mga unang Cristiano na si Cristo ay Diyos; wala sa isipan nila ang diumano'y inkarnasyon at ang pre-eksistensiya ni Cristo; bagkus, ang mga napopoot kay Cristo ang nagsabi na Siya ay nagpakilalng Diyos.

Sino ang paniniwalaan mo?

All Trinitarians must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#51 Oct 29, 2014
Pinatutunayan ng Biblia na hindi si Cristo ang tunay na Diyos kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Sa kabila nito, maraming tagapangaral ang gumagamit ng mga talata ng Biblia para patunayan na si Cristo ay tunay na Diyos. Subalit, maging ang ibang nagtataguyod ng paniniwala na si Cristo ay Diyos ay tinututulan ang paggamit ng mga talatang ito para patunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa pag-aaral ng mga tumututol na ito, ang mga talatang tinutukoy ay hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos. Ang tatalakayin sa artikulong ito ay ang ilan sa mga pangunahin at karaniwang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos.

Juan 10:30

“Ako at ang ama ay iisa.”

Ang sinabing ito ni Cristo ang isa sa mga talata ng Biblia na karaniwang ginagamit na katunayan na si Cristo ay Diyos. Subalit alam ba ninyo na maraming nasa hanay ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay tumututol na ang talatang ito ay katunayan ng diumano'y pagiging Diyos ni Cristo? Tunghayan natin ang pahayag ng isang paring Jesuita na si Stanley B. Marrow:

“Gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay, hindi niya sinabi na 'Ako at ang Diyos ay iisa'. Ang buong dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kanyang misyon billang Siyang Anak ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kaniya (tingnan ang 4:34; 5:30). Sa pamamagitan ng ganitong pagsunod sa kalooban ng Ama ay pinatutunayan niya ang kaniyang pagiging tunay na Anak. Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buong pagsunod ay inihayag niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon ng kaniyang kalooban, dahil sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Ama kaya niya sinabi na 'Ako at ang Ama ay iisa'.”

“What we are likely to overlook in these words of Jesus, however, is that he does not say,'I and God are one'. The whole reason why he makes the claim at all is not to arrogate to himself the divinity, but to make clear that his mission as the Son is to carry the will of the Father who sent him (see 4:34; 5:30). It is in this obedience to the will of the Father that he witnesses to his true Sonship. By the totality of his obedience he reveals God as his Father. It is because of the total conformity of his will, because of his obedience, to the will of the Father, that he can say ,'I and the Father are one'.”

Reference: Marrow, Stanley B. The Gospel of John – A Reading, p. 177. Makati, Philippines: Paulist Press, 1997.

Ayon sa paring Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Cristo na Siya ay Diyos nang Kaniyang sabihin,'Ako at ang Ama ay iisa.” Ang pinatutunayan ni Cristo sa talatang ito ay kaisa Siya sa kalooban ng Diyos at ito'y pinatunayan Niya sa pamamagitan ng Kaniyang pagsunod.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#52 Nov 19, 2014
Ang isa pang naniniwala na Diyos si Cristo ay ang Protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Subalit sa kabila ng kaniyang paniniwalang ito, ayon sa kaniya, ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” ay hindi katunayan na si Crsito ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Cristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa kalagayan:

“… Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na sa kasiyangaan:“Iniisip ng Anak ang mga nasa isipan ng Ama, at hinahangad ang layon ng Ama, at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama'…“

“… My Father and I are one. The unity is one of will rather than of substance:'The Son thinks the Father's thoughts, and wills the Father's purpose, and acts in the Father's power'...”.

Reference: Hunter, A.M.The Cambridge Bible Commentary: The Gospel According to John, Commentary, p.107. London and New York: Cambridge University Press, 1965.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#53 Nov 19, 2014
Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

“30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na 'iisa'[one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito'y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito'y maaaring maghayag ng anumang union, at ang patrikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon – alalaong baga'y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.”

“I and my Father are one. The word translated 'one' is not in the masculine, but in the neuter gender. It expresses union, but not the precise nature of the union. It may express any union, and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse he had said that he and his Father were united in the same object – that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark.”

Reference; Barnes, Albert. Barnes' Notes – Notes on the New Testament, p. 293. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985.

Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibilangan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

Real Elias Ibarra
Guam
Catholic Girl

United States

#54 Nov 19, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Iglesia Kato Na, Liko,Pa,
How could Apostle Peter's remains be found in Rome if he was never assigned to preach in Rome but Apostle Paul??? As to the so-called remains of Apostle Peter found in Rome, even your popes do not believe in it:
But can this doctrine stand the test of biblical and historical scrutiny? Is there truth to the allegation that Peter was pope or that he was once bishop of Rome? Church historian Renwick gives us this historical finding:
“We may note, however, that there was no foundation for the claim of the Roman Church that Peter was bishop of Rome for twenty-five years from 42 to 67 A.D.”
Reference: Renwwick, A.M. The Story of the Church, pp. 14-15.
There is no historical evidence much less biblical basis, for the claim that Peter was once bishop of Rome. It is based only on legends. Author Loraine Boettner says in the book, Roman Catholicism:
“There is in fact no New Testament evidence, nor any historical proof of any kind, that Peter ever was in Rome. All rests on legend
Real Elias Ibarra
Guam
You silly person, all popes r buried in Rome.

Since: Oct 14

Location hidden

#55 Nov 19, 2014
sigh. elias must have too much time on his idle hands. or he loves to hear himself talk way way too much. probably both.

anyway, Elias, everything you have to say is absolute drivel.

You can stop now. Thanks in advance.
INC - INCubus

Schwarzheide, Germany

#56 Nov 19, 2014
jodlas wrote:
sigh. elias must have too much time on his idle hands. or he loves to hear himself talk way way too much. probably both.
anyway, Elias, everything you have to say is absolute drivel.
You can stop now. Thanks in advance.
Noooooooo!
Don´t make him stop! I love his cabaret shows!- And I think I would miss something if he ever should stop posting his divine comedies!

Since: Oct 14

Location hidden

#57 Nov 19, 2014
INC - INCubus wrote:
<quoted text>
Noooooooo!
Don´t make him stop! I love his cabaret shows!- And I think I would miss something if he ever should stop posting his divine comedies!
lol ok then

Since: Oct 14

Location hidden

#58 Nov 19, 2014
Oh and mr elias and mr kidlat ( at least I assume you are both male.....perhaps not? LOL),

it is funny how aggressively you want to denounce saints. You know what any good psychologist would say about that?

You're just jealous that your little inc club will never have any :)
KidlatNgayon

Mississauga, Canada

#59 Nov 19, 2014
HILARIOUS!!!

There's a "saint" for sobriety, toothache and television, LOL! Aahhh...these "Catholic Saints"

http://www.americancatholic.org/Features/Sain...

AND.... did you know that "St. Christopher" was demoted a while ago but "came back stronger than ever" with his "new job" as patron of sports

http://articles.baltimoresun.com/1998-06-21/f...
KidlatNgayon

Mississauga, Canada

#60 Nov 19, 2014
jodlas wrote:
Oh and mr elias and mr kidlat ( at least I assume you are both male.....perhaps not? LOL),
it is funny how aggressively you want to denounce saints. You know what any good psychologist would say about that?
You're just jealous that your little inc club will never have any :)
Who are the real saints, those that the bible call "saints":

Ephesians 4:11 And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, 12 for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ; 13 until we all attain to the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.…

The "saints" are those members of the body of Christ - therefore the church members:

Ephesians 1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Philemon 1:7

New American Standard Bible version
For I have come to have much joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother.

King James Bible version
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

New International Version
Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people.

New Living Translation version
Your love has given me much joy and comfort, my brother, for your kindness has often refreshed the hearts of God's people.

Daniel 7:22

New Living Translation version
until the Ancient One--the Most High--came and judged in favor of his holy people. Then the time arrived for the holy people to take over the kingdom.

English Standard Version
until the Ancient of Days came, and judgment was given for the saints of the Most High, and the time came when the saints possessed the kingdom.
KidlatNgayon

Mississauga, Canada

#61 Nov 19, 2014
Jude 1:14
King James Bible
And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

Deuteronomy 33:2
King James Bible
And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.
KidlatNgayon

Mississauga, Canada

#62 Nov 19, 2014
Acts 9:32 It happened, as Peter went throughout all those parts, he came down also to the saints who lived at Lydda.

Acts 26:10 This I also did in Jerusalem. I both shut up many of the saints in prisons, having received authority from the chief priests, and when they were put to death I gave my vote against them.

Romans 1:7 to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Romans 16:15 Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.

1 Corinthians 1:2 to the assembly of God which is at Corinth; those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who call on the name of our Lord Jesus Christ in every place, both theirs and ours:

1 Corinthians 14:33 for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the assemblies of the saints,

1 Corinthians 16:1 Now concerning the collection for the saints, as I commanded the assemblies of Galatia, you do likewise.

1 Corinthians 16:15 Now I beg you, brothers (you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have set themselves to serve the saints),

2 Corinthians 1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, to the assembly of God which is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia:

So the church members are the saints, no need to beautify, no need to cannonize. Those who truly follow Christ and who comprise His body, the Church of Christ members, are the saints.
Whirlpool

Rockford, IL

#63 Nov 20, 2014
Blood does not make a good cleansing agent.
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Beli Dancer,
Those cleansed with the blood of Christ are the only ones qualified for sainthood!!! They qualified for such without beatification and canonization which are mere fabrications of the Roman Catholic Church!!!
Real Elias Ibarra
Guam

Since: Oct 14

Location hidden

#64 Nov 20, 2014
KidlatNgayon wrote:
<quoted text>

Ephesians 4:11 blah blah blah

The "saints" are those members of the body of Christ - therefore the church members:

Ephesians 1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
LOL.

First of all I want to point out that your clubhouse states that only ministers are able to interpret the bible. So ARE YOU a minister of your club?

Second, assuming you ARE actually qualified through kneeling in front of mister Ed for ordination to interpret the bible, you are saying that ALL of your club members are saints???? LOL ROFL.

Third, again you want to point to the RCC and its saints and criticize them. This isn't about them. It's about you inc mickey mouse club members that say you are the ONLY TRUE CHURCH. LOL. Stop criticizing others as if that somehow makes you right. It doesn't.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Pope Benedict XVI Discussions

Title Updated Last By Comments
News Roman Catholic church only true church, says Va... (Jul '07) 1 hr Wisdom of Ages 703,574
News Pope Tells Bishops Not to Accept Gay Seminarians Jun 1 Fundie Sniffling 4
News United House of Prayer for All People: Bishop's... (Apr '08) May 28 Apostolic of another 10,775
News Pope Francis reportedly tells gay man: 'God mad... May 25 The Lightbearer 9
News Pope to gay sex abuse victim: 'God loves you' May 25 RalphB 8
News God made you gay' pope tells victim of clergy s... May 22 Hahahlolahah 6
News What Pope Francis and Obama may talk about (Sep '15) May '18 Serial deserters 54