http://www.ilga.gov/legislation/votehistory/9...

78 Yes, 28 No

3/5 required