Hope Chen Shui Bian will be strong like Aung San Suu Kyi.