Bhattaraiju Soluma pani gayara bikashako mul futaunu parayo,Nepal garib desh vanne sabda hamele bedeshiko mukhabata sunda Dukha lag6.yo dhesha dhani banawo.babu ram ju