lastround

Cape Town, South Africa

#708 Nov 16, 2011
Mbali wrote:
<quoted text>
Iyo ngaze ngayhalela lonto lowomthondo sengathi ungakhalisa nami.oh uyavuya lomama obedliwa .sengath ungaqina la kimi lowompipi wemfana wam ungifende nam khehle.ke sikhale sobabili ngigalivula ngaphambili nasemva ngize ngiguqe ungenise lonke phakathi liphume lapho ngilimunce lonke.Ngizokwanelisa lastround namasende ngyawancela ,ibody ibe ngeyam noma umubi ebusweni mina ngifuna ipipi qha mayb uzongthanda.
Eish Mbali uyangi halisa nami pho uyazi ukuthi inkinga ikuphi mina ngise kapa and wena use Dbn mara nayi imail yami lastround72@gmail uma ufuna uku bhejwasokhuluma ngendaba zama cell phone noma unaye umhlobokazi wakini ola ekapa mtshele ukuthi ahlangane nami akasayi kuwuvala umlobo ngohlala ngobhontjsisi aze achame maninginingi ABO SISI ABASE KAPA MUSANI UKUBANDEZA INGQUZA AKHO MUNTU UZOKWAZI UKUTHI UDLIWE YIMI YEBO NGI MUBI KODWA UMTHONDO NGIWUPHETHU NGINGABANJWA UKUTHI NGINGATHI BUZA KOSEKE NGAMBHEBHA NGOBA UZONGITHATHA NJENGE SLIMA UKUTHI NGIHAMBA NGIKHUKUMA NGAYE NGIZAMA NGENGQUZA YAKHO NGEZE UBESAZISOLA
Mbali

Durban, South Africa

#709 Nov 17, 2011
ukudla umhlobam kuzondinceda nganton kwamna ndikuhalela nje ,ngifuna kudliwa nguwe qha .i distance ingxaki ke ngoku.Eyami ingquza ifuna wena.
lastround

Cape Town, South Africa

#710 Nov 17, 2011
Mbali wrote:
ukudla umhlobam kuzondinceda nganton kwamna ndikuhalela nje ,ngifuna kudliwa nguwe qha .i distance ingxaki ke ngoku.Eyami ingquza ifuna wena.
Inkinga yethu iy 1 masibekezele maybe kuyoba khona omunye umfana ozo ku halisa the way engikuhalise ngayo asi thembe bathi alibulali liya phoqa but really i would love to pomp u!!
Minnie

United States

#711 Nov 17, 2011
Sh!guys kwaze kwabanda 2 day ngathi ngingathola islender khona ngizo juluka ngibe manzi uma ufuna ukuchamisa kamnandi here is my number 0748057854 or 0723017475 ngse dbn think abt it
dlikiz0

UK

#712 Nov 17, 2011
Kahleni bo ngekuku
Under

United States

#713 Nov 17, 2011
Hy ukhona mhlawumbe ohlala epmb empendle ofuna ukubhejwa strong today or tom0rr0w 19yrz old boy.
lastround

Cape Town, South Africa

#714 Nov 18, 2011
Uma ufuna ukhuluma ngendaba zo kubhebhana...
Empeleni ubaba omncane onesitolo.Ulamana nobaba.Sisemakhaya.Uyathanda ubaba omncane ukuba ngiyomsiza nakuba kukhona udadewethu ozalwa nguye ngqo.

Akamdala kakhulu usisi lona ngoba ungedlula ngeminyaka emithathu.Use'tertiary'mina ngisaf unda u'matric'.

Besidayisa sobabili usuku lonke.Isishayile.Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke.Nokho ikhombisa ukuba 'late'."Ingabe izofika yini?"ngizibuza.Phela labafana abashayelayo banomkhuba wokuthi uma sebe'late'bangabe beseza.Into edala lokho ukuthi ikamelo
lastround

Cape Town, South Africa

#715 Nov 18, 2011
Besidayisa sobabili usuku lonke.Isishayile.Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke.Nokho ikhombisa ukuba 'late'."Ingabe izofika yini?"ngizibuza.Phela labafana abashayelayo banomkhuba wokuthi uma sebe'late'bangabe beseza.Into edala lokho ukuthi ikamelo elingemuva esitolo linombhede,izingubo,okokupheka nokokugeza.

Avule ithini likafishi udade sidle.Phela izitolo zasemakhaya zibuye zihwebe ngobhiya.Yiwona ofaka imali kakhulu.Namaphoyisa awahluphi kakhulu ngamalayisense.Usisi lo avule ibhiya.Ngiyamazi uyawuthanda ubhiya nakuba engaphuzi kakhulu.Nami ngithi ngibonwa ubani ibhamama.Kuphele omunye kulandele omunye.Ziye kanjalo elandelana amabhodlela.

Sihleli embhedeni sekuyacaca ukuthi lemoto ayizi.Nosisi lona usekhulumela phezulu.Umbhede uwodwa lapha endlini.'Nanku umbhede asilale bhuti.'Kuvele kungime ukuthi ngizolala kanjani nodadewethu embhedeni.

Asho athathe indishi usisi lona athele amanzi angene ekamelweni eliyisitolo athi ukugeza.Abuye lapho esefake ubra nepitikoti elifishane.Amathanga kasisi amhlophe athi bhanya!bhanya!Akhombise ukungabi nandaba nakho konke.

Athi uma esengena engutsheni aphakamise idolo elilodwa sakumisa amangqolo.Ipitikoti lakhe lihlehle libe lifushane kakhulu.Ngilibone lonke ingaphakathi lethanga likadadewethu.Ngize ngibone nokuthi iphenti akalifakile.Ngibone ngemfukumfuku yezinza.Ngiqalaze esitolo ngilibone elenekile.Ubeliwashela ukuliphinda ngakusasa.

Umuntu akaze angamqhanyelelwa udadewabo noma isihlobo.Kodwa lokhu engikubonile kusisi kungishokhe kakhulu.Ngingazi ukuthi ngizothini.Ngabe kungcono ukuba akusiye udadewethu.Ubengeke adabule.

Nami ngithathe indishi ngiye ekamelweni eliyis itolo.Ngikhumule ngiwashe i"underwear".Ngenhla nhla ngifake i"short".Ngisale ngayo.Ngibuyele ekamelweni elinombhede.
Join Free
lastround

Cape Town, South Africa

#716 Nov 18, 2011
lastround72@gmail.com....
........'Ngena engutsheni
ulale.'kusho
udadewethu.'Ayi sisi kungcono ukuba unenye ing ubo.'Nginamahlonyana yize bengikade ngishaye obhiyana abambalwa.

Ayi ukubanda kungifake engutsheni.Ngingene ngicishe ukukhanya.Mncane lombhede. Ukulala kuwo kungiphoqe ukuba ngilale ngecele.Udadewethu ulele ubheke phezulu.Ngimuzwe elokhu eqhubeka nengxoxo ekhala ngamakhaza.'Sondela mfo ungifakela amakhaza.'Ngithi ngiyasondela izinqe zami zimphushe.Ngiphoqeke ukuba ngibheke ngakuye.Ngimuzwe naye ephenduka ebheka ngakimi.Asondele kuye kube uthaqa sinamathelane ngemizimba.

Amabele kasisi ngiwezwe engihlaba ethofozela kamnandi esifubeni sami.Ngimuzwe engibamba engisondeza bese ekhwacela i''duvet"ukuba kungangeni amakhaza.Nami ngizithole sengenza okufanayo.Ngithi uma sengiyikhwacele ngizithole izandla zami sezingemuva kwezinqe zikasisi.Ngizithole sengizidlalisa izinqe zikadadewethu.A
vele athi ne kimi.Amathanga ami athintane nakadadewethu.Naye ngimuzwe engidonsa engisondeza kakhulu.

Uyadlala udlala ngokuqhanyelwa.Umpipi wami uvuke uqhoshe kule"short".Mhlawumb e ukube bengifake i"under"ibizowugoba lompipi.Ngiwuzwe ugqula kudadewethu ungibangele amahloni.Ngifise ukuthi sengathi angabe awuvukanga.Uzakuthini usisi ewuzwa ukuthi ngimqhanyelelwe?Ngithi ngizama ukuhlehla akhononde.'Ayi amakhaza mfo!'Ngibuye ngimnamathele umthondo uthi gqu! kusisi.

Ngisambambe ngemuva usisi ezinqeni.I"bodyheat" yakhe ayisabekezeleki.'Owakithi njalo lomuntu,singabandawonye!'ngica banga buthule ngimphulula izinqe.Ngimuzwe elula umlenze.Angithi bhu ngethanga elifudumele.Ngivele ngithi khaxa kuye umthondo oku"short"usigqule ngqo isibumbu sikadadewethu.Ngizwe kuconsa icene phambili emthondweni.Ngiwaphulule amathanga kasisi.Ngimuzwe ephefumulela phezulu.'Mmh!!'Ithi ukuzihlikihla ngaso isibumbu emthondweni wami ingane kababa nayo sengiyabona isingene egiyeni lokuqhanyelwa.Isifuna sidlane.Ngicabange ubaba omncane uma engasibhadama.Ihlazo elingaba lapho!'

'Ayi sisi...'ngizama ukubuya ezingqondweni nakhu sengibona kahle ukuthi nakhu ngizodla udadewethu.Isandla esifudumele sikasisi sinwebe i"short"yami.Awubamb e umuthondo wami awukhiphe ebhulukweni.Amathanga kasisi ashise kamnandi umthondo uwagudla.

Njengoba sinamathelene kanjena umthondo uvele uqonde ngqo embotsheni yengquza kasisi.Ishise kamnandi ingquza kasisi madoda.Ngiwubusheke ugudle umsunu.

'Mmm...oooh...aaa...!!!'sibubu la sifendana "slowly"silele sibambene ezinqeni nodadewethu.'Uuuh...aaah...!!! 'kushisa kamnandi sidlana nengane kababa.

Sidlane eside isikhathi nodadewethu silele ngecele silokhu sibubula ubumnandi.Kukhona umzuzu lapho ekhala ngiwugudlisa umsunu wangibamba wanginkonkoshela,'Awu bhuti...aaaaaawu!!!'wangithi fu ngama"fluids" ashisayo.

Ishort engiyifakile ngiyikhiphe manje.Ngimphendule usisi wami ngimbhekise phezulu.Ayithi qheke yonke ingquza.Ngiwushaye ugcwale umthondo kudadewethu.Ngimbhebha impela usisi wami.Akasabubuli manje kodwa useyakhala.'Wamnandi bhuti...wamnandi bhuti... wamnandi ngane kababa!!!.'Eyi limnandi igolo lasemndenini uma ungazi!Lapho ngimudla usisi sengike ngicokame ngiwugudle umsunu.Lapho elithe qheke lonke igolo.'Ngidle bhuti...ngidle mfowethu...vele elakini ngane kababa.'Ngimgijime yonke ingquza umntakababa.Lapho usechame kabili enginkonkoshela ekhala kuduma isitulo.'Ungabe usangiyeka ngane kababa sidlane njalo ungibhebha kamnandi mfowethu!.'Nami ngiphendule,'Kuzwana igazi sisi...umnandi.,.imnandi ingquza yakho...!!!'Ngifende mashinya ngizwe ingquza kasisi iphinda ibopha ifindo.Akhale kakhulu esechama.Nami ngiwushaye ngisheshe impela.Awu ngisidedele isidoda egolo likasisi wami.Ngibhongise okwenkunzi sengichama'Ooooooohhh...!!!' lastround72@gmail.com
lastround

Cape Town, South Africa

#717 Nov 18, 2011
Ngise KApa masibhebhane cape town
Nipho

United States

#718 Nov 19, 2011
Slidi call me pls0743333229
sandy

UK

#719 Nov 23, 2011
Ngifuna ubhebhana ,anyone olapha eGugulethu
lastround

Cape Town, South Africa

#720 Nov 23, 2011
sandy wrote:
Ngifuna ubhebhana ,anyone olapha eGugulethu
Ndawoni eGugulethu Sandy sana Mna section...12345nantsi i email address yami lastround72@gmail.com
Libuti

Constantia, South Africa

#721 Nov 23, 2011
Mirandha wrote:
I'm in Cape Town ndiyawthanda umthondo oFlexible omnandi
Hi Miranda i'm also in CT email me on this email address briza_t@yahoodotcom ndiyayithanda ikuku andizenzisi open to anything
Libuti

Constantia, South Africa

#722 Nov 23, 2011
Themba wrote:
<quoted text>
I'm here ngingafika lapho Cape ndizokupha
i've sent you my email address and number i'll waite for your reply
Ozi

United States

#724 Nov 23, 2011
Mna shame ndinenkinga yokungachami uma ndibhejwa kuze kubengcona ma ngincelwa ubhontshisi uthintwe ngesandla sengize ngizichamise mina ngomunwe ngenze njani?
Lil cash

United States

#726 Nov 24, 2011
Ladiez in JHB if ya supa h0rney n ya just cnt hold yaclf cum n lets met r cal me 0842597972 r ya cen get me on ma mxt here z ma id wth 9 numbz 074240794 am da rapper by da wae 15yrz old n i lyk old chicks
sthembiso

UK

#727 Nov 24, 2011
Bosisi 0744123331 ngise monclair angifune ohlalakude empeleni angifune sex but enjoyment kuphela
zakes

United States

#728 Nov 25, 2011
uma ufuna i sex partner e dbn plz invite me on mxt girls only 0785930096
mr nice guy

United States

#729 Nov 26, 2011
mna ndithanda ikuku encinci not enkulu coz incanca ingena kamna di xa ingeko nkuku ikuku

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Human Sexuality Discussions

Title Updated Last By Comments
Boston Mass Area gay teens? (Feb '14) 1 min tboy987 518
gay snapchat!!! (Dec '12) 1 min uncut777 695,074
Need nude female snapchat (Jan '14) 1 min tonyhair 13,654
Dirty ki...k 1 min Matthew8815 38,566
B.B.M. Dirty Pins (Oct '13) 1 min 25 Indian male 32,326
MILF snapchat (Oct '13) 1 min MylfLyfe 1,433
do you like older men? (Feb '14) 2 min n_onlyu 14,550
Bi/Gay Skype sex (Oct '11) 2 min togger78 704,533
Girls nude snapchat usernames (Apr '14) 2 min n_onlyu 93,139
Gay/bi K....k (Nov '13) 4 min Mitch 327,819
More from around the web