Toppled Philippine church cross overl...

Toppled Philippine church cross overlooks typhoon's destruction

There are 227 comments on the The Baltimore Sun story from Nov 10, 2013, titled Toppled Philippine church cross overlooks typhoon's destruction. In it, The Baltimore Sun reports that:

A church spire, its cross hanging loose, looks down on smashed houses, wrecked cars, toppled power lines and snapped trees, as dazed survivors try to count the cost.

Join the discussion below, or Read more at The Baltimore Sun.

ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#194 Apr 3, 2014
Father Damaso wrote:
<quoted text>eli-ass ybarra the male vvhore of felix ysabong matalo.. how do you explain this:
http://www.splendorofthechurch.com.ph/tag/igl...
HAHAHAHA
Damasyang,

“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”

Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.

The Catholic Church is a lying religion!!!

Real Elias Ibarra
Guam
Kiwi Thumper

Sydney, Australia

#196 Apr 3, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Damasyang,
“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”
Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.
The Catholic Church is a lying religion!!!
Real Elias Ibarra
Guam
also the fcuked up cult you belong too
heressssssss kenny

Philippines

#197 Apr 4, 2014
Kiwi Thumper wrote:
<quoted text>
also the fcuked up cult you belong too
Homo Retadus - are you still trying to communicate with Human beings ????
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#198 Apr 10, 2014
Marami ang naniniwala na ang aral na si Cristo ay Diyos ay mula sa Biblia; na si Cristo mismo ang nagpakilala na Siya ay Diyos: na ang mga alagad ni Cristo ay tinawag Siyang Diyos; na sa mga apostol nagmula ang aral na Diyos si Cristo. Marahil ay magugulat kayo kung maririnig ninyo mula mismo sa mga nagtuturo na si Cristo ay Diyos na ang aral na ito ay wala sa Biblia. Tunghayan natin ang pagtatapat ng isang paring Katoliko na si Richard McBrien, sa kanyang aklat na Catholicism:

“Karaniwang binabanggit ng Bagong Tipan ang tungkol sa 'Diyos', ang Siya ring Diyos na gumagawa sa Matandang Tipan: ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay hindi man lamang binabanggit si Jesus bilang 'Diyos'.

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

Bagama't ang paring Katoliko na si Richard McBrien ay naniwalang si Cristo ay Diyos, inamin niya na ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay hindi nagpahayag na si Cristo ay Diyos.

All Trinitarians must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#199 Apr 10, 2014
Isa pang paring Katoliko, si Raymond Brown, ay nagpahayag din na si Jesus ay hindi tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko. Tunghayan natin ang mga isinasaad sa kanyang aklat na Jesus: God and Man:

“Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko, at ang isang talatang katulad ng Mar. 10:18 ay tila sinasarhan ang posibilidad na ginamit ni Jesus ang titulong iyon para sa Kaniyang sarili. Maging ang ikaapat na ebanghelyo (Juan) ay hindi kailanman inilarawan si Jesus na tiyakang nagsabi na Siya ay Diyos. Ang mga sermon sa Mga Gawa tungkol sa pasimula ng gawaing Cristiano ay hindi binabanggit si Jesus bilang Diyos. Kaya, walang dahilan upang isiping si Jesus ay tinawag na Diyos sa mga unang yugto ng tradisyon ng Bagong Tipan. Ang negatibong konklusyong ito ay pinatutunayan ng katotohanang hindi ginamit ni Pablo ang titulo sa alinman sa kaniyang mga epistola na naisulat bago ang taong 58 ...”

“Jesus is never called God in the Synoptic Gospels, and a passage like Mk. 10:18 would seem to preclude the possibility that Jesus used the title of himself. Even the fourth Gospel never portrays Jesus as saying specifically that he is God. The sermons which Acts attributes to the beginning of the Christian mission do not speak of Jesus as God. Thus, there is no reason that Jesus was called God in the earliest layers of the New Testament tradition. This negative conclusion is substantiated by the fact that Paul does not use the title in any epistle written before 58 ...”

Reference: Brown, Raymund F., Jesus: God and Man, p. 30. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, n.d.

Naniwala rin ang paring Katoliko na si Raymond Brown na si Cristo ay Diyos, ngunit inamin niya na si Jesus ay hindi tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko, kahit na sa ikaapat na Ebanghelyo, gayon din sa aklat ng Mga Gawa at maging sa mga epistola ni Apostol Pablo.

All cCtholics and Protestants must distance themselves from their false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#200 Apr 10, 2014
Hindi lamang sa hanay ng mga paring Katoliko may pag-amin na hindi ipinahayag ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos. Ganito rin ang natuklasan ng mga teologong Protestante. Tunghayan natin ang sinabi ni Allan Richardson sa kaniyang aklat na An Introduction to the Theology of the New Testament:

“Saanman sa Bagong Tipan ay walang tuwiran o tahasang binanggit na si Cristo ay Diyos...”

“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”

Reference: Ricahrdson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.

Ayon kay Allan Richardson, isang teologong Protestante na naniwala rin na si Cristo ay Diyos, walang matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos.

All must re-examine the false teachings of Catholicism and Protestantism!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#201 Apr 13, 2014
Hindi lamang sa hanay ng mga paring Katoliko may pag-amin na hindi ipinahayag ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos. Ganito rin ang pag-amin ng isang tagapagturong Protestante na si John A.T. Robinson sa kaniyang sinulat na Honest To God:

“Sinabi ng Bagong Tipan na si Jesus ay ang Salita ng Diyos, sinasabi nito na ang Diyos ay na kay Cristo, at sinasabi nito na si si Jesus ay ang Anak ng Diyos; subalit hindi nito sinasabi na si Jesus ay Diyos ...”

“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”

Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.

Catholic and Protestant ministers must stop scampering away from the shadows of the Iglesia ni Cristo ministers!!! They must defend their false Trinitarian doctrines!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#202 Apr 18, 2014
Marahil ay nagulat kayo sa inyong natunghayan na ang mga nagtataguyod ng aral na si Cristo ay Diyos, mula sa hanay ng mga paring Katoliko hanggang sa mga tagapagturong Protestante, ay umamin na hindi matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos. Lalo kayong mamamangha kapag mapatunayan ninyo na hindi itinuro ng mga apostol na Diyos si Cristo. Ganito ang patotoo ng isang iskolar ng Biblia:

“Hindi tiyakang ipinahayag ni Apostol Pablo na si Jesus ay Diyos bagaman sinabi niya sa mga naakay niya sa Colosas na si Jesus ay ang 'larawan'('[image' o 'ikon') ng di-nakikitang Diyos …“

“Paul never specifically states that Jesus was God, though he told the converts in Colossae that Jesus was the 'image' or 'ikon' of the invisible God ...”

Reference: Wilson, A.N. Jesus: A Life, p. 20. New York: W.W. Norton & Company, In., 1992.

Sa pag-aaral ni A.N. Wilson sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang nakita na tiyakang pahayag ni Apostol Pablo na si Cristo ay Diyos. Walang matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos.

All Catholics abnd Protestants must reject things fabricated by the Vatican and proceed to the nearest Iglesia ni Cristo chapel for inquiries about pristine biblical doctrines!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#203 Apr 27, 2014
Maging ang teologong Protestante na si Georg Kummel ay nagpatotoo na “iniwasan” ni Apostol Pablo na tawaging “Diyos” si Cristo. Ganito ang kaniyang pahayag:

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea of equating them.”

Reference: Kummel, Georg W. The Theology of the New Testament, p. 164. Trans. John F. Steely . New York & Nashville: Abingdon Press, 1973.

All Catholics and Protestants must reject bogus Trinitarian teachings!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#204 May 2, 2014
Sumang-ayon din si Hans Kung, isang bantog na teologong Katoliko,
na si Cristo ay hindi tinawag na Diyos sa mga sulat ni Apostol Pablo:

“… Ngunit sa kabilang dako si Jesus ay madalang na tuwirang tinawag na 'Diyos' at mismomg si Pablo ay hindi Siya kailanman tinawag na gayon ...”

“… But on the other hand Jesus is scarcely ever directly called 'God' and never by Paul himself ...”

Reference: Hans Kung. On Being A Christian, p. 440. New York: Image Book, 19 66.

Inamin ng mga teologo sa hanay ng mga Katoliko at Protestante na si Cristo ay hindi tinawag na “Diyos” ni Apostol Pablo.

All Catholics and Protestants must re-examine the false teachings of the Trinitarians!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#207 May 7, 2014
Ang Panginoong Jesucristo naman kaya ay may pahayag o pagpapakilala na Siya ay Diyos? Ganito ang patotoo ng Protestanteng manunulat na si John Robertson:

“… Hindi kailanman inangkin ni Jesus na Siya ay Diyos ...”

“… Jesus never claims to be God,…“

Reference: Robertson, John A.T. Honest To God, p. 73. London: SCM PressLtd., 1963

Bakit kaya kahit minsan ay hindi ipinahayag ni Jesus na Siya ay Diyos? Ano ang pagpapakilala ni Cristo sa Kaniyang sarili? Tunghayan natin ang Kaniyang pahayag:

“I am a man who has told you the truth I heard from God. But you are trying to kill me. Abraham did nothing like that.”(Ako ay tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Subalit tinatangka ninyo akong patayin. Walang ginawang gayon si Abraham.)(John 8:40, Easy-to-Read Version)

Ang pagpapakilala ni Cristo mismo sa Kaniyang sarili ay Siya'y tao. Hindi Niya kailanman sinabi na Siya ay Diyos, kaya hindi nakapagtataka na hindi Siya tinawag na “Diyos” ng mga apostol.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#209 May 14, 2014
ELIAS IBARRA DickSUCKER wrote:
<quoted text>
whether you like or not?
Jesus is Called The Father.
Who you gonna believe?
the
humans like -> PETER, PAUL and Feliks Manalo Ysagun the SEX Maniac Rapist of your Sister ROSITA TRILLANES
or
the Holy God The Father THAT TELLS you that
the Begotten Son Jesus Chris is GOD that created you and Save your stinky ass from the SINS you committed
and
you claim you are Sinless?
and you
claiming to be a Wannabe god just like your idol Lucifer?
here
MEMORIZE this-> HEBREWS 1:8- and to the Son He said, your THRONE,
---> Oooooo GODddd !
is forever and ever; a Scepter of RIGHTEOUSNESS is the Scepter of your kingdom!
.
Therefore
whether you like it or NOOoo?
.
JESUS claimed that He was God the Father in trinity! They are one!
just
like when God said -> Let <--Us ->> make man in -> "Our" image!
.
Did you KNOW that Satan like you "Hate the Humans"?
its
because Your IMAGE is frommmm-> GOD! bingo! youuu loseee pagan?
so
be ashame of your self you are committing more sins?
Cretin Pagan,

Answered in other threads!!! You are flooding the INTERNET!!! You are a criminal!!!
You are uncivilized!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#210 May 21, 2014
Ano, kung gayon, ang paniniwala ng mga unang Cristiano tungkol kay Cristo?

“Binabasa natin ang mga Ebanghelyo at ang aklat ng mga Gawa sa liwanag ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at sa pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Gayunman, ang mga unang Cristiano ay walang anumang gayong konsepto sa kanilang mga isipan. Wala silang doktrina tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo …“

“We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ …“

Reference: Ladd, Eldon George. The Young Church, p. 48. London: Lutterworth Press; New York and Nashville: Abingdon Press, 1964.

Ayon sa pahayag na ito ng teologong Protestante na si George Eldon Ladd, ang mga unang Cristiano ay hindi nagtaglay ng paniniwala na si Cristo ay Diyos. Walang gayong doktrina sa isipan nila, at hindi rin sila naniniwala sa tinatawag na inkarnasyon at sa diumano'y pre-eksistensiya ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#212 May 25, 2014
Ano ang isa sa mga ipinahayag ni Jesus na binigyan ng maling iterpretasyon ng mga napopoot sa Kaniya kung kaya't inakala nilang sinasabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos? Ang Juan 10:30-33 na ganito ang isinasaad:

“Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya' batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Judio, Hindi sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos.”

Maliwanag sa mga talatang ito (tingnan din ang Mar. 2:1-10 at Juan 10:17-18) na ang mga napopoot sa mga salita ni Cristo noong narito pa Siya sa lupa ay nagbigay ng maling interpretasyon sa Kaniyang mga salita – inakala nilang sa Kaniyang mga pananalita ay nagpapakilala Siyang Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#215 Jun 2, 2014
Pinatutunayan ng Biblia na hindi si Cristo ang tunay na Diyos kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Sa kabila nito, maraming tagapangaral ang gumagamit ng mga talata ng Biblia para patunayan na si Cristo ay tunay na Diyos. Subalit, maging ang ibang nagtataguyod ng paniniwala na si Cristo ay Diyos ay tinututulan ang paggamit ng mga talatang ito para patunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa pag-aaral ng mga tumututol na ito, ang mga talatang tinutukoy ay hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos. Ang tatalakayin sa artikulong ito ay ang ilan sa mga pangunahin at karaniwang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos.

Juan 10:30

“Ako at ang ama ay iisa.”

Ang sinabing ito ni Cristo ang isa sa mga talata ng Biblia na karaniwang ginagamit na katunayan na si Cristo ay Diyos. Subalit alam ba ninyo na maraming nasa hanay ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay tumututol na ang talatang ito ay katunayan ng diumano'y pagiging Diyos ni Cristo? Tunghayan natin ang pahayag ng isang paring Jesuita na si Stanley B. Marrow:

“Gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay, hindi niya sinabi na 'Ako at ang Diyos ay iisa'. Ang buong dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kanyang misyon billang Siyang Anak ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kaniya (tingnan ang 4:34; 5:30). Sa pamamagitan ng ganitong pagsunod sa kalooban ng Ama ay pinatutunayan niya ang kaniyang pagiging tunay na Anak. Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buong pagsunod ay inihayag niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon ng kaniyang kalooban, dahil sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Ama kaya niya sinabi na 'Ako at ang Ama ay iisa'.”

“What we are likely to overlook in these words of Jesus, however, is that he does not say,'I and God are one'. The whole reason why he makes the claim at all is not to arrogate to himself the divinity, but to make clear that his mission as the Son is to carry the will of the Father who sent him (see 4:34; 5:30). It is in this obedience to the will of the Father that he witnesses to his true Sonship. By the totality of his obedience he reveals God as his Father. It is because of the total conformity of his will, because of his obedience, to the will of the Father, that he can say ,'I and the Father are one'.”

Reference: Marrow, Stanley B. The Gospel of John – A Reading, p. 177. Makati, Philippines: Paulist Press, 1997.

Ayon sa paring Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Cristo na Siya ay Diyos nang Kaniyang sabihin,'Ako at ang Ama ay iisa.” Ang pinatutunayan ni Cristo sa talatang ito ay kaisa Siya sa kalooban ng Diyos at ito'y pinatunayan Niya sa pamamagitan ng Kaniyang pagsunod.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#216 Jun 7, 2014
Ang isa pang naniniwala na Diyos si Cristo ay ang Protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Subalit sa kabila ng kaniyang paniniwalang ito, ayon sa kaniya, ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” ay hindi katunayan na si Crsito ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Cristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa kalagayan:

“… Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na sa kasiyangaan:“Iniisip ng Anak ang mga nasa isipan ng Ama, at hinahangad ang layon ng Ama, at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama'…“

“… My Father and I are one. The unity is one of will rather than of substance:'The Son thinks the Father's thoughts, and wills the Father's purpose, and acts in the Father's power'...”.

Reference: Hunter, A.M.The Cambridge Bible Commentary: The Gospel According to John, Commentary, p.107. London and New York: Cambridge University Press, 1965.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#217 Jun 10, 2014
Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

“30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na 'iisa'[one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito'y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito'y maaaring maghayag ng anumang union, at ang patrikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon – alalaong baga'y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.”

“I and my Father are one. The word translated 'one' is not in the masculine, but in the neuter gender. It expresses union, but not the precise nature of the union. It may express any union, and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse he had said that he and his Father were united in the same object – that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark.”

Reference; Barnes, Albert. Barnes' Notes – Notes on the New Testament, p. 293. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985.

Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibilangan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#218 Jun 14, 2014
Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

“Ang salita para sa 'isa' ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang Kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos na iisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …“

“The word for 'one' is the neuter hen, not the masculine heis: Jesus and his Father are not one person, as the masculine would suggest … Jesus and his Father are perfectly one in action, in what they do …“

Reference: Carson, D.A. The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394. Grand Rapids, Michigan: W.M.B. Eerdmans Publishing Co., 1991.

“Ang 'iisa' ay neuter,'iisang bagay', at hindi 'isang persona'. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.”

“'One' is neuter,'one thing' and not 'one person'. Identity is not asserted' but essential unity is.”

Reference: Morris, Leon. The New International Commentary on the New Testament: The Gospel According to John, p. 522. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

“Totoong ipinahayag ni Jesus,'Ako at ang aking Ama ay iisa',(Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen ('iisa') ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.”

“Jesus did state,'I and My father are one',(John 10:30). But this does not mean that Jesus and His Father are one Person … for the Greek neuter hen ('one') is used by the apostle John instead of the masculine heis; therefore essential unity is meant, not absolute identity.”

Reference: Systematic Theology: A Pentecostal Perspective, p.174.

Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay7 hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must reject the Trinitarian doctrines and depart from these false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#219 Jun 18, 2014
Roma 9:5

“Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa.”

Alam ba ninyo na maging ang nasa Roma 9:5 ay tinatanggihan din ng marami bilang batayan ng paniniwala na Diyos si Cristo? Na ang talatang ito ay hindi katunayang si Cristo ay Diyos? Ayon sa mga nagsusuri sa talatang ito ang Diyos na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa Ama at hindi kay Cristo. Ganito ang pahayag ni Everett F. harrison, isang tagapagturong Protestante:

“Subalit, ang 'Diyos na siyang lalo sa lahat' ba ang tamang pagkasalin? Dahil sa iniiwasan ni Pablo sa ibang dako ang gayong tiyak na pagkilala, sa kabila ng kaniyang mataas na antas sa Cristolohiya , tinatanggihan ng ibang iskolar ang tradisyunal na pagkakasalin, kinakatigan ang ibang pagkakasalin tulad ng sa NEB (New English Bible):'Nawa ang Diyos, kataas-taasan sa lahat, ay purihin magpakailan man'. Ito'y nangangahulugang dapat tanggapin ang pangwakas na bahagi ng talata bilang isang doxologia at ipinapatutungkol sa Diyos (ang Ama).”

“But is 'God over all' the correct translation? On the ground that elsewhere Paul avoids such a stark identification, despite his high Christology, some scholars reject the traditional rendering, preferring something on the order of NEB:'May God, supreme above all, be blessed for ever'.' This involves taking the closing portion of the verse as a doxology and referring it to God the Father.”

Reference: The Expositor's Bible Commentary with the New International Version, vol. 10, p. 103. Gaebelin, Frank E., General Editor. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976.

All Vatican-duped Catholics and Protestants must depart from their cults and reject its false teachings!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#221 Jun 25, 2014
Maging ang Protestanteng teologo na si Werner Georg Kummel, na bagaman naniniwala rin na si Cristo ay Diyos, ay hindi sang-ayon na si Cristo ang Diyos na tinutukoy sa Roma 9:5. Ganito ang kaniyang pahayag:

“… Bilang pagsasaalang-alang sa mga teksto o talatang ito, kung gayon, hindi mapag-aalinlanganan na ang laging pinagdedebatehang pagpapala sa Roma 9:5 ('sa kanila[mga Israelita] nagmula ang Cristo ayon sa laman – ang Diyos na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa') ay tumutukoy lamang sa Diyos, bagaman batay sa palaugnayan (syntax) ay maaring tumutukoy kay Cristo. Na ang Diyos ang tinutukoy rito ay pinatutunayan ng paggamit ni Pablo, na ginamit na walang pagtatangi ang salitang 'Diyos' para sa Diyos Ama at higit pa rito ay hindi magawang ipakilala ang 'Cristo ayon sa laman' bilang 'Diyos na siyang lalo sa lahat'. Kaya nananatiling totoo at walang pag-aalinlangan na iniwasan na tawagin ni Pablo si Cristo na 'Diyos'.“

“… In view of these texts , then, it cannot be doubted that the much debated blessing in Rom. 9: 5 ('from them [the Israelites] comes Christ according to the flesh – the God who is over all is blessed forever, Amen') can refer only to God, although the syntax would allow reference to Christ. That here God must be meant is confirmed by the usage of Paul, who without exception employs the word 'God' for God the Father and who moreover could not chracterize the 'Christ according to the flesh as the “God over all'. Therefore it holds true without qualification that Paul avoids calling Christ 'God'.”

Refernce: Kummel, Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Roman Catholics and Protestants must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Natural Disasters Discussions

Title Updated Last By Comments
News Whittier Fire: Friday, July 28 Update 1 hr None 1
News Mammoth Lakes area hit by swarm of hundreds of ... 2 hr old_moose 2
News #abq4ward: Amid growing crime epidemic, KOB new... 3 hr Frmr-fmer505-1951 6
News Get ready for our next heat wave 6 hr America Gentleman... 3
News $45 Billion to Fight Opioid Abuse? That's Much ... 12 hr tomin cali 23
News Images show devastating aftermath of powerful e... 20 hr History 1
News Arcadia residents left with property damage aft... Fri Yehin Legorreta 1
More from around the web