Caught on camera: Moment ancient bell...

Caught on camera: Moment ancient bell tower crumbles during huge earthquake in Philippines

There are 164 comments on the Daily Mail story from Oct 19, 2013, titled Caught on camera: Moment ancient bell tower crumbles during huge earthquake in Philippines. In it, Daily Mail reports that:

This is the dramatic moment the bell tower of a Filipino church crumbles and falls to the ground during a 7.2 magnitude earthquake that killed 110.

Join the discussion below, or Read more at Daily Mail.

ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#155 Jun 10, 2014
Hindi ba't ang pahayag ni Cristo sa Juan 10:30--“Ako at ang Ama ay iisa”--na binigyan ng maling interpretasyon ng mga napopoot kay Cristo noon, ay isa rin sa mga sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturo ngayon na Siya ay Diyos? Ang maling interpretasyon na si Cristo ay nagpakilalang Diyos ay pilit na ipinaaangkin kay Cristo---na sinabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos gayong wala naman Siyang sinabing ganito. Kung sanabi man ni Cristo na Siya at ang Ama ay iisa, hindi ito nangangahulugan na Siya ay Diyos. Sa pahayag Niyang iyon, ipinakilala lamang ni Cristo na kaisa Siya ng Diyos sa pangangalaga sa Kaniyan mga tupa.(Juan 10:27-30).

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#156 Jun 10, 2014
Dapat mapansin na hindi itinuro ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos; nagpakilala si Cristo na Siya ay tao (Juan 8:40); walang sinabi si Cristo na Siya ay Diyos. Ipinakilala ni Apostol Pablo na si Cristo ay tao (I Tim. 2:5); hindi niya tinawag na Diyos si Cristo. Ipinakilala ni Apostol Pedro na si Cristo ay tao (Gawa 2:22); hindi rin niya tinawag na Diyos si Cristo. Wala sa doktrina ng mga unang Cristiano na si Cristo ay Diyos; wala sa isipan nila ang diumano'y inkarnasyon at ang pre-eksistensiya ni Cristo; bagkus, ang mga napopoot kay Cristo ang nagsabi na Siya ay nagpakilalng Diyos.

Sino ang paniniwalaan mo?

All Trinitarians must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#157 Jun 14, 2014
Pinatutunayan ng Biblia na hindi si Cristo ang tunay na Diyos kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Sa kabila nito, maraming tagapangaral ang gumagamit ng mga talata ng Biblia para patunayan na si Cristo ay tunay na Diyos. Subalit, maging ang ibang nagtataguyod ng paniniwala na si Cristo ay Diyos ay tinututulan ang paggamit ng mga talatang ito para patunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa pag-aaral ng mga tumututol na ito, ang mga talatang tinutukoy ay hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos. Ang tatalakayin sa artikulong ito ay ang ilan sa mga pangunahin at karaniwang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos.

Juan 10:30

“Ako at ang ama ay iisa.”

Ang sinabing ito ni Cristo ang isa sa mga talata ng Biblia na karaniwang ginagamit na katunayan na si Cristo ay Diyos. Subalit alam ba ninyo na maraming nasa hanay ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay tumututol na ang talatang ito ay katunayan ng diumano'y pagiging Diyos ni Cristo? Tunghayan natin ang pahayag ng isang paring Jesuita na si Stanley B. Marrow:

“Gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay, hindi niya sinabi na 'Ako at ang Diyos ay iisa'. Ang buong dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kanyang misyon billang Siyang Anak ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kaniya (tingnan ang 4:34; 5:30). Sa pamamagitan ng ganitong pagsunod sa kalooban ng Ama ay pinatutunayan niya ang kaniyang pagiging tunay na Anak. Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buong pagsunod ay inihayag niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon ng kaniyang kalooban, dahil sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Ama kaya niya sinabi na 'Ako at ang Ama ay iisa'.”

“What we are likely to overlook in these words of Jesus, however, is that he does not say,'I and God are one'. The whole reason why he makes the claim at all is not to arrogate to himself the divinity, but to make clear that his mission as the Son is to carry the will of the Father who sent him (see 4:34; 5:30). It is in this obedience to the will of the Father that he witnesses to his true Sonship. By the totality of his obedience he reveals God as his Father. It is because of the total conformity of his will, because of his obedience, to the will of the Father, that he can say ,'I and the Father are one'.”

Reference: Marrow, Stanley B. The Gospel of John – A Reading, p. 177. Makati, Philippines: Paulist Press, 1997.

Ayon sa paring Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Cristo na Siya ay Diyos nang Kaniyang sabihin,'Ako at ang Ama ay iisa.” Ang pinatutunayan ni Cristo sa talatang ito ay kaisa Siya sa kalooban ng Diyos at ito'y pinatunayan Niya sa pamamagitan ng Kaniyang pagsunod.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#158 Jun 20, 2014
Ang isa pang naniniwala na Diyos si Cristo ay ang Protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Subalit sa kabila ng kaniyang paniniwalang ito, ayon sa kaniya, ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” ay hindi katunayan na si Crsito ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Cristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa kalagayan:

“… Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na sa kasiyangaan:“Iniisip ng Anak ang mga nasa isipan ng Ama, at hinahangad ang layon ng Ama, at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama'…“

“… My Father and I are one. The unity is one of will rather than of substance:'The Son thinks the Father's thoughts, and wills the Father's purpose, and acts in the Father's power'...”.

Reference: Hunter, A.M.The Cambridge Bible Commentary: The Gospel According to John, Commentary, p.107. London and New York: Cambridge University Press, 1965.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#159 Jun 26, 2014
Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

“30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na 'iisa'[one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito'y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito'y maaaring maghayag ng anumang union, at ang patrikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon – alalaong baga'y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.”

“I and my Father are one. The word translated 'one' is not in the masculine, but in the neuter gender. It expresses union, but not the precise nature of the union. It may express any union, and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse he had said that he and his Father were united in the same object – that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark.”

Reference; Barnes, Albert. Barnes' Notes – Notes on the New Testament, p. 293. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985.

Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibilangan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#160 Jun 30, 2014
Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

“Ang salita para sa 'isa' ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang Kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos na iisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …“

“The word for 'one' is the neuter hen, not the masculine heis: Jesus and his Father are not one person, as the masculine would suggest … Jesus and his Father are perfectly one in action, in what they do …“

Reference: Carson, D.A. The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394. Grand Rapids, Michigan: W.M.B. Eerdmans Publishing Co., 1991.

“Ang 'iisa' ay neuter,'iisang bagay', at hindi 'isang persona'. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.”

“'One' is neuter,'one thing' and not 'one person'. Identity is not asserted' but essential unity is.”

Reference: Morris, Leon. The New International Commentary on the New Testament: The Gospel According to John, p. 522. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

“Totoong ipinahayag ni Jesus,'Ako at ang aking Ama ay iisa',(Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen ('iisa') ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.”

“Jesus did state,'I and My father are one',(John 10:30). But this does not mean that Jesus and His Father are one Person … for the Greek neuter hen ('one') is used by the apostle John instead of the masculine heis; therefore essential unity is meant, not absolute identity.”

Reference: Systematic Theology: A Pentecostal Perspective, p.174.

Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay7 hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must reject the Trinitarian doctrines and depart from these false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#162 Jul 5, 2014
A grandiose and beautiful house of worship in the locale of Capitol, Quezon City, Metro Manila, Philippines will be dedicated to the Almighty God this coming July 18, 2014!!! The said worship edifice has several elevators that will move true worshippers from elevated parking areas and into the doors of the main sanctuary!!!

The seating capqacity of this large chapel is 3,000 more or less!!! This structure is like a jewel in the sky underneath the sun of the islands of the sea in the Far East!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#163 Jul 9, 2014
Roma 9:5

“Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa.”

Alam ba ninyo na maging ang nasa Roma 9:5 ay tinatanggihan din ng marami bilang batayan ng paniniwala na Diyos si Cristo? Na ang talatang ito ay hindi katunayang si Cristo ay Diyos? Ayon sa mga nagsusuri sa talatang ito ang Diyos na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa Ama at hindi kay Cristo. Ganito ang pahayag ni Everett F. harrison, isang tagapagturong Protestante:

“Subalit, ang 'Diyos na siyang lalo sa lahat' ba ang tamang pagkasalin? Dahil sa iniiwasan ni Pablo sa ibang dako ang gayong tiyak na pagkilala, sa kabila ng kaniyang mataas na antas sa Cristolohiya , tinatanggihan ng ibang iskolar ang tradisyunal na pagkakasalin, kinakatigan ang ibang pagkakasalin tulad ng sa NEB (New English Bible):'Nawa ang Diyos, kataas-taasan sa lahat, ay purihin magpakailan man'. Ito'y nangangahulugang dapat tanggapin ang pangwakas na bahagi ng talata bilang isang doxologia at ipinapatutungkol sa Diyos (ang Ama).”

“But is 'God over all' the correct translation? On the ground that elsewhere Paul avoids such a stark identification, despite his high Christology, some scholars reject the traditional rendering, preferring something on the order of NEB:'May God, supreme above all, be blessed for ever'.' This involves taking the closing portion of the verse as a doxology and referring it to God the Father.”

Reference: The Expositor's Bible Commentary with the New International Version, vol. 10, p. 103. Gaebelin, Frank E., General Editor. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976.

All Vatican-duped Catholics and Protestants must depart from their cults and reject its false teachings!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#164 Jul 24, 2014
Hindi ba't ang pahayag ni Cristo sa Juan 10:30--“Ako at ang Ama ay iisa”--na binigyan ng maling interpretasyon ng mga napopoot kay Cristo noon, ay isa rin sa mga sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturo ngayon na Siya ay Diyos? Ang maling interpretasyon na si Cristo ay nagpakilalang Diyos ay pilit na ipinaaangkin kay Cristo---na sinabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos gayong wala naman Siyang sinabing ganito. Kung sanabi man ni Cristo na Siya at ang Ama ay iisa, hindi ito nangangahulugan na Siya ay Diyos. Sa pahayag Niyang iyon, ipinakilala lamang ni Cristo na kaisa Siya ng Diyos sa pangangalaga sa Kaniyan mga tupa.(Juan 10:27-30).

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#165 Jul 31, 2014
Maging ang Protestanteng teologo na si Werner Georg Kummel, na bagaman naniniwala rin na si Cristo ay Diyos, ay hindi sang-ayon na si Cristo ang Diyos na tinutukoy sa Roma 9:5. Ganito ang kaniyang pahayag:

“… Bilang pagsasaalang-alang sa mga teksto o talatang ito, kung gayon, hindi mapag-aalinlanganan na ang laging pinagdedebatehang pagpapala sa Roma 9:5 ('sa kanila[mga Israelita] nagmula ang Cristo ayon sa laman – ang Diyos na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa') ay tumutukoy lamang sa Diyos, bagaman batay sa palaugnayan (syntax) ay maaring tumutukoy kay Cristo. Na ang Diyos ang tinutukoy rito ay pinatutunayan ng paggamit ni Pablo, na ginamit na walang pagtatangi ang salitang 'Diyos' para sa Diyos Ama at higit pa rito ay hindi magawang ipakilala ang 'Cristo ayon sa laman' bilang 'Diyos na siyang lalo sa lahat'. Kaya nananatiling totoo at walang pag-aalinlangan na iniwasan na tawagin ni Pablo si Cristo na 'Diyos'.“

“… In view of these texts , then, it cannot be doubted that the much debated blessing in Rom. 9: 5 ('from them [the Israelites] comes Christ according to the flesh – the God who is over all is blessed forever, Amen') can refer only to God, although the syntax would allow reference to Christ. That here God must be meant is confirmed by the usage of Paul, who without exception employs the word 'God' for God the Father and who moreover could not chracterize the 'Christ according to the flesh as the “God over all'. Therefore it holds true without qualification that Paul avoids calling Christ 'God'.”

Refernce: Kummel, Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Roman Catholics and Protestants must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#166 Aug 6, 2014
Ganito rin ang karagdagang patotoo ng isang teologo na si Georg Kummel:

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea equating them.”

Reference: Kummel. Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Catholics and Protestants must depart from Catholicism and Protestantism!!! These cults are proselytizing false doctrines!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#168 Aug 12, 2014
Many are of the belief that the teaching that Christ is God comes from the Bible; that Christ introduced Himself as God; that the disciples of Christ called Him God; and that from the apostles came the teaching that Christ is God. Perhaps you will be surprised if you will hear from those who are teaching that Christ is God are themselves saying that the teaching does not come from the Bible. Let us now examine the declaration of a Roman Catholic priest, Richard McBrien, in his book entitled Catholicism:

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

Although Catholic priest, Richard McBrien, is believing that Christ is God, he admitted that the New Testament writers had no such teaching that Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#169 Aug 12, 2014
Another Catholic priest, Raymund Brown, has stated that Jesus was never called God in the Synoptic Gospels. Let us examine what are stated in his book Jesus: God and Man:

“Jesus is never called God in the Synoptic Gospels, and a passage like Mk. 10:18 would seem to preclude the possibility that Jesus used the title of himself. Even the fourth Gospel never portrays Jesus as saying specifically that he is God. The sermons which Acts attributes to the beginning of the Christian mission do not speak of Jesus as God. Thus, there is no reason that Jesus was called God in the earliest layers of the New Testament tradition. This negative conclusion is substantiated by the fact that Paul does not use the title in any epistle written before 58 ...”

Reference: Brown, Raymund F., Jesus: God and Man, p. 30. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, n.d.

Catholic priest, Raymund Brown, believes that Christ is God but he admitted that Jesus was never called God in the Synoptic Gospels, even in the fourth Gospel, and in the Book of Acts, and in the epistles of Apostle Paul.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#170 Aug 17, 2014
Not only from the ranks of Catholic priests wherein there are admissions that the New Testament does not mention Christ as God. These are also what are being discovered from Protestant theologians. Let us examine the statement of Allan Richardson in his book An Introduction to the Theology of the New Testament:

“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”

Reference: Richardson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.

According to Allan Richardson, a Protestant theologian who believes that Christ is God, nothing can be read from the New Testament that says Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#171 Aug 17, 2014
Again, not only from the ranks of Catholic priests are admissions that the New Testament does not say that Christ is God. This is also the discovery of a Protestant preacher, John A.T. Robinson, in his book Honest To God:

“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”

Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#175 Aug 31, 2014
It is admitted by theologians from the ranks of Catholics and Protestants that Christ was never called “God” by Apostle Paul. Why did not Apostle Paul called Christ “God”? What does Apostle Paul recognize about the true nature of our Lord Jesus Christ? This is what Apostle Paul teaches:

“For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus …“(I Tim. 2:5, NIV)

The belief of Apostle Paul is that there is only one true God. He can't call Christ 'God' because this will be in opposition to his personal belief that the Father is the only God (1 Cor. 8:6). To Apostle Paul, Christ is a man and He is the only Mediator between God and men.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#176 Aug 31, 2014
The same belief can also be discerned from the declarations of Apostle Peter about our Lord Jesus Christ. This is what had been proven by a former Catholic nun, Karen Armstrong, who studied about the history of the life of Christ. This is what she discovered:

“… Peter did not claim that Jesus of Nazareth was God. He 'was a man, commended to you by God by the miracles and portents and signs that God worked through him when he was among you'...”

Reference: Armstrong, Karen. A History of God, p. 107. Great Britain: Mandarin Paperbacks, 1994.

It is very clear that Christ was never called “God” by Apostles Peter and Paul, and this has been proven by those who themselves taught the teaching that Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#178 Sep 3, 2014
What thenwas the belief of the early Christians about Christ?

“We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ …“

Reference: Ladd, Eldon George. The Young Church, p. 48. London: Lutterworth Press; New York and Nashville: Abingdon Press, 1964.

According to the Protestant theologian, George Eldon Ladd, the early Christians never possessed the belief that Christ is God. There was no such doctrine in their thoughts, and they never had the belief of the Incarnation and the so-called pre-existence of Christ.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#180 Oct 12, 2014
Who then had declared that Christ is God? This is what a Catholic priest had said:

“… He was God. And this was the interpretation placed upon His words by those who hated them.”

Reference: A.D. Fr. Apologetics: A Course on Religious Instruction, p. 95. Nihil Obstat: Fr. Virgilio Soriano, Censur; Imprimatur: A.G. Casas, V. Gen. Philippines: Daughters of St. Paul, Phil., 1961.

"He was God" and this was the interpretation placed upon the words of Jesus Christ by those who hated His statements. Therefore, they had a mis-interpretation about what He said.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#181 Oct 12, 2014
What is one of the statements made by Jesus Christ which was mis-interpreted by those who hated Him and thus making them had the wrong notion that Jesus had said that He is God? Christ's statement in John 10:30-33 which says:

"I and the Father are one.” Again his Jewish opponents picked up stones to stone him, but Jesus said to them,“I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me?”

“We are not stoning you for any good work,” they replied,“but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God.”(NIV)

It is clear from these verses (see also Mark 2:1-10 and John 10:17-18) that those who hated the statements of Christ when He was still here on earth had given a mis-interpretation of His words -- they had thought that in His statements He had introduced Himself as 'God'.

Real Elias Ibarra
Guam

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Natural Disasters Discussions

Title Updated Last By Comments
News Little has happened in 2 months since Trump dec... 2 hr Bill 19
News Pointe Coupee man knows history (Feb '09) 13 hr Grace 25
News EPA overrules GE on Housatonic PCBs cleanup (Oct '16) Wed Gavone 15
News Is Sex with a Circumcised Man Different? (May '14) Wed Lba123 14
News A couple watch waves break on the sea wall at P... Wed Atlantic 1
News Utility scrutinized as California wildfire vict... Wed Cordwainer Trout 2
News Drug Czar Nominee Led Effort to Undermine Opioi... Oct 17 Evilgelicalling 1
More from around the web