Caught on camera: Moment ancient bell...

Caught on camera: Moment ancient bell tower crumbles during huge earthquake in Philippines

There are 164 comments on the Daily Mail story from Oct 19, 2013, titled Caught on camera: Moment ancient bell tower crumbles during huge earthquake in Philippines. In it, Daily Mail reports that:

This is the dramatic moment the bell tower of a Filipino church crumbles and falls to the ground during a 7.2 magnitude earthquake that killed 110.

Join the discussion below, or Read more at Daily Mail.

ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#130 Mar 17, 2014
Christ is man according to a bibilcal scholar:

“Mula sa mga gayong talata, maaari nating ikonklusyon na ang unang kaisipang Cristiano tungkol kay Jesus ay Siya'y isang tao na pinagkalooban ng kadakilaan ng Espiritu ng Diyos. Sa katunayan, sa mga unang kabanata ng [Aklat ng] mga Gawa, si Jesus ay dalawang ulit na tinawag na isang propetang tulad ni Moises na ibabangon ng Diyos upang ipahayag sa mga tao ang lahat ng katotohanan ng Diyos (Gawa 3:22; 7:37).”

“From such passages, we might conclude that the early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God. In fact, twice in the early chapters of Acts Jesus is designated a prophet like Moses whom God would raise up to declare to the people all the will of God (Acts 3:22; 7:37).”

Reference: George Eldon Ladd. The Young Church: Acts of the Apostles, p. 48.

All Trinitarians must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#133 Apr 4, 2014
Marami ang naniniwala na ang aral na si Cristo ay Diyos ay mula sa Biblia; na si Cristo mismo ang nagpakilala na Siya ay Diyos: na ang mga alagad ni Cristo ay tinawag Siyang Diyos; na sa mga apostol nagmula ang aral na Diyos si Cristo. Marahil ay magugulat kayo kung maririnig ninyo mula mismo sa mga nagtuturo na si Cristo ay Diyos na ang aral na ito ay wala sa Biblia. Tunghayan natin ang pagtatapat ng isang paring Katoliko na si Richard McBrien, sa kanyang aklat na Catholicism:

“Karaniwang binabanggit ng Bagong Tipan ang tungkol sa 'Diyos', ang Siya ring Diyos na gumagawa sa Matandang Tipan: ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay hindi man lamang binabanggit si Jesus bilang 'Diyos'.

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

Bagama't ang paring Katoliko na si Richard McBrien ay naniwalang si Cristo ay Diyos, inamin niya na ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay hindi nagpahayag na si Cristo ay Diyos.

All Trinitarians must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#134 Apr 9, 2014
Isa pang paring Katoliko, si Raymond Brown, ay nagpahayag din na si Jesus ay hindi tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko. Tunghayan natin ang mga isinasaad sa kanyang aklat na Jesus: God and Man:

“Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko, at ang isang talatang katulad ng Mar. 10:18 ay tila sinasarhan ang posibilidad na ginamit ni Jesus ang titulong iyon para sa Kaniyang sarili. Maging ang ikaapat na ebanghelyo (Juan) ay hindi kailanman inilarawan si Jesus na tiyakang nagsabi na Siya ay Diyos. Ang mga sermon sa Mga Gawa tungkol sa pasimula ng gawaing Cristiano ay hindi binabanggit si Jesus bilang Diyos. Kaya, walang dahilan upang isiping si Jesus ay tinawag na Diyos sa mga unang yugto ng tradisyon ng Bagong Tipan. Ang negatibong konklusyong ito ay pinatutunayan ng katotohanang hindi ginamit ni Pablo ang titulo sa alinman sa kaniyang mga epistola na naisulat bago ang taong 58 ...”

“Jesus is never called God in the Synoptic Gospels, and a passage like Mk. 10:18 would seem to preclude the possibility that Jesus used the title of himself. Even the fourth Gospel never portrays Jesus as saying specifically that he is God. The sermons which Acts attributes to the beginning of the Christian mission do not speak of Jesus as God. Thus, there is no reason that Jesus was called God in the earliest layers of the New Testament tradition. This negative conclusion is substantiated by the fact that Paul does not use the title in any epistle written before 58 ...”

Reference: Brown, Raymund F., Jesus: God and Man, p. 30. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, n.d.

Naniwala rin ang paring Katoliko na si Raymond Brown na si Cristo ay Diyos, ngunit inamin niya na si Jesus ay hindi tinawag na Diyos sa mga Ebanghelyo Sinoptiko, kahit na sa ikaapat na Ebanghelyo, gayon din sa aklat ng Mga Gawa at maging sa mga epistola ni Apostol Pablo.

All Trinitarians must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#135 Apr 12, 2014
Hindi lamang sa hanay ng mga paring Katoliko may pag-amin na hindi ipinahayag ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos. Ganito rin ang natuklasan ng mga teologong Protestante. Tunghayan natin ang sinabi ni Allan Richardson sa kaniyang aklat na An Introduction to the Theology of the New Testament:

“Saanman sa Bagong Tipan ay walang tuwiran o tahasang binanggit na si Cristo ay Diyos...”

“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”

Reference: Richardson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.

Ayon kay Allan Richardson, isang teologong Protestante na naniwala rin na si Cristo ay Diyos, walang matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos.Hindi lamang sa hanay ng mga paring Katoliko may pag-amin na hindi ipinahayag ng Bagong Tipan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must improve their very low Vatican-duped I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#136 Apr 17, 2014
Ganito rin ang pag-amin ng isang tagapagturong Protestante na si John A.T. Robinson sa kaniyang sinulat na Honest To God:

“Sinabi ng Bagong Tipan na si Jesus ay ang Salita ng Diyos, sinasabi nito na ang Diyos ay na kay Cristo, at sinasabi nito na si si Jesus ay ang Anak ng Diyos; subalit hindi nito sinasabi na si Jesus ay Diyos ...”

“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”

Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.

All Catholics and Protestants must depart from their false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#137 Apr 24, 2014
Marahil ay nagulat kayo sa inyong natunghayan na ang mga nagtataguyod ng aral na si Cristo ay Diyos, mula sa hanay ng mga paring Katoliko hanggang sa mga tagapagturong Protestante, ay umamin na hindi matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos. Lalo kayong mamamangha kapag mapatunayan ninyo na hindi itinuro ng mga apostol na Diyos si Cristo. Ganito ang patotoo ng isang iskolar ng Biblia:

“Hindi tiyakang ipinahayag ni Apostol Pablo na si Jesus ay Diyos bagaman sinabi niya sa mga naakay niya sa Colosas na si Jesus ay ang 'larawan'('[image' o 'ikon') ng di-nakikitang Diyos …“

“Paul never specifically states that Jesus was God, though he told the converts in Colossae that Jesus was the 'image' or 'ikon' of the invisible God ...”

Reference: Wilson, A.N. Jesus: A Life, p. 20. New York: W.W. Norton & Company, In., 1992.

Sa pag-aaral ni A.N. Wilson sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang nakita na tiyakang pahayag ni Apostol Pablo na si Cristo ay Diyos. Walang matutunghayan sa Bagong Tipan na si Cristo ay tinawag na Diyos.

All Roman catholics and Protestants must depart from their spurious religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#138 Apr 30, 2014
Maging ang teologong Protestante na si Georg Kummel ay nagpatotoo na “iniwasan” ni Apostol Pablo na tawaging “Diyos” si Cristo. Ganito ang kaniyang pahayag:

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea of equating them.”

Reference: Kummel, Georg W. The Theology of the New Testament, p. 164. Trans. John F. Steely . New York & Nashville: Abingdon Press, 1973.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#139 May 4, 2014
Sumang-ayon din si Hans Kung, isang bantog na teologong Katoliko, na si Cristo ay hindi tinawag na Diyos sa mga sulat ni Apostol Pablo:

“… Ngunit sa kabilang dako si Jesus ay madalang na tuwirang tinawag na 'Diyos' at mismomg si Pablo ay hindi Siya kailanman tinawag na gayon ...”
“… But on the other hand Jesus is scarcely ever directly called 'God' and never by Paul himself ...”

Reference: Hans Kung. On Being A Christian, p. 440. New York: Image Book, 19 66.

Inamin ng mga teologo sa hanay ng mga Katoliko at Protestante na si Cristo ay hindi tinawag na “Diyos” ni Apostol Pablo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#141 May 10, 2014
Bakit hindi tinawag na “Diyos” ni Apostol Pablo ang ating Panginoong JesuCristo? Ano ba ang pagkakilala ni Apostol Pablo tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ganito ang itinuro ng Apostol Pablo:

“Sapagkat may isang Diyos at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.”(I Tim. 2:5)

Ang paniniwala ni Apostol Pablo ay isa lamang ang tunay na Diyos. Hindi niya maaaring tawaging Diyos si Cristo sapagkat ito ay salungat sa kaniyang paniniwala na ang Ama ang iisang Diyos (I Cor. 8:6). Para kay Pablo si Cristo ay tao at Siya ang iisang Tagapamagitan ng mga tao sa Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA DickSUCKER

Providence, UT

#142 May 10, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
Sumang-ayon din si Hans Kung, isang bantog na teologong Katoliko, na si Cristo ay hindi tinawag na Diyos sa mga sulat ni Apostol Pablo:
“… Ngunit sa kabilang dako si Jesus ay madalang na tuwirang tinawag na 'Diyos' at mismomg si Pablo ay hindi Siya kailanman tinawag na gayon ...”
“… But on the other hand Jesus is scarcely ever directly called 'God' and never by Paul himself ...”
Reference: Hans Kung. On Being A Christian, p. 440. New York: Image Book, 19 66.
Inamin ng mga teologo sa hanay ng mga Katoliko at Protestante na si Cristo ay hindi tinawag na “Diyos” ni Apostol Pablo.
Real Elias Ibarra
Guam
.
Who you gonna believe?
the Humans-> Peter, Paul or Feliks Manalo the Sex maniac Rapist of Rosita trillanes
orrrrrr the -> The Holy God the father?
.
HEBREWS 1:8- but to the Son he said, Your Throne, O GOD! is FOREVER
and
EVER; a Scepter of righteousness <- is the Scepter of your-> kingdom?
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#143 May 14, 2014
ELIAS IBARRA DickSUCKER wrote:
<quoted text>.
Who you gonna believe?
the Humans-> Peter, Paul or Feliks Manalo the Sex maniac Rapist of Rosita trillanes
orrrrrr the -> The Holy God the father?
.
HEBREWS 1:8- but to the Son he said, Your Throne, O GOD! is FOREVER
and
EVER; a Scepter of righteousness <- is the Scepter of your-> kingdom?
Pagan Cretin,

Answered already in other threads!!! You are flooding the INTERNET because you are without civilized manners!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA DickSUCKER

Providence, UT

#145 May 14, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Pagan Cretin,
Answered already in other threads!!! You are flooding the INTERNET because you are without civilized manners!!!
Real Elias Ibarra
Guam
.
Hey pagan! Fake Christian! who you gonna believe?
the Human
Sex maniac Feliks Manalo Ysagun the RAPIST of your BRETHREN? or you mean your sister-> ROSITA TRILLANES, PETER, Feliks Manalo Ysagin the Sex maniac Rapist of your BRETHREN ( means brother or you mean ur Sibling) ROSITA TRILLANES, and PAUL?
or
the Holy God the Father TAT TELLS you that your Jesus Christ the Lord is God and your Creator that created your stinky pagan Asz?
here
Memorize this again and again!- HEBREWS 1:8-...Jesus is God!
and
the God the father NEVER LIES!
.
DO NOT accuse GOD the Father of lying! its a Blasphemy!
you loseee Pagan? again and again?
ELIAS IBARRA DickSUCKER

Providence, UT

#146 May 14, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Pagan Cretin,
Answered already in other threads!!! You are flooding the INTERNET because you are without civilized manners!!!
Real Elias Ibarra
Guam
don't worry pagan FAKE Christian!
I'm COPYING your tactics
and
Again don't worry it well be FLOODED by this Chapter -> HEBREWS 1:8 !!
from the TOP to the BOTTOM of your stinky aszhole
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#147 May 16, 2014
ELIAS IBARRA DickSUCKER wrote:
<quoted text>
don't worry pagan FAKE Christian!
I'm COPYING your tactics
and
Again don't worry it well be FLOODED by this Chapter -> HEBREWS 1:8 !!
from the TOP to the BOTTOM of your stinky aszhole
Cretin Pagan,

What you should tell instead is this that Catholic and Protestant authorities discovered that there is no mention in the Bible that Christ is God:

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”

Reference: Ricahrdson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.

All Catholics and Protestants must reject all fabricated Trinitarian doctrines and join the Iglesia ni Cristo!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS SATANAS IBARRA

Tempe, AZ

#149 May 16, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
<quoted text>
Cretin Pagan,
What you should tell instead is this that Catholic and Protestant authorities discovered that there is no mention in the Bible that Christ is God:
“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”
Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.
“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”
Reference: Ricahrdson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.
All Catholics and Protestants must reject all fabricated Trinitarian doctrines and join the Iglesia ni Cristo!!!
Real Elias Ibarra
Guam
.
in the NEW TESTAMENT
the
writers
WROTE
this-> HEBREWS 1:8- unto the Son, He said; Your THRONE->> O God!
.
In the NEW TESTAMENT
the writers

wrote this-> JOHN 20:28- Thomas replied
to
Him ( Jesus Christ, the Lord God) My LORD and my GOD!
what
else' you wanna know the TRUTH of Jesus Divinity in the Holy Bible's NEW TESTAMENT?
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#150 May 17, 2014
ELIAS SATANAS IBARRA wrote:
<quoted text>
.
in the NEW TESTAMENT
the
writers
WROTE
this-> HEBREWS 1:8- unto the Son, He said; Your THRONE->> O God!
.
In the NEW TESTAMENT
the writers
wrote this-> JOHN 20:28- Thomas replied
to
Him ( Jesus Christ, the Lord God) My LORD and my GOD!
what
else' you wanna know the TRUTH of Jesus Divinity in the Holy Bible's NEW TESTAMENT?
Pagan Cretin,

These Catholic and Protestant authorities who are also duping their respective faithfuls in many other aspects have themseves admitted that Christ is not mentioned in the Bible as God:

“Paul never specifically states that Jesus was God, though he told the converts in Colossae that Jesus was the 'image' or 'ikon' of the invisible God ...”

Reference: Wilson, A.N. Jesus: A Life, p. 20. New York: W.W. Norton & Company, In., 1992.

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea of equating them.”

Reference: Kummel, Georg W. The Theology of the New Testament, p. 164. Trans. John F. Steely . New York & Nashville: Abingdon Press, 1973.

Your skull is more empty tham the authors above!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#151 May 22, 2014
Ang Panginoong Jesucristo naman kaya ay may pahayag o pagpapakilala na Siya ay Diyos? Ganito ang patotoo ng Protestanteng manunulat na si John Robertson:

“… Hindi kailanman inangkin ni Jesus na Siya ay Diyos ...”

“… Jesus never claims to be God,…“

Reference: Robertson, John A.T. Honest To God, p. 73. London: SCM PressLtd., 1963

Bakit kaya kahit minsan ay hindi ipinahayag ni Jesus na Siya ay Diyos? Ano ang pagpapakilala ni Cristo sa Kaniyang sarili? Tunghayan natin ang Kaniyang pahayag:

“I am a man who has told you the truth I heard from God. But you are trying to kill me. Abraham did nothing like that.”(Ako ay tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Subalit tinatangka ninyo akong patayin. Walang ginawang gayon si Abraham.)(John 8:40, Easy-to-Read Version)

Ang pagpapakilala ni Cristo mismo sa Kaniyang sarili ay Siya'y tao. Hindi Niya kailanman sinabi na Siya ay Diyos, kaya hindi nakapagtataka na hindi Siya tinawag na “Diyos” ng mga apostol.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#152 May 28, 2014
Ano, kung gayon, ang paniniwala ng mga unang Cristiano tungkol kay Cristo?

“Binabasa natin ang mga Ebanghelyo at ang aklat ng mga Gawa sa liwanag ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at sa pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Gayunman, ang mga unang Cristiano ay walang anumang gayong konsepto sa kanilang mga isipan. Wala silang doktrina tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo …“

“We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ …“

Reference: Ladd, Eldon George. The Young Church, p. 48. London: Lutterworth Press; New York and Nashville: Abingdon Press, 1964.

Ayon sa pahayag na ito ng teologong Protestante na si George Eldon Ladd, ang mga unang Cristiano ay hindi nagtaglay ng paniniwala na si Cristo ay Diyos. Walang gayong doktrina sa isipan nila, at hindi rin sila naniniwala sa tinatawag na inkarnasyon at sa diumano'y pre-eksistensiya ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#153 Jun 4, 2014
Sino kung gayon ang nagsabi na si Cristo ay Diyos? Ganito ang pahayag ng isang paring Katoliko:

“… Siya ay Diyos. At ito ang interpretasyon na inilagay sa Kaniyang mga pananalita ng mga namumuhi sa mga ito.”

“… He was God. And this was the interpretation placed upon His words by those who hated them.”

Reference: A.D. Fr. Apologetics: A Course on Religious Instruction, p. 95. Nihil Obstat: Fr. Virgilio Soriano, Censur; Imprimatur: A.G. Casas, V. Gen. Philippines: Daughters of St. Paul, Phil., 1961.

“Siya ay Diyos” ang mga salita na inilagay ng mga taong napopoot sa mga pananalita ni Jesus. Samakatuwid, nagkaroon sila ng maling pagkaunawa sa mga pahayag ni Cristo.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#154 Jun 7, 2014
Ano ang isa sa mga ipinahayag ni Jesus na binigyan ng maling iterpretasyon ng mga napopoot sa Kaniya kung kaya't inakala nilang sinasabi raw ni Cristo na Siya ay Diyos? Ang Juan 10:30-33 na ganito ang isinasaad:

“Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya' batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Judio, Hindi sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos.”

Maliwanag sa mga talatang ito (tingnan din ang Mar. 2:1-10 at Juan 10:17-18) na ang mga napopoot sa mga salita ni Cristo noong narito pa Siya sa lupa ay nagbigay ng maling interpretasyon sa Kaniyang mga salita – inakala nilang sa Kaniyang mga pananalita ay nagpapakilala Siyang Diyos.

Real Elias Ibarra
Guam

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Natural Disasters Discussions

Title Updated Last By Comments
News How a broken arm and a barking dog help save 88... 1 hr Angel 4
News Love in the air: Pope marries couple on papal p... Fri Pardon Pard 1
News 'Searching for a miracle' in California mudslides Fri Muddy buddy 2
News Op-Ed Contributor: The Wrong Way to Treat Opioi... Thu noobieR 1
News Be prepared for any emergency, says Region (May '12) Jan 17 what is nuke plan eh 7
News Mild earthquake felt in Victoria Jan 16 RDL 2
News 80% chance of heavy snow this evening as 'Storm... Jan 16 Mother Nature 1
More from around the web