Philippines Seeks Experts' Help To Re...

Philippines Seeks Experts' Help To Restore Churches Damaged By Earthquake

There are 112 comments on the Malaysian National News Agency story from Oct 17, 2013, titled Philippines Seeks Experts' Help To Restore Churches Damaged By Earthquake. In it, Malaysian National News Agency reports that:

The Philippine government has invited foreign experts to help in restoring historical churches in central provinces of Bohol and Cebu damaged in a recent earthquake, Xinhua news agency reported.

Join the discussion below, or Read more at Malaysian National News Agency.

ELIAS IBARRA

Guam

#97 Jun 5, 2014
Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

“30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na 'iisa'[one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito'y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito'y maaaring maghayag ng anumang union, at ang patrikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon – alalaong baga'y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.”

“I and my Father are one. The word translated 'one' is not in the masculine, but in the neuter gender. It expresses union, but not the precise nature of the union. It may express any union, and the particular kind intended is to be inferred from the connection. In the previous verse he had said that he and his Father were united in the same object – that is, in redeeming and preserving his people. It was this that gave occasion for this remark.”

Reference; Barnes, Albert. Barnes' Notes – Notes on the New Testament, p. 293. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985.

Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibilangan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#98 Jun 8, 2014
Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

“Ang salita para sa 'isa' ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang Kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos na iisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …“

“The word for 'one' is the neuter hen, not the masculine heis: Jesus and his Father are not one person, as the masculine would suggest … Jesus and his Father are perfectly one in action, in what they do …“

Reference: Carson, D.A. The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394. Grand Rapids, Michigan: W.M.B. Eerdmans Publishing Co., 1991.

“Ang 'iisa' ay neuter,'iisang bagay', at hindi 'isang persona'. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.”

“'One' is neuter,'one thing' and not 'one person'. Identity is not asserted' but essential unity is.”

Reference: Morris, Leon. The New International Commentary on the New Testament: The Gospel According to John, p. 522. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

“Totoong ipinahayag ni Jesus,'Ako at ang aking Ama ay iisa',(Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen ('iisa') ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.”

“Jesus did state,'I and My father are one',(John 10:30). But this does not mean that Jesus and His Father are one Person … for the Greek neuter hen ('one') is used by the apostle John instead of the masculine heis; therefore essential unity is meant, not absolute identity.”

Reference: Systematic Theology: A Pentecostal Perspective, p.174.

Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay7 hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must reject the Trinitarian doctrines and depart from these false religions!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#100 Jun 12, 2014
Maging ang Protestanteng teologo na si Werner Georg Kummel, na bagaman naniniwala rin na si Cristo ay Diyos, ay hindi sang-ayon na si Cristo ang Diyos na tinutukoy sa Roma 9:5. Ganito ang kaniyang pahayag:

“… Bilang pagsasaalang-alang sa mga teksto o talatang ito, kung gayon, hindi mapag-aalinlanganan na ang laging pinagdedebatehang pagpapala sa Roma 9:5 ('sa kanila[mga Israelita] nagmula ang Cristo ayon sa laman – ang Diyos na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa') ay tumutukoy lamang sa Diyos, bagaman batay sa palaugnayan (syntax) ay maaring tumutukoy kay Cristo. Na ang Diyos ang tinutukoy rito ay pinatutunayan ng paggamit ni Pablo, na ginamit na walang pagtatangi ang salitang 'Diyos' para sa Diyos Ama at higit pa rito ay hindi magawang ipakilala ang 'Cristo ayon sa laman' bilang 'Diyos na siyang lalo sa lahat'. Kaya nananatiling totoo at walang pag-aalinlangan na iniwasan na tawagin ni Pablo si Cristo na 'Diyos'.“

“… In view of these texts , then, it cannot be doubted that the much debated blessing in Rom. 9: 5 ('from them [the Israelites] comes Christ according to the flesh – the God who is over all is blessed forever, Amen') can refer only to God, although the syntax would allow reference to Christ. That here God must be meant is confirmed by the usage of Paul, who without exception employs the word 'God' for God the Father and who moreover could not chracterize the 'Christ according to the flesh as the “God over all'. Therefore it holds true without qualification that Paul avoids calling Christ 'God'.”

Refernce: Kummel, Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Roman Catholics and Protestants must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#101 Jun 16, 2014
Ganito rin ang patotoo ng isang teologo na si Georg Kummel:

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea equating them.”

Reference: Kummel. Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Catholics and Protestants must depart from Catholicism and Protestantism!!! These cults are proselytizing false doctrines!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#103 Jun 22, 2014
Many are of the belief that the teaching that Christ is God comes from the Bible; that Christ introduced Himself as God; that the disciples of Christ called Him God; and that from the apostles came the teaching that Christ is God. Perhaps you will be surprised if you will hear from those who are teaching that Christ is God are themselves saying that the teaching does not come from the Bible. Let us now examine the declaration of a Roman Catholic priest, Richard McBrien, in his book entitled Catholicism:

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

Although Catholic priest, Richard McBrien, is believing that Christ is God, he admitted that the New Testament writers had no such teaching that Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#104 Jun 29, 2014
Another Catholic priest, Raymond Brown, has stated that Jesus was never called God in the Synoptic Gospels. Let us examine what are stated in his book Jesus: God and Man:

“Jesus is never called God in the Synoptic Gospels, and a passage like Mk. 10:18 would seem to preclude the possibility that Jesus used the title of himself. Even the fourth Gospel never portrays Jesus as saying specifically that he is God. The sermons which Acts attributes to the beginning of the Christian mission do not speak of Jesus as God. Thus, there is no reason that Jesus was called God in the earliest layers of the New Testament tradition. This negative conclusion is substantiated by the fact that Paul does not use the title in any epistle written before 58 ...”

Reference: Brown, Raymund F., Jesus: God and Man, p. 30. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, n.d.

Catholic priest, Raymond Brown, believes that Christ is God but he admitted that Jesus was never called God in the Synoptic Gospels, even in the fourth Gospel, and in the Book of Acts, and in the epistles of Apostle Paul.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Guam

#106 Jul 2, 2014
Not only from the ranks of Catholic priests wherein there are admissions that the New Testament does not mention Christ as God. These are also what are being discovered from Protestant theologians. Let us examine the statement of Allan Richardson in his book An Introduction to the Theology of the New Testament:

“The New Testament nowhere says tout court that Christ is God.”

Reference: Richardson, Allan. An Introductioin to the Theology of the New Testament, p. 63. London, Great Britain: SLM Press Ltd., 1958.

According to Allan Richardson, a Protestant theologian who believes that Christ is God, nothing can be read from the New Testament that says Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#107 Jul 9, 2014
Not only from the ranks of Catholic priests are admissions that the New Testament does not say that Christ is God. This is also the discovery of a Protestant preacher, John A.T. Robinson, in his book Honest To God:

“The New Testament says that Jesus was the Word of God, it says that God was in Christ, it says that Jesus is the Son of God; but it does not say that Jesus was God ...”

Reference: Robinson, John A.T. Honest To God, p. 70. London: SCM Press Ltd., 1963.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#108 Jul 9, 2014
Perhaps, you had been surprised on what you came to know that those proselytizing the teaching that Christ is God, from the ranks of Catholic priests to that of the Protestant preachers, have admitted that it could never be found in the New Testament that Christ is God:

“Paul never specifically states that Jesus was God, though he told the converts in Colossae that Jesus was the 'image' or 'ikon' of the invisible God ...”

Reference: Wilson, A.N. Jesus: A Life, p. 20. New York: W.W. Norton & Company, In., 1992.

From the studies made by A.N. Wilson about the life of our Lord Jesus Christ, he never found out that Apostle Paul had made a clear and sure declaration that Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#109 Jul 29, 2014
Even Protestant theologian, Georg Kummel, had attested that the Apostle Paul had "avoided" calling Christ 'God'. This is what he said:

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea of equating them.”

Reference: Kummel, Georg W. The Theology of the New Testament, p. 164. Trans. John F. Steely . New York & Nashville: Abingdon Press, 1973.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#110 Jul 29, 2014
A well-known Catholic theologian, Hans Kung, also agreed that Apostle Paul in his epistles never called Christ 'God':

“… But on the other hand Jesus is scarcely ever directly called 'God' and never by Paul himself ...”

Reference: Hans Kung. On Being A Christian, p. 440. New York: Image Book, 19 66.

Roman Catholic and Protestant theologians had admitted that Apostle Paul never called Jesus Christ 'God'.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#111 Aug 4, 2014
Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

“Ang salita para sa 'isa' ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang Kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos na iisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …“

“The word for 'one' is the neuter hen, not the masculine heis: Jesus and his Father are not one person, as the masculine would suggest … Jesus and his Father are perfectly one in action, in what they do …“

Reference: Carson, D.A. The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394. Grand Rapids, Michigan: W.M.B. Eerdmans Publishing Co., 1991.

“Ang 'iisa' ay neuter,'iisang bagay', at hindi 'isang persona'. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.”

“'One' is neuter,'one thing' and not 'one person'. Identity is not asserted' but essential unity is.”

Reference: Morris, Leon. The New International Commentary on the New Testament: The Gospel According to John, p. 522. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

“Totoong ipinahayag ni Jesus,'Ako at ang aking Ama ay iisa',(Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen ('iisa') ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.”

“Jesus did state,'I and My father are one',(John 10:30). But this does not mean that Jesus and His Father are one Person … for the Greek neuter hen ('one') is used by the apostle John instead of the masculine heis; therefore essential unity is meant, not absolute identity.”

Reference: Systematic Theology: A Pentecostal Perspective, p.174.

Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay7 hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

All Catholics and Protestants must reject the Trinitarian doctrines and depart from these false religions!!!

Ral Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#112 Aug 4, 2014
Roma 9:5

“Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa.”

Alam ba ninyo na maging ang nasa Roma 9:5 ay tinatanggihan din ng marami bilang batayan ng paniniwala na Diyos si Cristo? Na ang talatang ito ay hindi katunayang si Cristo ay Diyos? Ayon sa mga nagsusuri sa talatang ito ang Diyos na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa Ama at hindi kay Cristo. Ganito ang pahayag ni Everett F. harrison, isang tagapagturong Protestante:

“Subalit, ang 'Diyos na siyang lalo sa lahat' ba ang tamang pagkasalin? Dahil sa iniiwasan ni Pablo sa ibang dako ang gayong tiyak na pagkilala, sa kabila ng kaniyang mataas na antas sa Cristolohiya , tinatanggihan ng ibang iskolar ang tradisyunal na pagkakasalin, kinakatigan ang ibang pagkakasalin tulad ng sa NEB (New English Bible):'Nawa ang Diyos, kataas-taasan sa lahat, ay purihin magpakailan man'. Ito'y nangangahulugang dapat tanggapin ang pangwakas na bahagi ng talata bilang isang doxologia at ipinapatutungkol sa Diyos (ang Ama).”

“But is 'God over all' the correct translation? On the ground that elsewhere Paul avoids such a stark identification, despite his high Christology, some scholars reject the traditional rendering, preferring something on the order of NEB:'May God, supreme above all, be blessed for ever'.' This involves taking the closing portion of the verse as a doxology and referring it to God the Father.”

Reference: The Expositor's Bible Commentary with the New International Version, vol. 10, p. 103. Gaebelin, Frank E., General Editor. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976.

All Vatican-duped Catholics and Protestants must depart from their cults and reject its false teachings!!!

Real Elias Ibarra
Guam
Father Damaso

Zion, IL

#113 Aug 4, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
Roma 9:5
“Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa.”
Alam ba ninyo na maging ang nasa Roma 9:5 ay tinatanggihan din ng marami bilang batayan ng paniniwala na Diyos si Cristo? Na ang talatang ito ay hindi katunayang si Cristo ay Diyos? Ayon sa mga nagsusuri sa talatang ito ang Diyos na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa Ama at hindi kay Cristo. Ganito ang pahayag ni Everett F. harrison, isang tagapagturong Protestante:
“Subalit, ang 'Diyos na siyang lalo sa lahat' ba ang tamang pagkasalin? Dahil sa iniiwasan ni Pablo sa ibang dako ang gayong tiyak na pagkilala, sa kabila ng kaniyang mataas na antas sa Cristolohiya , tinatanggihan ng ibang iskolar ang tradisyunal na pagkakasalin, kinakatigan ang ibang pagkakasalin tulad ng sa NEB (New English Bible):'Nawa ang Diyos, kataas-taasan sa lahat, ay purihin magpakailan man'. Ito'y nangangahulugang dapat tanggapin ang pangwakas na bahagi ng talata bilang isang doxologia at ipinapatutungkol sa Diyos (ang Ama).”
“But is 'God over all' the correct translation? On the ground that elsewhere Paul avoids such a stark identification, despite his high Christology, some scholars reject the traditional rendering, preferring something on the order of NEB:'May God, supreme above all, be blessed for ever'.' This involves taking the closing portion of the verse as a doxology and referring it to God the Father.”
Reference: The Expositor's Bible Commentary with the New International Version, vol. 10, p. 103. Gaebelin, Frank E., General Editor. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976.
All Vatican-duped Catholics and Protestants must depart from their cults and reject its false teachings!!!
Real Elias Ibarra
Guam
Real Patsuptsup,

What is the total membership of iglesia ni cristo?

improve your low IQ. jijijijijiji

Real Father Damaso
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#114 Aug 10, 2014
Father Damaso wrote:
<quoted text>Real Patsuptsup,
What is the total membership of iglesia ni cristo?
improve your low IQ. jijijijijiji
Real Father Damaso
Damasyang,

We are in the millions all over the world!!! CNN says: "The I.N.C Is The World's Fastest Growing Religion." There is a thread about it here in Topix!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Tamuning, Guam

#115 Aug 10, 2014
Maging ang Protestanteng teologo na si Werner Georg Kummel, na bagaman naniniwala rin na si Cristo ay Diyos, ay hindi sang-ayon na si Cristo ang Diyos na tinutukoy sa Roma 9:5. Ganito ang kaniyang pahayag:

“… Bilang pagsasaalang-alang sa mga teksto o talatang ito, kung gayon, hindi mapag-aalinlanganan na ang laging pinagdedebatehang pagpapala sa Roma 9:5 ('sa kanila[mga Israelita] nagmula ang Cristo ayon sa laman – ang Diyos na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa') ay tumutukoy lamang sa Diyos, bagaman batay sa palaugnayan (syntax) ay maaring tumutukoy kay Cristo. Na ang Diyos ang tinutukoy rito ay pinatutunayan ng paggamit ni Pablo, na ginamit na walang pagtatangi ang salitang 'Diyos' para sa Diyos Ama at higit pa rito ay hindi magawang ipakilala ang 'Cristo ayon sa laman' bilang 'Diyos na siyang lalo sa lahat'. Kaya nananatiling totoo at walang pag-aalinlangan na iniwasan na tawagin ni Pablo si Cristo na 'Diyos'.“

“… In view of these texts , then, it cannot be doubted that the much debated blessing in Rom. 9: 5 ('from them [the Israelites] comes Christ according to the flesh – the God who is over all is blessed forever, Amen') can refer only to God, although the syntax would allow reference to Christ. That here God must be meant is confirmed by the usage of Paul, who without exception employs the word 'God' for God the Father and who moreover could not chracterize the 'Christ according to the flesh as the “God over all'. Therefore it holds true without qualification that Paul avoids calling Christ 'God'.”

Refernce: Kummel, Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#116 Aug 16, 2014
Maging ang Protestanteng teologo na si Werner Georg Kummel, na bagaman naniniwala rin na si Cristo ay Diyos, ay hindi sang-ayon na si Cristo ang Diyos na tinutukoy sa Roma 9:5. Ganito ang kaniyang pahayag:

“… Bilang pagsasaalang-alang sa mga teksto o talatang ito, kung gayon, hindi mapag-aalinlanganan na ang laging pinagdedebatehang pagpapala sa Roma 9:5 ('sa kanila[mga Israelita] nagmula ang Cristo ayon sa laman – ang Diyos na maluwalhati magpakailan man, Siya nawa') ay tumutukoy lamang sa Diyos, bagaman batay sa palaugnayan (syntax) ay maaring tumutukoy kay Cristo. Na ang Diyos ang tinutukoy rito ay pinatutunayan ng paggamit ni Pablo, na ginamit na walang pagtatangi ang salitang 'Diyos' para sa Diyos Ama at higit pa rito ay hindi magawang ipakilala ang 'Cristo ayon sa laman' bilang 'Diyos na siyang lalo sa lahat'. Kaya nananatiling totoo at walang pag-aalinlangan na iniwasan na tawagin ni Pablo si Cristo na 'Diyos'.“

“… In view of these texts , then, it cannot be doubted that the much debated blessing in Rom. 9: 5 ('from them [the Israelites] comes Christ according to the flesh – the God who is over all is blessed forever, Amen') can refer only to God, although the syntax would allow reference to Christ. That here God must be meant is confirmed by the usage of Paul, who without exception employs the word 'God' for God the Father and who moreover could not chracterize the 'Christ according to the flesh as the “God over all'. Therefore it holds true without qualification that Paul avoids calling Christ 'God'.”

Refernce: Kummel, Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Roman Catholics and Protestants must improve their very low I.Q.!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#117 Aug 16, 2014
Ganito rin ang patotoo ng isang teologo na si Georg Kummel:

“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”

“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea equating them.”

Reference: Kummel. Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.

All Catholics and Protestants must depart from Catholicism and Protestantism!!! These cults are proselytizing false doctrines!!!

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS IBARRA

Yigo, Guam

#119 Aug 16, 2014
Many are of the belief that the teaching that Christ is God comes from the Bible; that Christ introduced Himself as God; that the disciples of Christ called Him God; and that from the apostles came the teaching that Christ is God. Perhaps you will be surprised if you will hear from those who are teaching that Christ is God are themselves saying that the teaching does not come from the Bible. Let us now examine the declaration of a Roman Catholic priest, Richard McBrien, in his book entitled Catholicism:

“The New Testametn speaks simply of 'God', the same God who was at work in the Old Testament: the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The New Testament writers do not even ordinarily speak of Jesus as 'God”...”

Reference: McBrien, Richard P. Catholicism, Third Edition, p. 282. Great Britain: Geoffrey Chapman, 1951.

Although Catholic priest, Richard McBrien, is believing that Christ is God, he admitted that the New Testament writers had no such teaching that Christ is God.

Real Elias Ibarra
Guam
ELIAS SATANAS IBARRA

Manassas, VA

#120 Aug 16, 2014
ELIAS IBARRA wrote:
Ganito rin ang patotoo ng isang teologo na si Georg Kummel:
“Lalong malinaw mula sa katotohanang iniwasan ni Pablo na tawaging 'Diyos' si Cristo, na wala siyang isipang pagpantayin sila.”
“It is evident, further, from the fact that Paul avoids calling Christ 'God' that he has no idea equating them.”
Reference: Kummel. Werner Georg.The Theology of the New Testament, p. 164. Nashville and New York: Abington Press, 1973.
All Catholics and Protestants must depart from Catholicism and Protestantism!!! These cults are proselytizing false doctrines!!!
Real Elias Ibarra
Guam
.
ELIAS SATANAS IBARRAt! you can't get away form the 'truth!?!
" are you Challenging me" when you said
that Jesus Christ The LORD GOD never Created the SATAN (like you?)??

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Earthquake Discussions

Title Updated Last By Comments
News Earthquake occurs in Lake Erie Dec 5 Porcelain throne 4
7.5+, 5 days, 11/30-12/5/17, 20:00 UTC start Fo... Dec 1 Tester_1 2
News Mexico's Day of the Dead mourns quake victims Nov '17 Rev Cash Dollar 3
News Mexico City's Day of Dead parade honors quake r... Oct '17 Wholly Silicon Wafer 1
News Small Earthquake Recorded In Lincoln County Sep '17 They cannot kill ... 3
News Cassie Sainsbury Colombian mafia said they'd mu... Sep '17 thetazva 3
News Trapped girl a symbol for Mexico's quake rescue... Sep '17 Pat Robertson s F... 2
More from around the web