Try MINTY FRESH www.nerdnirvana.org/2010/04/05/butt-sniffing-... MINTY FRESH everyday.