PM launches Tonga's first social bene...

PM launches Tonga's first social benefits scheme for elderly

There are 16 comments on the Matangi Tonga story from Sep 21, 2012, titled PM launches Tonga's first social benefits scheme for elderly. In it, Matangi Tonga reports that:

'Ili'ili 'Ahokava from Vaololoa, receives the first social benefits payment from Tonga's Prime Minister Lord Tu'ivakano. 21 September 2012.

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

Since: Sep 12

Location hidden

#1 Sep 21, 2012
this is great news, about time the senior citizen of Tonga receive such benefit, it might be much but its something... malo e 'ofa ki tonga
Fifili

Auckland, New Zealand

#2 Sep 21, 2012
Ko e PM tatau pe 'e ni na'a ne foaki 'a e lau miliona 'a e kakai, ma'a e Tongaset, pea 'oku ne 'ilo 'a e 'ikai ha $$$$'a e pule'anga, ka ne feinga ke tauhele'i 'a e loto 'o e kakai 'aki 'a e $65 ki he ta'u motu'a ko e 75.

Pea ta ne'ine'i ke talaange 'e he Pilinisi Tu'ipelehake "Ke lue aa ki Nukunuku mo e vale, he 'oku 'ikai pe ke to e falala ia ki he 'e ne taki 'a e fonua, pea mo'ene kau minisita.

'Oku malava noa pe 'e he ngaahi famili ia 'o tauhi 'enau kau vaivai. Tanaki 'a e ivi ia 'o e kakai ke totongi 'aki 'a e fu'u no ta'e fakakaukau'i mei Siaina.

'Ikai pe ha to e laka ia 'e tonu!!!!!!!! Vale 'e ne matolu pehee!!!!

Ta na'e tonu pe 'a e tali ia 'a 'Aisake Eke,'i hono kole ia 'e he PM mo e pule'anga ke 'aluange 'o minisitaa, pea talaange 'e 'Aisake, "Toki talanoa mai 'i he 'osi 'a e fili fakahaloto ki he Vote of No Confidence"

Kuo mole maa 'i he kau taki. Pea ko e me'a pe 'eni 'e hoko ki ai, ko e kole ha taha ki he minisitaa, pea mo e tufa pa'anga hahahahahahahaha malie kakai!!!!!!
fakaoli

Tonga

#3 Sep 21, 2012
'Unga he'ikai ke a'u 'ae vahe kihe kaukau vaivai 'o $1 miliona? Fakafehoanaki ia kia $19 miliona kuo ne foaki kia Pilolevu?

Fiefia e kau vaivai he ma'u 'enau ki'i seniti ka koe taimi pe 'e 'omai ai ha'anau ki'i puha fakamoimoi mei honau ngaahi famili 'ihe ngaahi fonua muli koe 'ene toe fakafoki ia 'enau ki'i vahe kihe pule'anga 'o fou atu 'ihe tute moe tukuhau. Koe me'a 'e fakaoli taha koe 'ikai ke ngata pe 'ihe ki'i pa'anga na'e vahe atu kiate kinautolu ka koe toe fekau ke kole kihe fanau moe famili 'i muli ke toe 'omai ha pa'anga ke fakalava'aki 'ae tute moe ngaahi me'a kehe kae toki lava ke faka'ata 'ae uta ke nau 'alu moia.
Lole

Australia

#4 Sep 22, 2012
Malie tama e ki'i fo'i scheme tauhele 'ulu ko'eni 'a e Palemia he funga 'o e pakupaku 'a e fonua.... Ouaaa

Is it sustainable??? Will it continue for the next hundred of years...???? Oku malie 'a e founga ni he 'oku fakapoto ka 'oku hala ha seniti ke fakalele';aki e ngaahi polokalama ma'ae fonua faka-katoa...
Munoa

Christchurch, New Zealand

#5 Sep 22, 2012
faka'ofa si'i kau vaivai eh! Vahe $65 he mahina pe $16.25 he uike, kae va'inga e Pule'anga ia he koloa mo e ivi 'o e si'i masiva, vaivai mo tukuhausia. Malie mu'a kau taki 'o e Fonua ho'omou ngaue'aki e si'i kau vaivai ke fakakuihi 'aki e kakai e fonua!!!.

“Fight For Democracy in Tonga!!”

Since: Sep 10

Location hidden

#6 Sep 24, 2012
Friday, September 21, 2012 - 17:45
Tonga’a Prime Minister Lord Tu’ivakano today in launching the government’s new Social Benefits Scheme for the Elderly, handed out the first envelope containing $65 pa’anga to be paid out monthly to each person who is over 75-years old in Tonga

this is a total joke, equivalent to less than $.90 AU per day.And that's being generous,
this is simply done for political reasons, to once again divert the anger of the people away from the political criminal class, by offering some crumbs off the table
our country is a rich country, we only have criminals running it.
This minimal scheme that they have now launched,will collapse within six to 12 months. After which some other scheme will be formulated to once again divert the minds of the people.
We must wake up, we must overthrow these criminal aristocrats, send them into exile, and let us run our country with honesty and transparency
let's get rid of the parasites out of our paradise

“Fight For Democracy in Tonga!!”

Since: Sep 10

Location hidden

#7 Sep 24, 2012
Kikki09 wrote:
this is great news, about time the senior citizen of Tonga receive such benefit, it might be much but its something... malo e 'ofa ki tonga
You are a simpleminded senior citizen yourself

Since: Aug 12

Location hidden

#8 Sep 26, 2012
Yep, actually they can't even afford to do that even... dumb azzes falling for this political shiett...

It's just like how they lower gas prices before elections dates, how they give unemployment extensions right at election time, etc... don't fall for it!!!
Lole

Australia

#9 Sep 26, 2012
Ko e fo'i fakanafala fakapolitikale 'eni lolotonga 'a e tu'utamaki 'a e fonua moe teu ke ta e fokotu'unga noo kuo hu fo'i tokoni ko'eni mei he funga 'o e paakupaku... How about a pay rise for civil servants or increase the monetary assistance to private schools.

Malie kau Politikale Tonga...

Oku ki'i fakatu'utamaki ko 'enau ngaue'aki e ki'i tufa valevale ko'eni ke kapui'aki e ngaahi pango 'oku nau lolotonga fai....

Ka 'ikai pe 'ai e vahe ke 150 he mahina ke lava ha fo'i ma 'ae vaivai???? hahaha

Since: Sep 12

Location hidden

#10 Sep 28, 2012
vakai na'a 'oku sai ange 'ena ia he osi mahina te'eki li ha seniti homou ngaahi famili ki tonga. ha fua fakaanga, ke mou sio he fiefia kau vaivai he ma'u ki'i me'a.
Simi

Christchurch, New Zealand

#11 Oct 2, 2012
legro wrote:
vakai na'a 'oku sai ange 'ena ia he osi mahina te'eki li ha seniti homou ngaahi famili ki tonga. ha fua fakaanga, ke mou sio he fiefia kau vaivai he ma'u ki'i me'a.
Lego, mahalo 'oku sai ke ke to e foki ki he pre-school, ke ke ako ke 'ilo 'a e faikehekehe 'o e fakaanga, pea mo e tala hangatonu 'a e me'a 'oku mo'oni.

Ko e ha 'a e fo'i tufa pa'anga, lolotonga 'oku kole holo 'a e pule'anga ki he ngaahi fonua muli ki ha silini tokoni, ke ma'u 'a e vahe 'a e kau ngaue.

'Oku mahu'inga pe ke ngaue'aki 'a e me'a 'oku tuku 'i he fo'i 'ulu, ka e tuku hono fa'a pu'aki mai 'a e ola ho'o to-talo hahahahaha

Since: Sep 12

Location hidden

#12 Oct 3, 2012
@simi 'alu mo ho'o ki'i poto kumi 'aki ha ngaue keke lava li ha seniti ho fangakui ha 'aonga ho'o toki puna atu pulua mo tangi laulau :)) Mo'oni lau ko ho'o si'i tangilengila ai he oku mole ha'o silini ai 'oku tau li silini kotoa pe ki hotau ngaahi famili. Simi li atu ha seniti 'a grandpa na'a hiki ha'a langa he oku fu'u holo he ta'e kai :))
Simi

Christchurch, New Zealand

#13 Oct 3, 2012
legro wrote:
@simi 'alu mo ho'o ki'i poto kumi 'aki ha ngaue keke lava li ha seniti ho fangakui ha 'aonga ho'o toki puna atu pulua mo tangi laulau :)) Mo'oni lau ko ho'o si'i tangilengila ai he oku mole ha'o silini ai 'oku tau li silini kotoa pe ki hotau ngaahi famili. Simi li atu ha seniti 'a grandpa na'a hiki ha'a langa he oku fu'u holo he ta'e kai :))
'Oku 'ikai ko e palopalema 'a e li 'o e seniti pe 'ikai. He 'oku te'eki mate ha taha 'i Tonga ko e fiekaia, pe mokosia, pe faingata'a'ia. He ko ia 'a e palopalema lahi 'i mamani, ko e lahi 'a e mate he 'ikai ha me'akai ke ma'u pe vala ke nau si'i maafana.

'Oku lahi 'a e mate ia 'i Tonga ko e lahi 'a e me'akai mo e koloa vala. Ko e fo'i tufa pa'anga 'oku 'ikai ha makatu'unga lelei. Pea kapau ko'enau tufa 'a e pa'anga 'enau tamai, mahalo 'e sai ange ia, he 'oku nau pule ki ai.

'Oua te ke hoha'a mai ki he 'eku grandpa, he neu 'osi 'ave pe ki ai 'a e helepelu, mo e huo epu, huolanga, huo sipeiti. Pea neongo kuo ne toulekeleka, ka 'oku mau tutupu hake 'o kei ngaue'aki pe 'a e motu'i me'angaue tatau, pea kuo to e 'alu hake mo 'emau fanau 'o ngaue'aki 'a e me'angaue tatau.

'Oku 'ikai ko e mo'ui 'oku ma'u 'i he me'a 'oku li ki Tonga, ka 'oku nau ma'u ia 'i he ngaue 'aonga 'aki ho nau taimi, pea mo e ki'i me'a 'oku ma'u 'e ho nau nima.

Ko e halanga 'oku manako 'a e lango ke fou ki ai,'a e konga pulu pe fa'ahinga kakano'i manu, kae tautautefito kapau 'oku 'uli pe ki'i nanamu. Pea ko e kakai 'oku nofo pe 'o tali ki ha ki'i 'uha 'e to mai hange ko Lego, ko'ene tu'u pe 'a e ki'i 'uha ka e 'asi mai 'a e la'aa, kuo kamata ke 'i ai hono anga, he kuo tu'u 'a e ki'i ma'u'anga ivi, pea kamata ke 'a'ahi mai 'a e kainga 'o e lango, namu, mongomonga.

Ka ko kinautolu 'oku nau ngaue'i 'a e faingamalie 'oku nau ma'u, pe 'oku 'i ai ha kiki pe 'ikai. Ko e poini Lego,'oku mapuni pe 'a e polokalama 'e nau kulo he houa kai kotoa pe, he 'oku 'ikai fakafalala ki he "LI MAI MEI MULI". Ka 'oku nau falala ki ho nau 'atamai lelei, pea mo e helepelu, huo epu, huolanga etc, pea 'oku hanga 'e ho nau pupuha 'o teke'i 'a e lango Lego, namu Lego mo e mongomonga lego combo hahahahahahahahaa

Since: Sep 12

Location hidden

#15 Oct 4, 2012
Simi, koe li silini ki tonga koe hounga'ia pe ia 'a'aku he 'ofa fangakui,koe politiki ko 'ena ia 'e pakoko kete ia 'o grandpa 'o mate 'oku ke kei fai pe he 'uhinga. kapau oku vaivai ho'o kui, ko ho'o li atu sipeiti 'oku kai e sipeiti pea ke li atu ha silini, me'alele langa mo hano fale, he ka na'e ta'e oua 'a grandpa 'e 'ikai 'a papa, mo mamaa pea 'ikai ha ki'i poko'i fela 'o simi, tuku e mo'ui ngalo.

mo'oni ai lau pehe saiange fo'i manu puna 'e taha ha'o feinga ke ua kae uanga 'a grandpa ia he alefa.
hhahaha.

Granpa 'a'aku fakafalala mai pe ia kia au keu li ange ha'ane seniti he oku 'iai me'a koe ofa moe manatu ki ai, pea tuku pe kene kai 'eku ngaue, pea kapau 'oange 'ehe pule'anga ha seniti pea malo. ko ho'o si'i kakalava ai he oku mole ha'o me'a. alu kumi ha apiako lautohi 'o ako ai.
Simi

Christchurch, New Zealand

#16 Oct 4, 2012
legro wrote:
Simi, koe li silini ki tonga koe hounga'ia pe ia 'a'aku he 'ofa fangakui,koe politiki ko 'ena ia 'e pakoko kete ia 'o grandpa 'o mate 'oku ke kei fai pe he 'uhinga. kapau oku vaivai ho'o kui, ko ho'o li atu sipeiti 'oku kai e sipeiti pea ke li atu ha silini, me'alele langa mo hano fale, he ka na'e ta'e oua 'a grandpa 'e 'ikai 'a papa, mo mamaa pea 'ikai ha ki'i poko'i fela 'o simi, tuku e mo'ui ngalo.
mo'oni ai lau pehe saiange fo'i manu puna 'e taha ha'o feinga ke ua kae uanga 'a grandpa ia he alefa.
hhahaha.
Granpa 'a'aku fakafalala mai pe ia kia au keu li ange ha'ane seniti he oku 'iai me'a koe ofa moe manatu ki ai, pea tuku pe kene kai 'eku ngaue, pea kapau 'oange 'ehe pule'anga ha seniti pea malo. ko ho'o si'i kakalava ai he oku mole ha'o me'a. alu kumi ha apiako lautohi 'o ako ai.
Lego, he 'ikai keu talanoa 'uhinga atu he 'oku ou tui 'oku 'ikai mahino kia koe ia 'a e kaveinga ni,'a e ala 'a e PM 'o to'o 'a e seniti 'a e kakai 'o fai'aki 'a 'ene kumi poini 'i he tu'unga fk-politikale. Pea ko'ena 'a e me'a 'oku mau ui ko e politiki.

Pea lolotonga 'a e talanoa ki he me'angaue hala'aki 'e he PM 'a e pa'anga 'a e kakai, pea ke 'asi mai koe 'o talamai 'a e ngaahi poini ko'eni:

a) koe li silini ki tonga koe hounga'ia pe ia 'a'aku he 'ofa
fangakui

b) koe politiki ko 'ena ia 'e pakoko kete ia 'o grandpa 'o mate
'oku ke kei fai pe he 'uhinga.

c) kapau oku vaivai ho'o kui, ko ho'o li atu sipeiti 'oku kai e
sipeiti pea ke li atu ha silini, me'alele langa mo hano fale,
he ka na'e ta'e oua 'a grandpa 'e 'ikai 'a papa, mo mamaa pea
'ikai ha ki'i poko'i fela 'o simi, tuku e mo'ui ngalo.

d) mo'oni ai lau pehe saiange fo'i manu puna 'e taha ha'o feinga
ke ua kae uanga 'a grandpa ia he alefa hhahaha.

e) Granpa 'a'aku fakafalala mai pe ia kia au keu li ange ha'ane
seniti he oku 'iai me'a koe ofa moe manatu ki ai, pea tuku pe
kene kai 'eku ngaue, pea kapau 'oange 'ehe pule'anga ha seniti
pea malo. ko ho'o si'i kakalava ai he oku mole ha'o me'a.

f) alu kumi ha apiako lautohi 'o ako ai.

Tangata Lego, maloo 'aupito 'a e ma'u akonaki pea mo e talaloto malie ki he anga 'a ho'o 'ofa na'e, pea 'oku lolotonga fai ma'a ho'o kui. Pea 'oku ou poupou'i atu ho'o li pa'anga ki ho'o kui pea mo e toenga ho famili, pea 'oua na'a tuku. He 'oku 'ikai ha taha ke mo toe alea ki ho'o seniti, he ko e pa'anga na'a ke hela hono ngaue'i.

'Oku 'ikai fiema'u ia ke tufa 'e he PM 'a e pa'anga 'a e kakai,'uluaki na'e 'ikai fili ia 'e he tokolahi taha 'o e kakai 'o e fonua ki he PM, ka ko e ola ia 'o e fa'ahinga fa'unga pule'anga 'oku ne tataki kitautolu, ke kei mo'ulaloa pe ki he hou'eiki.

Pea ko e tangata pe fefine 'oku ne ngaue'aonga'aki 'a e me'a'ofa 'a e 'Otua,'oku hili 'i hono vaha'auma,'oku ne lava ke tala 'a e faikehekehe 'o e ngaue 'oku lelei mei he ngaue hala mo kovi,'o hange ko ia,'oku fk-hoko 'e he PM.

'Oku 'osi maau pe 'a e nofo hoku famili 'i Tonga. Pea fakamalo pe ki he ngaue lahi 'a e fanga kui mei he kuo hili,'o 'ikai fu'u fiema'u ia ke li ha seniti ki Tonga, he 'oku malava lelei pe 'enau fanga ki'i kavenga ke fua, pea mo e ako 'enau fanau. He na'e fokotu'utu'u fakalelei mei he kamata'anga,'oo faai mai ai pea mau lavemonu 'i he 'enau fakaongoongo ki 'olunga.'Oku kei toe lahi pe 'a e ngaahi luo ke tanu, pea mo e ngaahi tafungofunga ke holoki, pea pehe pe ki he fanga ki'i matangi to-takutaku 'i he loto'i famili, ka ko e anga ia 'o e fononga 'i he mo'ui ni Lego.

Pea ko e faka'osi,'oku tau tau'ataaina ki he 'etau koloa fk-fo'ituitui, ko e me'a 'a e fonua kuopau ia ke 'omai ki he fonua ke nau talanoa'i,'a hono pule'i pea mo hono tufotufa 'enau kato tokonaki.'I HE LOLOTONGA NI -'OKU 'IKAI.

Since: Sep 12

Location hidden

#17 Oct 4, 2012
me'a tika mo'oni koe fo'i dolo loose change(meihe pa'aga oku nau kai fkfufuu) e pule'aga ke kaiha'asi hotau lotoo...me'a lelei ke si'i ma'u pe aa ha kapaika e kau vai2 moe uitou..........next government!

'ofa mai kau ako lolotoga 'i muli!foki ki toga 'o fklele'i e fonuaa....'ai ke maau e system pea ke toki kai pa'aga.k.hahaha..

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Family Discussions

Title Updated Last By Comments
News Long-term care facilities often lack trained st... 1 hr Bloomp 11
News France is Great, But Their Kids Have ADHD Too 2 hr HumanSpirit 1
News Teen gang Crazy White Boys connected to August ... (Oct '08) 3 hr 14Mac88 316
News Most US Syrians arrivals are kids, now enrollin... 6 hr Tango9125 36
News 4 Our Kids: Economic growth leads to decrease i... Sat butters_ 1
News Kelly Clarkson, Brandon Blackstock celebrate th... Sat John Kenney Lying... 3
News Kelly Clarkson Wins the E!Q in 42: Just When Yo... Sat John Kenney Lying... 1
More from around the web