"...anddd they calllledddd it pupppyyyy lovvvve..."