I bet all of them voted for Obama!!!! Change biznitch!!!!!