The address is 5733 springboro pk. dayton ohio 45449